Príručka katolíckej dogmatickej teológie

Dogmatika je teologická disciplína, ktorá sa zaoberá vysvetľovaním jednotlivých právd kresťanskej viery. Táto príručka je určená všetkým, ktorí sa chcú v kresťanskej teológii vzdelávať alebo ju systematicky rozvíjať.

Je zatiaľ iba v počiatočných štádiách, preto texty sú ešte veľmi "neohrabané". Predbežne sem boli vložené texty, ktoré sú neusporiadané a obsahujú mnohé preklepy. Prosíme teda našich čitateľov, aby nám tento nedostatok ospravedlnili, alebo aby ho rovno odstránili.

Vyzývame všetkých, ktorí majú záujem na štúdiu a rozvoji tohoto projektu, aby sa zapojili úpravou a rozvíjaním týchto textov. Ešte zatiaľ texty neobsahujú bibliografické referencie, ani zoznam použitej literatúry, ale aj toto všetko je v procese prípravy.

Prosíme, aby sa do rozvoja tohoto projektu zapojili všetci tí, ktorí sa zaujímajú o katolícku teológiu a aby túto príručku aj v tomto duchu rozvíjali. Rešpektujeme samozrejme aj názory veriacich iných cirkví, avšak toto miesto je určené na prezentovanie katolíckej vierouky, preto prosíme aby tí, ktorí chcú rozvíjať alternatívne teologické názory tak urobili v nejakom inom projekte, ktorý na to bude určený.

Za pochopenie Vám ďakuje: ThDr. Miroslav Vančo, koordinátor tohto projektu.

Úvod do teológie a dogmatiky

Teológia, jej pramene a metóda

JHVH
JHVH

Dokumenty Magistéria Cirkvi:


Jediný Boh v Trojici

Poznanie Boha

Božia podstata

Božie vlastnosti

Tajomstvo trojosobného Boha

Dokumenty Magistéria Cirkvi:

Mariológia

Dokumenty Magistéria Cirkvi:


Ostatné traktáty dogmatickej teológie
Boh Stvoriteľ a Povýšiteľ

Prírodné vedy a pôvod sveta


Biblické správy o stvorení sveta


Filozofické pohľady na pôvod sveta

  1. Kreacionizmus - anti-evolucionizmus
  2. Náhodný vývoj
  3. Zákonitý vývoj
  4. Evolucionistický teizmus

Teológia stvorenia sveta


Teologická antropológia


Teologická angelológia a demonológia


Dokumenty Magistéria Cirkvi:

Pneumatológia

Kto je Duch Svätý?


DAR a dary

Dokumenty Magistéria Cirkvi:

Kristológia

Licencie

Pod licenciou GNU GFDL sú na Wikiknihách využité v našich projektoch nasledovné zdroje: