Dogmatika/Kristov druhý príchod

Triumfálne oslávenie Krista ,sa uskutoční v parúzii. Parúzia je gr. slovo a znamená slávnostný vstup panovníka do mesta. Ján Apoštol opísal Ježišovu prosebnú modlitbu vo Večeradle: Otče nadišla hodina : Osláv svojho syna ,aby Syn oslávil teba...(Jn 17,1).V súčasnosti toto oslávenie pokračuje celým tretím obdobím dejín spásy. Plné oslávenie Krista pred svetom , slávou ktorú mal Ježiš u Otca skôr, ako bol svet (Jn 17,5) bude zavŕšené Kristovou triumfálnno párúziou . Náuka o Kristovej slávnej parúzii patrila od počiatku k pokladu kresťanskej viery. Didaché (Náuka dvanástich apoštolov z obdobia okolo r. 100): Nech príde (tvoje kráľovstvo Pane )a pominie tento svet. (10,6). Potom sa zjavia znamenia pravdy. Prvé znamenie bude otvorené nebo , ďalším znamením bude zvuk poľnice a tretím bude vzkriesenie mŕtvych . Nie však všetkým , ale ako bolo povedané : Príde Pán a s ním všetci svätí. Potom svet uvidí Pána prichádzajúceho na nebeských oblakoch. (16,6-8).