Wikiknihy:Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na tejto webovskej stránke sú k dispozícii také, aké sú. Žiaden z autorov, prispievateľov, sponzorov, administrátorov ani nikto iný nemôže byť a nebude zodpovedný za formu, obsah, platnosť, správnosť, presnosť, úplnosť, vhodnosť, urážlivosť alebo akúkoľvek inú vhodnosť alebo nevhodnosť údajov na tejto stránke, alebo na stránkach, na ktoré odkazuje.

Odkazy na webové stránky tretích strán sa nedajú interpretovať ako propagácia či odporúčanie výrobkov alebo služieb tretích strán. Všetky logá, názvy a označenia sú registrovanými ochrannými známkami alebo ochrannými známkami ich príslušných majiteľov.

Informácie na tejto webovskej stránke sú uložené na serveroch v štáte Florida v Spojených štátoch amerických. Obsah je pod ochranou Prvého dodatku Ústavy Spojených štátov amerických a Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie spojených národov.