Dogmatika/Úvod to teológie - bibliografia

DANCÁK, František, Boh jediný a trojjediný, Petra, Prešov 2000.

KRAPKA, Emil,

  1. Mysterium Verbi. Teológia ako stretnutie s Bohom v Slove, Bratislava 1994.
  2. Verbum fidei II. – Ježiš Kristus žije vo svojej Cirkvi, Dobrá kniha, Bratislava 1992

KANDERA,Pavol,

  1. Prednášky zo špeciálnej dogmatiky. Prvý traktát, Bratislava 1996.

KASPER, Walter, Úvod do viery, Spišský kňazský seminár, 1991.

KRUPA, Jozef,

  1. Konkrétne prejavy opozície voči Magistériu ako inštitúcii v dnešnej dobe, in Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2001, 378-396.
  2. Správny vzťah medzi biblickou exegézou a dogmatickou teológiou, in Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2002, 89-101.
  3. Starosť o pravú, katolícku a apoštolskú vieru, Oto Németh, Bratislava 2002.
  4. Teologické omyly dneška o základoch katolíckej teológie, in Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2003, 34-53.


LAUN, A., Reforma alebo nový rozkol?, in: Liturgia (časopis pre liturgickú obnovu) 22, ročník VI., 2/1996 (slov. Preklad V. Malý), SSV Trnava pre Komisiu pre liturgiu pri KBS, 122-152

MAURIAC, Francois, V čo verím, Dobrá kniha, Trnava 1993.

MRÁZ, Marian, Základná praktická teológia. Dejiny, koncepcie, perspektívy, Dobrá kniha, Braislava 1997

SCHMAUS, Michael, Božie zjavenie, SÚSCM, Rím 1988.

FIORENZA, Francis a kol., Systematická teologie I., Vyšehrad, Brno 1996.

VRAGAŠ, Štefan, Zhoda a či protiklad medzi vierou a vedou?, in Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, 2001, 301-303.

Hermeneutika mystéria Ctirad Václav Pospíšil OFM Krystal, KN, brož.,


Internetové zdroje: