Hnutie Svetlo-Život

upraviť

Oáza nového života

upraviť

Oázy nového života sú podujatia, vo forme letného tábora. Zúčastňujú sa na nich deti, mládež, dospelí, manželia, kňazi, rehoľníci. Je veľa druhov oáz prispôsobených veku a stavu účastníkov. Je to vlastne zvláštna forma duchovných cvičení. Ide tam nielen o teoretické poznanie Božích právd, ale aj ich osobné prežívanie. Zvyčajne trvá letná oáza 15 dní podľa 15 tajomstiev ruženca.

Každý deň oázy má bohatý program. Patrí tam:

  • osobná modlitba (známa pod názvom Stánok stretnutia) i spoločná modlitba (priúčanie liturgickej modlitbe Ranné chvály i Vešpery), modlitba ruženca zaujíma na Oáze mimoriadne postavenie, vzhľadom na mariánsky charakter rekolekcií;
  • starostlivo pripravená liturgia (liturgická škola pripravuje účastníkov na to, aby sa do liturgie aktívne zapojili);
  • spoločné katechézy, ako aj rozhovory v skupinkách;
  • spev (priúčanie klasickému liturgickému, ako aj modernému spevu);
  • výlety (Výpravy otvorených očí);
  • služby (v kuchyni, v liturgii, pri príprave zábavných programov...);
  • hry a zábava (radostné večery, trávenie voľného času, na Západnom Slovensku program zvaný Oázoviny).

Systém formácie v Hnutí Svetlo-Život

upraviť

Hnutie Svetlo-Život je kresťanské a evanjeliové formujúce hnutie. Jeho cieľom je pomáhať ľuďom v úsilí o zrelú vieru. Má vypracovaný svoj vlastný systém formácie, rozloženej do troch etáp. Tieto etapy vyplývajú zo zákonov rastu nového človeka. Nachádzame ich v katechumenáte prvotnej Cirkvi. Znovu boli pripomenuté a prijaté v pokoncilovom dokumente Ordo Initiationis Christianae Adultorum z roku 1972.

Etapy formácie

upraviť

1. Etapa - evanjelizácia: ide v nej o počiatočné hlásanie základných právd evanjelia tým, ktorí o ňom ešte nepočuli, alebo ho ešte neprijali. Má priviesť človeka k prvému obráteniu a ku viere v Krista, ako aj k osobnému prijatiu Krista za svojho Spasiteľa a Pána.

2. Etapa - post-evanjelizácia: slúži na utvrdenie rozhodnutia prijať Krista do svojho života. Toto rozhodnutie sa nemá zakladať iba na chvíľkovom citovom zážitku.

3. Etapa - deuterokatechumenát: začlenenie človeka do skupiny v ktorej sa formuje k novému životu podľa evanjelia. Tu si osvojuje prostriedky kresťanského rastu.

Tí, čo absolvovali uvedenú formáciu, zvyčajne prijímajú stálu službu (diakoniu) a zodpovednosť v rámci konkrétneho spoločenstva miestnej Cirkvi.