Katechéza/Prostriedky kresťanského rastu

Božie slovo upraviť

Nový človek, to je kresťan, ktorý žije podľa Božieho slova. Toto slovo sa pre neho stáva normou konania, je to skutočný pokrm duchovného života.

  • „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a tak vykonať jeho dielo“ (Jn 4,34).

Modlitba upraviť

Modlitba je v podstate prvá odpoveď na Božie slovo. Je to a osobný a bezprostredný kontakt s Kristom - svojim Spasiteľom a Pánom.

Nový človek - to je človek, ktorý žije v neustálom dialógu s Kristom.

Metanoia upraviť

Je to neustála snaha o obrátenie a zmenu života. V podstate ide o prekonávanie nerestí starého života a budovanie čností. Je to boj s egoizmom a cesta k uskutočneniu Ježišovho prikázania lásky. Metanoia vyžaduje trvalé pokánie.

Ide o prechod od skutkov tela k nadobudnutiu ovocia Ducha.

Sviatosti upraviť

Sviatosti sú vlastne prameňom, z ktorého sa rodí a neustále obnovuje nový život kresťana. Mimoriadne postavenie medzi sviatosťami má Eucharistia, ktorá sprítomňuje Kristovu obetu a stáva sa pokrmom pre večný život.

Svedectvo upraviť

Dar nového života si kresťan nenecháva len pre seba. Vydáva o ňom svedectvo pred inými. Byť novým človekom, znamená stať sa Ježišovým učeníkom a byť učeníkom znamená vydávať o ňom svedectvo. Ohlasovanie radostnej zvesti evanjelia je úlohou kresťanov, ale i katechumenov, ktorí sú vo fáze kresťanskej formácie.

Diakonia upraviť

Nový život sa žije v konkrétnych kresťanských spoločenstvách. Každý člen spoločenstva prijíma spoluzodpovednosť formovanie a rast nového života jeho členov.

Táto spoluzodpovednosť sa prejavuje v službe - diakonii pre konkrétne spoločenstvo. Pre túto službu Duch Svätý udeľuje príslušné dary - charizmy.