Katechéza/ONŽ Hnutie Svetlo-Život

Vznik Hnutia upraviť

Zakladateľ hnutia František Blachnický bol vysvätený za kňaza 25. júna. Prvú prázdninovú oázu pre miništrantov z katovickej diecézy zorganizoval ešte ako kaplán v r 1954 v meste Biniela pri Tarnovských Horách. V nasledujúcich rokoch svojej kaplánskej pôsobnosti vypracoval metódu detských duchovných rekolekcií pod názvom Oáza Božích detí.

Od roku 1958 sa rozšírili prázdninové oázy aj na dievčenské skupiny.

Otec Blachnický zakladá a vedie od r. 1957 protialkoholové spoločenské hnutie nazývané "Kruciata Striezlivosti".

29.augusta 1960 bola štátnou mocou zlikvidovaná jej centrála v Katoviciach a v marci 1961 ho na vyše štyri mesiace uväznili v tom istom väzení ako fašisti počas vojny.

V r. 1963 sa F. Blachnický znova rozhodol viesť oázové rekolekcie. Metódu 15-denných rekolekcií stupňovito podelil do rozličných skupín pre mládež, dospelých i pre celé rodiny. Formovanie začalo v oáze a pokračovalo v malej skupine vo farnosti. Zároveň k tomu vypracoval potrebné pomôcky.

Vznikli oázové rekolekcie pre dievčatá, pod názvom Oáza Nepoškvrnenej. Od roku 1967 je to Oáza Nového Života pre chlapcov.

Postupne sa z oáz vyvinulo hnutie, ktoré sa dnes nazýva hnutím Svetlo-Život. Roku 1968 vchádza do hnutia symbol FOS-ZOE, čo znamená SVETLO-ŽIVOT.

Dňa 10. decembra 1981 o. František odcestoval do Ríma. Tam ho zastihlo vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku. V roku 1982 sa usadil v poľskom stredisku Marianum v Carlsbergu v Nemecku a začal organizovať Medzinárodné centrum evanjelizácie Svetlo-Život. 27.februára 1987 v Carlsbergu zomrel.

František Blachnický je duchovným otcom hnutia Svetlo-Život, ako aj hnutí spoločenstiev konsekrovaného života: ženských - spoločenstvá Nepoškvrnenej, Matky Cirkvi, a mužských - spoločenstvá Krista sluhu. Dňa 9. decembra 1995 sa začal jeho beatifikačný proces.

Čo je to hnutie Svetlo-Život? upraviť

Hnutie Svetlo-Život vzniklo v Poľsku. Teraz však pôsobí aj na Slovensku, v Česku, Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine i v Kanade. Jeho zakladateľom je kňaz František Blachnický (1921-1987), ktorý vedel pohotovo reagovať na znamenia čias. Hnutie Svetlo-Život veľmi účinne pomáha ľuďom dozrievať vo viere. Pomáha tiež oživovať farnosť cez malé spoločenstvá veriacich laikov.

Znak Hnutia upraviť

Sú to dve grécke slová: ‘FOS’ (svetlo) a ‘ZOE’ (život), kde v strede je písmeno omega symbol Ducha Svätého. Jednota medzi poznaním (svetlo) a konaním (život) ukazuje ideál nového človeka. Človek sa pod vplyvom svetla rozhoduje svojou vôľou. Človek je vtedy skutočne slobodný ak sa jeho vôľa podriaďuje svetlu. Takýmto človekom bol Ježiš a my sa k nemu približujeme. Je to cesta kríža, kde však pociťujeme pomoc Ducha Svätého.

Formácia upraviť

Zo znaku vyplýva aj hlavná metóda práce: rôznym spôsobom pomáhať ľuďom žiť podľa pravdy, ktorú poznávajú a byť v harmónii sám so sebou. Títo ľudia majú úprimné, zdravé vzťahy s inými a tvoria nové spoločenstvo. Ich život sa stáva svedectvom inej, novej kultúry vo svete. Je to kultúra života, nádeje a vzájomnej lásky. Cez ‘oázy’, t. j. 15 dňové duchovné cvičenia možno takéto spoločenstvo novej kultúry zažiť. Mnohí to môžu osobne dosvedčiť.

Práca cez rok upraviť

Účastníci oáz tvoria vo farnostiach malé skupinky a pokračujú v práci. Stretávajú sa týždenne alebo mesačne (rodiny), kde cez Božie slovo, modlitbu a vzájomnú pomoc vzrastajú vo viere. Učia sa byť zodpovední za Cirkev, za farnosť a pomáhajú rôznymi službami kňazom. Základnou úlohou je tu výchova zodpovedných animátorov, aby boli naozaj oživovateľmi malých skupín. Formáciou a prácou cez rok sa účastníkom dáva možnosť rozpoznať svoje prirodzené talenty a postupne odkryť povolanie ku ktorému ich Boh pripravuje.

Služby v hnutí upraviť

Hnutie pomáha pri oživovaní farnosti týmito službami:

  • služba evanjelizácie (privádzanie ľudí k osobnému stretnutiu s Kristom, príprava ľudí na evanjelizáciu, Evanjelizačné školy, misijné výjazdy doma i v zahraničí);
  • služba oslobodenia (pomoc ľuďom od mnohých závislostí: alkohol, cigarety, drogy, televízia, počítače, hlavne cez prevenciu);
  • služba milosrdenstva (pomoc chorým a opusteným);
  • služba modlitby (viesť ľudí k modlitbe cez oázy modlitby, modlitbové stretnutia, školy modlitby, modlitbové skupiny);
  • služba liturgii (výchova k liturgii, ktorá je zdôranená na každej oáze, výchova k chápaniu znakov a symbolov, konkrétna pomoc pri liturgických slávnostiach vo farnosti);
  • služba rodinám (pomáhať rodine byť ‘Domácou Cirkvou’ cez oázy rodín, centrá pre rodiny, príprava snúbencov, Teen star program);
  • služba katechumenátu (malé skupinky vo farnosti, ktoré cez oázy a ročnú prácu dopĺňajú formáciu katechumenátu, pomoc pri príprave ľudí na krst a birmovku).