Prosby o Ducha Svätého upraviť

Pane Ježišu, obnovuj v nás zázrak prvých Turíc. Daj nám túžbu láskou dobývať svet pre Teba a pre Tvoje kráľovstvo. Daj nám Ducha Svätého – Dobyvateľa lásky; Ducha apoštolov, ktorí Ťa niesli do celého sveta; Ducha mučeníkov, ktorí za Teba umierali; Ducha bojovníkov, ktorí Ťa vyznávali. Daj, aby sme boli kresťanmi duchom, srdcom a činom. Daj, aby náš život, i keď zavše biedny, nebol neužitočný. Chceme i my budovať Cirkev, Tvoje kráľovstvo. Amen.

Modlitba za čistotu srdca upraviť

Milá Matka ustavičnej pomoci, pozri sa na mňa. Kľačím pri tvojich nohách. Som tvoje slabé dieťa, ktoré ťa prosí o pomoc.

Moje telo je príbytok Najsvätejšej Trojice. Ježiš predsa povedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok“ (Jn 14, 23). Áno, moje telo je chrámom dobrého Boha, býva v ňom Boží duch. Teraz chápem, prečo má Ježiš tak rád tých, čo si zachovávajú Boží chrám čistý. Teraz aj chápem strašné slová, ktoré povedal Ježiš o tých, čo budia pohoršenie: „Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18, 6). A sv. Pavol hovorí: „Uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý... nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.“ (Ef 5, 5).

Drahá nebeská Matka, som vo veľkom nebezpečenstve. Skazený svet ma chce tisícorakými osídlami olúpiť o moju čistotu. Moja vlastná žiadostivosť ma vedie do týchto vábivých pascí.

Matka, posilňuj ma v tomto boji, chráň mi čistotu, Vypros mi milosť, aby som stále bdel, nie sníval. Posväcuj moje zmysly, aby som sa nijakou myšlienkou, nečistou predstavou neprevinil proti Ježišovi. Stvárňuj vo mne čisté srdce; také, ktoré horí láskou k Bohu a potláča všetky zlé túžby, premáha city, ktoré by poškvrnili moju nevinnosť.

Daj, aby som bdel na svojimi zmyslami. Chráň mi oči, aby som ich zatváral pred každým nebezpečným pohľadom a pred každým nebezpečným čítaním. Posilňuj ma, aby som nepočúval reči, ktoré by vo mne mohli zanechať zlé stopy. Vzdiaľ odo mňa všetky svetské zábavy, také nebezpečné pre moju čistotu, nech sa odvážne vyhýbam príležitostiam. Aj keby moje srdce chcelo milovať príležitosť ku hriechu, ako milujem svoje pravé oko alebo svoju pravú ruku, predsa chcem pred ňou utekať. A keby tento útek bolel tak, ako by mi utínali pravú ruku, aj tak chcem rozbiť nehanebné okovy. Drahá Matka, pamätaj, že si Matkou ustavičnej pomoci. Preto volám: Posilňuj ma! Ustavične mi pomáhaj! Kroť moje telo bázňou pred Božím trestom. Živo mi pripomínaj spaľujúci pekelný oheň, ktorý bude večne trýzniť nečistých!

Pomôž, aby nevýslovná zaslepenosť v jedinom okamihu rozkoše nevrhla moju dušu do večných múk. Ó, Mária, stále ma napĺňaj veľkým odporom proti neresti nečistoty a zapáľ v mojom srdci lásku k čnosti svätej čistoty. Matka moja, ty ma musíš vyslyšať, lebo za nijakú cenu nechcem stratiť priateľstvo s Ježišom, tvojím Božským Synom. Nech Ježiš nachádza v mojom srdci vždy príjemné bývanie. Ako sa teším, že tam spočiniem na tvojom srdci, moja drahá Matka ustavičnej pomoci.

Ranná modlitba sv. Patrika upraviť

(Pancier sv. Patrika)

Dnes sa zväzujem so
silným menom Trojice.
Vzývaním toho istého,
troch v jednom a jedného v troch.

Tento deň sa priväzujem naveky
mocou viery, Kristovho vtelenia,
jeho krstu v rieke Jordán,
jeho kríža smrti pre moje spasenie.
Jeho vzkriesením z voňavého hrobu,
jeho vstúpením do nebies,
jeho príchodom v posledný deň,
sa dnes zväzujem.

Dnes sa zväzujem s cnosťami neba
pokrytého hviezdami,
s nádherným lúčom slnka, ktorý dáva život,
s večernou bielobou mesiaca,
so zablysnutím blesku,
s vírením divých nárazov vetra,
s neklátiacou sa zemou, s hlbokým slaným morom,
okolo starých večných skál.

Dnes sa zväzujem
s Božou silou, aby ma držala a viedla,
s jeho okom, aby ma sledovalo, a Jeho mocou, aby pri mne zotrvala,
s jeho uchom, aby načúvalo mojim potrebám,
s jeho múdrosťou, aby ma vyučovala,
s jeho rukou, aby ma viedla, s jeho štítom, aby ma strážil,
s jeho slovom, aby som mohol hovoriť,
s jeho nebeskými vojmi, aby ma chránili.

Nech je Kristus so mnou, nech je Kristus vo mne,
Kristus za mnou, Kristus predo mnou,
Kristus vedľa mňa, nech ma Kristus získa,
nech ma Kristus potešuje a obnovuje.
Kristus podo mnou, Kristus nado mnou,
Kristus v tichu, Kristus v nebezpečenstve,
Kristus v srdciach všetkých, ktorí ma milujú,
Kristus v ústach priateľa a cudzinca.

Dnes sa zväzujem s menom,
so silným menom Trojice.
Vzývaním toho istého,
troch v jednom a jedného v troch,
skrze ktorého bolo stvorené celé stvorenie,
večný Otec, Duch, Slovo.
Chvála Pánovi môjho spasenia;
Spasenie je z Krista Pána!