Modlitby/Liturgické predmety

LITURGICKÉ KNIHYUpraviť

V liturgickej knihe sú texty a predpisy o obradoch, ktoré slúžia v Cirkvi, potvrdené Svätou stolicou. Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí (zo dňa 27. januára 1966) vymenúva tieto liturgické knihy: breviár, misál, pontifikál, rituál, martyrológium, biskupský ceremoniál (Caeremoniale Episcoporum) a knihy gregoriánskeho spevu. Úradné vydanie liturgickej knihy Svätou stolicou sa nazýva typické (editio typica). Z tohto vydania musia vychádzať všetky ostatné vydania, reedície, preklady, ktoré majú byť s ním zhodné (s prihliadnutím na ducha reči daného národa) a musia mať súhlas kompetentnej autority.

BreviárUpraviť

Obsahuje texty a predpisy týkajúce sa verejných modlitieb Cirkvi. Tieto sa 5 krát denne modlievajú najmä kňazi, rehoľníci a rehoľné sestry ale aj laici. Breviár, ktorý bol pomenovaný Liturgia horarum – Liturgia hodín (Liturgia na posvätenie času), má 4 diely: 1. Adventné a vianočné obdobie 2. Pôstne a veľkonočné obdobie 3. Obdobie cez rok 1. až 17. týždeň 4. Obdobie cez rok 18. až 34. týždeň Môžeš sa ho modliť aj Ty na www.breviar.sk

MisálUpraviť

Používa sa pri liturgii svätej omše (spolu s lekcionárom a knihou spoločných modlitieb). Misál obsahuje texty stále aj tie, ktoré sa menia a predpisy týkajúce sa slúženia svätej omše. Doplnené typické vydanie bolo uvedené dekrétom Cum Missale Romanum 27.3.1975, Prvé slovenské vydanie po 2.vatikánskom koncile bolo vydané v roku 1975, druhé vydanie roku 1980, tretie vydanie v roku 2001.

Skladba misála: a. úvod (všeobecné smernice, úvod k liturgickému kalendáru, samostatný kalendár) b. vlastné texty na jednotlivé obdobia liturgického roku (proprium de temporare) c. texty stále (ordinarium missae) d. vlastné texty o svätých (proprium de sanctis) e. spoločné texty o svätých (communia) f. texty votívne, v rozličných potrebách a o zosnulých

LekcionárUpraviť

Patrí k Rímskemu misálu a jeho slovenské vydanie má 5 dielov. I - nedele a sviatky II - adventné, pôstne, vianočné a veľkonočné obdobie, sviatky svätých III - cez rok, sviatky svätých IV - cez rok, sviatky svätých V - ostatné čítania

V súčasnej dobe vychádza nové vydanie podľa nového prekladu na základe Novej Vulgáty (zatiaľ vyšli prvé 2 diely).

poznámka na internete sa da stiahnut iba III a IV

Spoločné modlitby veriacichUpraviť

Nachádzajú sa tu schémy modlitieb aj hotové zostavy na celý rok, ako aj prosby, ktoré sa čítajú po homílii.

PontifikálUpraviť

Obsahuje modlitby a predpisy týkajúce sa obradov sviatostí a svätenín, ktoré udeľuje biskup. Postupne boli vydané obrady: svätenia diakona, kňaza a biskupa, zasvätenia panien, požehnania opáta a opátky, posvätenia olejov, birmovania, udeľovania služieb, posvätenia kostola a oltára....

Rituál = SakramentárUpraviť

Obsahuje modlitby a predpisy, ktoré sa vzťahujú na slávenia sviatostí a svätenín. Okrem rituálu pre celú Cirkev existujú aj partikulárne rituály pre jednotlivé cirkevné provincie alebo diecézy (zohľadňujúce miestne zvyky). Knihy liturgických spevov

Kyriale Romanum – stále časti svätej omše. Graduale Romanum – melódie k menlivým častiam svätej omše Kyriale simplex – zjednodušené melódie stálych častí pre farnosti Graduale simplex – zjednodušené chorálové melódie menlivých častí svätej omše pre veriacich.

BenedikcionálUpraviť

Alebo aj kniha požehnaní. Obsahuje obrady požehnania a posvätenia.

Používa ho biskup.

Miništrant, ktorý počas omše obriacia kňazovi strany v knihách a pridržiava mu ich pri modlitbách sa nazýva librifer (lat. libris - knihy)


Liturgické odevyUpraviť

ReverendaUpraviť

Civilné oblečenie klerikov. Je čiernej farby. Monisgnori majú fialové lemovanie a gombíky + fialové cingulum, biskupi červené lemovanie a gombíky + fialové cingulum a kardináli nosia červenú reverendu (prípadne čiernu s červeným lemovaním a gombíkmi) a pápež bielu. _____ Odev klerikov siahajúci od pliec až po členky (odtiaľ názov). R. sama o sebe nie je posvätným rúchom, ale je pracovným odevom (podobne ako uniforma či montérky). R. má byť vždy prepásaná cingulom (ktoré má inú formu ako liturgické cingulum - nie je to povraz, ale pás z látky zväčša hodvábnej), ak nie je uvedené inak, má toto cingulum čiernu farbu. Podľa farieb sa dá rozlíšiť hodnosť alebo sviatostný stupeň nositeľa (podobne ako uniforma vo vojsku). Základnou farbou je čierna (v niekorých krajinách je však dovolená namiesto nej biela), ktorú nosia diakoni, a jednoduchí presbyteri (kapláni, farári, výpomocní duchovní a pod.), niekde i seminaristi (tí, ktorí sa pripravujú na kňazstvo). Z ostatných hodností spomenieme len niektoré: Preláti: Monsignori (kapláni jeho svätosti) nosia čiernu reverendu s fialovým lemovaním a gombíkmi. Apoštolskí protonotári de numero a apoštolskí protonotári supra numero nosia čiernu reverendu s červeným lemovaním a gombíkmi a s fialovým cingulom, môžu nostiť aj fialový plášť. Ako súčasť chórového odevu, alebo keď prichádzajú na liturgické slávenie, nosia fialovú reverendu s červeným lemovaním a gombíkmi a s fialovým cingulom. Apoštolskí čestní preláti nosia podobnú reverendu ako protonotári, ale nepoužívajú fialový plášť. Biskupi majú takú reverendu ako apoštolskí protonotári. Kardináli majú čiernu reverendu s červeným lemovaním a gombíkmi a červené cingulum. Ako súčasť chórového odevu, alebo keď prichádzajú na liturgické slávenie, nosia červenú reverendu s červeným lemovaním a gombíkmi a s červeným cingulom. Je zvykom, že pápež nosí bielu reverendu, ale predpísať mu to nemá kto, takže môže nosiť čo uzná za vhodné. Ako vidno, vyššie hodnosti sa vyznačujú červenými gombíkmi, preto sa na označenie karieristov vžilo vyjadrenie: "túži po červených gombíkoch". [AS]

AlbaUpraviť

kňaz (biskup) ju nosí pod ornátom a štólou. Je vždy bielej farby, má dlhé rukávy. môže ju nosiť aj miništrant. nosí sa, buď biela - čistá, alebo zdobená rôznymi krajkami apod.

SuperpelíciaUpraviť

Je liturgická košeľa bielej farby, ktorá vznikla skrátením alby. Najčastejšie ju používajú miništranti. V omši ju kňazi používajú iba ako súčasť chórového odevu. Superpelíciou nemožno nahradiť albu. Kňazi mimo omše pri liturgii a pobožnostiach používajú superpelíciu alebo albu.

KamžaUpraviť

Je dnes už obyčajne čierna sukňa pre miništranta.

GolierUpraviť

Sú dva typy golierov. Jeden typ sa oblieka na rochetu (má príslušnú liturgickú farbu). Druhý typ sa oblieka pod superpelíciu a je vždy čierny.

KolárikUpraviť

diakon, kňaz a biskup ho nosia okolo krku je vždy bielej farby

biretUpraviť

Liturgická hranatá pokrývka hlavy. Má tri rohy a brmbolec (doktorský ma rohy štyri). Používa sa v chórovom odeve. Kňaz a diakon majú čierny , biskup fialový a kardinál červený bez brmbolca.

CingulumUpraviť

Sú dva druhy cingula. 1. Povraz ktorým sa podkasáva alba aby priliehala k telu. Ak je alba priliehavá cingulum sa nemusí požiť. 2. Hodvábny pás na reverende, zakončený strapcom. Podľa cingula, gombíkov a lemovania reverendy sa dá rozlíšiť hodnosť kňaza - ako je spomenuté vyššie.

OrnátUpraviť

Existujú dve formy ornátu - barokový a gotický. používa ho kňaz, biskup iba pri sv. omši. Sú rôzne farby ornátu 1. biela - používa sa vo Vianočnom a Veľkonočnom období, na sviatky Pána Ježiša Krista a svätých, ktorí neboli mučeníci 2. červená - používa sa na sviatky mučeníkov, kvetnú nedeľu a na zoslanie Ducha Svätého. 3. fialová - používa sa v Adventnom a pôstnom období, a pri pohrebných obradoch 4. zelená - používa sa pri férialnom slávení iba v období cez rok


doplnkové farby-----------------

5. zlatá - používa sa pri Veľkých slávnostiach, môže sa nahradiť bielou 6. modrá - mariánska, používa sa na sviatky Panny Márie, môže sa nahradiť bielou 7. čierna - používa sa pri pohrebných obradoch, môže sa nahradiť fialovou 8. ružová - používa sa na 3.adventnú a 4. pôstnu nedeľu, môže sa nahradiť fialovou

štólaUpraviť

symbol kňaza kňaz/biskup ju má prevesenú cez ramená, diakon ju nosí smerom od ľavého ramena k pravému boku

pluviálUpraviť

môže byť v liturgických farbách. Používa sa pri obradoch mimo svätej omše (procesie, pohreby, adorácie, udelovanie sviatostí mimo svätej omše)

vélum na požehnanieUpraviť

Používa sa pri požehnaní najsvätejšou Sviatosťou. Zakrýva ruky a plecia kňaza. Býva bohato zdobené s eucharistickými motívmi.

dalmatikaUpraviť

vrchný odev diakona alebo subdiakona. Diakon ho nosil počas slávností a sviatkov. Dalmatika má strih v tvare písmena T a je zošitá iba v ramennom šve, takže rukávy a boky sú otvorené, len sa zväzujú pomocou šnúr. Je dlhá po kolená.

solideoUpraviť

(sola - jedine, deo - boh = biskup si ho sníma v tých častiach sv. omše, keď vedie v mene veriacich reč k Bohu) je to pokrývka hlavy klerika. Kňaz nosí čierne, biskup fialovej farby, kardináli nosia červenú, pápež bielu.

mitraUpraviť

Mitra je liturgická pokrývka hlavy. Latinská mitra má tvar jazyka. Obyčajne sú na nej stuhy, ktoré v minulosti slúžili na uchytenie mitry na hlave. Nosia ju biskupi a opáti. Existuje niekoľko druhov mitier.

pektorálUpraviť

kríž na retiazke, ktorý používa biskup v liturgickom aj chórovom oblečení. Pri omši sa oblieka pod ornát na albu, je však dovolené mať ho aj na ornáte.

pastorálUpraviť

alebo berla. Používa ju biskup len v omši a ak ide v procesii na omšu. Je znakom pastierstva. Pápež má zakončenú krížom, biskupi majú jednoduché zakončenie.

páliumUpraviť

Odznak arcibiskupa a pápeža. Pás z ovčej vlny, ktorý nosí arcibiskup a pápež pri omši na okolo krku. Vpredu a vzadu z neho padá pás zakončený čiernou časťou. Pápež má špeciálne pápežské a arcibiskupom udeľuje arcibiskupské pálium.

Bohoslužobné nádoby a predmetyUpraviť

kalichUpraviť

nádoba na omšové vína, teda krv Kristovu

cibóriumUpraviť

kalich s pokrývkou, ukladajú sa doň hostie

konsekračná miskaUpraviť

(nie obetná - tá sa používala v Starom zákone na krv zvierat) miska na hostie. Pokiaľ sa používa konsekračná miska, paténa nie je potrebná

paténa pre veriacichUpraviť

pomáha pri rozdávaní sv. prijímania, aby hostia nespadla na zem (zachytáva malé úlomky a čiastočky z hostie)

paténa pre kňazaUpraviť

slúži na hostiu pre kňaza (tzv. veľkú)

ampulkyUpraviť

malé "džbániky" na vodu a víno

kalichové vélumUpraviť

prikrýva sa ním kalich.

monštranciaUpraviť

umelecky zhotovené schránka na vystavenie najsvätejšej sviatosti. Býva spravidla veľmi zdobená. Patrí k nej lunula - zlatý polmesiačik, do ktorého sa upevňuje hostia.

korporálUpraviť

naškrobený štvorcový kus látky, ktorý sa rozkladá a skladá do štvorca v znamení kríža. malý krížik vyšitý na ňom má smerovať k celebrantovi.rozkladá pod kalich a pod nádobky na hostie. slúži na zachytávanie čiastočiek Eucharistie.

pallaUpraviť

má tvar štvorca, zakrýva sa ňou kalich a miska. slúži ako ochrana pred eventuálnym znečistením. Na vrchnej strane býva zdobená a je v liturgickej farbe dňa alebo biela.

purifikatóriumUpraviť

šatka na utieranie kalicha a posvätných nádob. V strede má vyšitý krížik.

manutergiumUpraviť

alebo lavabo je šatka, ktorou si kňaz utiera ruku po umývaní. Podobá sa na purifikatórium, ale na rozdiel od neho má vyšitý krížik na okraji.

zvončekUpraviť

upozorňuje na dôležité momenty pri omši (začiatok a premenenie vína a chleba)

kadidelnica (turibulum)Upraviť

Nádoba na žeravé uhlíky na retiazkach. Používa sa pri slávnostných svätých omšiach.

lodička (navicula)Upraviť

Patrí ku kadidelnici. Je to nádoba na tymián, ktorý sa sype do kadidla. Jej súčasť by mala byť aj lyžička.

aspergilUpraviť

nádoba na svätenú vodu s kropáčom.

pulpitUpraviť

podstavec na omšovú knihu, aby sa z nej dalo lepšie čítať.

nádoby na olejeUpraviť

sú tri: 1. olej katechumenov (označ. CAT ) 2. chrizma (označ. CH ) 3. olej chorých (označ. INF )

(viac na: http://liturgika.christ-net.sk/ )