Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

upraviť

(schválil pápež Pius IX. v roku 1862)

Pane, zmiluj sa. / Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. / Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. / Pane, zmiluj sa.

Alebo:

Kýrie eléison. / Kýrie, eléison.

Christe eléison. / Christe, eléison.

Kýrie, eléison. / Kýrie, eléison.


Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami (opakuje sa za každou prosbou)

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Ježišu, Syn živého Boha,

Ježišu, obraz Otca,

Ježišu, žiara večného svetla,

Ježišu, kráľ slávy,

Ježišu, slnko spravodlivosti,

Ježišu, syn Márie Panny,

Ježišu, hoden lásky,

Ježišu obdivuhodný,

Ježišu, Boh mocný,

Ježišu, otec budúceho veku,

Ježišu, anjel veľkej rady,

Ježišu najmocnejší,

Ježišu najtrpezlivejší,

Ježišu najposlušnejší,

Ježišu, tichý a pokorný srdcom,

Ježišu, milujúci čistotu,

Ježišu, milujúci nás,

Ježišu, Boh pokoja,

Ježišu, pôvodca života,

Ježišu, príklad čností,

Ježišu, horliteľ za spásu duší,

Ježišu, Boh náš,

Ježišu, naše útočisko,

Ježišu, otec chudobných,

Ježišu, poklad veriacich,

Ježišu, dobrý pastier,

Ježišu, pravé svetlo,

Ježišu, večná múdrosť,

Ježišu, nekonečná dobrota,

Ježišu, naša cesta a náš život,

Ježišu, radosť anjelov,

Ježišu, kráľ patriarchov,

Ježišu, majster apoštolov,

Ježišu, učiteľ evanjelistov,

Ježišu, sila mučeníkov,

Ježišu, svetlo vyznávačov,

Ježišu, čistota panien,

Ježišu, koruna všetkých svätých,

Buď nám milostivý, / zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Buď nám milostivý, / vyslyš nás, Ježišu.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Ježišu (opakuje sa za nasledujúcimi prosbami)

Od každého hriechu

Od tvojho hnevu

Od úkladov diabla

Od ducha smilstva

Od večnej smrti

Od zanedbávania tvojich vnuknutí

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia

Pre tvoje narodenie

Pre tvoje detstvo

Pre tvoj božský život

Pre tvoju namáhavú prácu

Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie

Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť

Pre tvoje mdloby

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie

Pre tvoje zmŕtvychvstanie

Pre tvoje nanebovstúpenie

Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie

Pre tvoje radosti

Pre tvoju slávu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / zľutuj sa nad nami, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / vyslyš nás, Ježišu.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. / zmiluj sa nad nami, Ježišu.

Ježišu,uslyš nás. / Ježišu, vyslyš nás.

Modlime sa.

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené; prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť. Pane, daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom a zároveň ho aj milovali; veď ty neprestajne spravuješ všetkých, ktorých upevňuješ vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Litánie k Božskému srdcu Ježišovmu

upraviť

PRISĽÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA

Ctitelia Božského Srdca obsiahnu:

1. Všetky milosti potrebné ich stavu;

2. pokoj v rodinách;

3. potechu vo všetkých protivenstvách;

4. ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti;

5. požehnanie na všetky podujatia;

6. žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Božskom srdci pre hriešnikov;

7. horlivosť vlažným dušiam;

8. horlivým dušiam pokrok v dokonalosti;

9. požehnanie domom, v ktorých uctievajú obraz Božského Srdca;

10. kňazom veľké milosti pri práci na spáse duší;

11. tým, čo rozširujú pobožnosť Božského Srdca, istotu, že budú zapísaní v samom Srdci Ježišovom.

12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.


(Schválil pápež Lev XII. v roku 1899)

Starší slovenský preklad

upraviť

Pane, zmiluj sa nad nami,

Kriste, zmiluj sa nad nami,

Pane, zmiluj sa nad nami,

Kriste, uslyš nás,

Kriste, vyslyš nás,

Otče z nebies, Bože,.............................. zmiluj sa nad nami (opakuje sa za každou prosbou)

Synu, Vykupiteľu sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Bože,

Srdce Ježišovo, Syna večného Otca,

Srdce Ježišovo, v lone panenskej Matky Duchom Svätým utvorené,

Srdce Ježišovo, so slovom Božím podstatne zjednotené,

Srdce Ježišovo, nekonečnej velebnosti,

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána nebeská.

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko lásky,

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a ľúbosti,

Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti,

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,

Srdce Ježišovo, všetkej chvály najhodnejšie,

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a vedy,

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť Božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec svoje zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme prijali,

Srdce Ježišovo, túžba výšin večných,

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú,

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,

Srdce Ježišovo, uzmiernenie za hriechy naše,

Srdce Ježišovo, potupením nasýtené,

Srdce Ježišovo, pre naše zlosti strýznené,

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,

Srdce Ježišovo, kopijou prerazené,

Srdce Ježišovo, prameň všetkého potešenia,

Srdce Ježišovo, život náš a vzkriesenie naše,

Srdce Ježišovo, pokoj náš a zmierenie naše,

Srdce Ježišovo, obeta za hriechy,

Srdce Ježišovo, spása v teba dúfajúcich,

Srdce Ježišovo, nádej v tebe zomierajúcich,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................odpusť nám Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................vyslyš nás Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................zmiluj sa nad nami.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom ............................sprav srdce naše podľa srdca svojho.

Modlime sa.

Všemohúci a Večný Bože, pohliadni na srdce svojho milovaného Syna, zhliadni na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov, a tým, čo ťa prosia o milosrdenstvo, udeľ uzmierený odpustenie, v mene svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Nový slovenský preklad

upraviť

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

alebo

Kýrie, eléison.

Christe, eléison.

Kýrie, eléison.

Otec na nebesiach, Bože,............................ zmiluj sa nad nami (opakuje sa za každou prosbou)

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duchu Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,

Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,

Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,

Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím slovom,

Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,

Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,

Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,

Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,

Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,

Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,

Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,

Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,

Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,

Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,

Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,

Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva,

Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,

Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,

Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,

Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,

Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,

Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,

Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,

Srdce Ježišovo, potupami preplnené,

Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,

Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,

Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,

Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,

Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,

Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,

Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,

Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,

Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,

Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ............zľutuj sa nad nami Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. ....................vyslyš nás Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. .................zmiluj sa nad nami.

  • Ježišu, tichý a pokorný srdcom ......
  • Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.

Modlime sa. Všemohúci a Večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov, odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Litánie k Predrahej krvi Kristovej

upraviť

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Krv Kristova, krv jednorodeného Syna večného Otca, .....zachráň nás (opakuje sa za každou prosbou)
Krv Kristova, krv vteleného Božieho Slova,
Krv Kristova, krv novej a večnej zmluvy,
Krv Kristova, tečúca na zem v smrteľnom zápase,
Krv Kristova, prelievaná pri bičovaní,
Krv Kristova, ronená pri korunovaní tŕním,
Krv Kristova, vyliata na kríži,
Krv Kristova, cena našej spásy,
Krv Kristova, bez ktorej niet odpustenia,
Krv Kristova, ktorá napája a očisťuje duše v Eucharistii,
Krv Kristova, prúd milosrdenstva,
Krv Kristova, víťaziaca nad zlými duchmi,
Krv Kristova, odvaha mučeníkov,
Krv Kristova, sila vyznávačov,
Krv Kristova, zdroj panien,
Krv Kristova, opora v nebezpečenstve,
Krv Kristova, úľava trpiacich,
Krv Kristova, potešenie plačúcich,
Krv Kristova, nádej kajúcich,
Krv Kristova, útecha umierajúcich,
Krv Kristova, pokoj a nežnosť našich sŕdc,
Krv Kristova, závdavok večného života,
Krv Kristova, vyslobodenie duší z očistca,
Krv Kristova, hodna všetkej cti a slávy,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


V. Vykúpil si nás, Pane, svojou krvou.

R. A urobil si nás kráľovstvom nášmu Bohu.


Modlime sa. Všemohúci a večný Bože, ty si svojho jednorodeného Syna ustanovil za Vykupiteľa sveta a jeho krvou si bol uzmierený;
prosíme ťa, daj, aby sme nábožne uctievali cenu našej spásy,
aby nás sila jeho krvi chránila od časného zla a zabezpečila nám večnú radosť v nebi.
Lebo on žije a kraľuje na veky vekov. R. Amen

Litánie Loretánske

upraviť

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami

Svätá Mária, oroduj za nás (opakuje sa za každou prosbou)

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna panien,

Matka Kristova,

Matka Cirkvi,

Matka Božej milosti,

Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,

Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,

Matka hodna lásky,

Matka obdivuhodná,

Matka dobrej rady,

Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,

Panna najmúdrejšia,

Panna hodná úcty,

Panna hodná chvály,

Panna mocná,

Panna dobrotivá,

Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,

Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,

Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,

Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,

Veža Dávidovho mesta,

Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,

Archa zmluvy,

Brána do neba,

Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,

Útecha zarmútených,

Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,

Kráľovná patriarchov,

Kráľovná prorokov,

Kráľovná apoštolov,

Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznavačov,

Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,

Kráľovná rodiny,

Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží... vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží... zmiluj sa nad nami.


  • Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička.
  • Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa.

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána. R. Amen.

Litánie k nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

upraviť

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.


Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.


Nepoškvrnené Srdce, v ktorom Boh našiel zaľúbenie, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré naplnil Duch Svätý, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, preniknuté mocou Najvyššieho, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré sa stalo príbytkom Božieho Syna, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, chrám Najsvätejšej Trojice, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné Božej lásky, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné viery, ktorá víťazí, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné nádeje, ktorá nesklame, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné pokornej a pravdivej lásky, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné pokoja, aký dáva iba Boh, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné radosti, o ktorú nemožno prísť, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, plné súcitu a milosrdenstva, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, celkom otvorené pre Boží plán spásy, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré uchováva v sebe Božie slovo, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré žasne nad Ježišovým narodením, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré chráni Božie dieťa pri úteku do Egypta, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré vo viere prijíma Simeonovo proroctvo, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré s úzkosťou a bolesťou hľadá strateného Syna, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré prebúdza dôveru v Ježiša, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré prežíva Ježišovo umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré sa modlí s učeníkmi Cirkvi, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré túži, aby ľudia milovali Ježiša, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktorému nie je ľahostajný osud sveta, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré nás vyzýva robiť pokánie a modliť sa, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré túži po našom obrátení, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré vyslobodzuje duše z očistca, oroduj za nás

Nepoškvrnené Srdce, ktoré nás čaká v novom nebi a na novej zemi, oroduj za nás


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


V. Oroduj za nás, Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení


Modlime sa.

Všemohúci a večný Bože, ešte pred stvorením sveta si si nás vyvolil a povolal, aby sme svojou láskou boli pred tvojou tvárou čistí a svätí; na príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie ťa prosíme, utváraj nám srdce podobné Srdcu tvojho Syna a jeho Matky, aby v nás vždy víťazila tvoja láska. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Z knižky "Máriina láska víťazí", ktorú zostavil jezuita Jozef Šuppa SJ k 100 výročiu zjavení Svätej Panny Márie vo Fatime. Božia Matka Svätá Panna Mária sa pri jednom zo zjavení vo Fatime predstavila takto: "Som Nepoškvrnené počatie". Osobitným posolstvom je šírenie úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Svätej Panny Márie.


Litánie k svätému Gerardovi

upraviť

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätý Gerard, už v detstve obdarený veľkými milosťami, oroduj za nás.

Svätý Gerard, dokonalý vzor verných služobníkov

Svätý Gerard, anjel čistoty a nevinnosti

Svätý Gerard, veľký milovník dieťaťa Ježiša

Svätý Gerard, obdivuhodný sluha Nepoškvrnenej Panny

Svätý Gerard, horlivý ctiteľ Eucharistie

Svätý Gerard, vzor lásky k blížnemu

Svätý Gerard, príklad opravdivej pokory

Svätý Gerard, vzor dokonalej poslušnosti

Svätý Gerard, hrdinsky poddaný Božej vôli

Svätý Gerard, majster duchovného života

Svätý Gerard, postrach diablov

Svätý Gerard, živiteľ hladných

Svätý Gerard, starostlivý otec chudobných

Svätý Gerard, milosrdný opatrovateľ chorých

Svätý Gerard, potešiteľ strápených

Svätý Gerard, osobitný ochranca rodiacich matiek

Svätý Gerard, verný strážca počatých detí

Svätý Gerard, neúnavný misionár

Svätý Gerard, obdarovaný charizmou obracať hriešnikov

Svätý Gerard, preslávny divotvorca

Svätý Gerard, chvála a opora Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý Gerard!

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Milosrdný Bože, ty si svätého Gerarda už od jeho detstva priťahoval k sebe a chcel si, aby sa stal podobným tvojmu ukrižovanému Synovi; daj, prosíme, aby sme nasledovali jeho príklad, a tak sa pripodobnili tvojmu Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

Litánie ku všetkým svätým

upraviť

Litánie ku všetkým svätýmI. Prosba k Bohu


-A-

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.


-alebo B-

Otec na nebesiach, Bože - zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože - zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože - zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh - zmiluj sa nad nami.


II. Vzývanie svätých


Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätá Božia Rodička – oroduj za nás.

Svätá Panna panien – oroduj za nás.

Svätí Michal, Gabriel a Rafael – orodujte za nás.

Všetci svätí anjeli – orodujte za nás.


Patriarchovia a proroci


Svätý Abrahám – oroduj za nás.

Svätý Mojžiš – oroduj za nás.

Svätý Eliáš – oroduj za nás.

Svätý Ján Krstiteľ – oroduj za nás.

Svätý Jozef – oroduj za nás.

Všetci svätí patriarchovia a proroci – orodujte za nás.


Apoštoli a učeníci


Svätí Peter a Pavol – orodujte za nás.

Svätý Ondrej – oroduj za nás.

Svätí Ján a Jakub – orodujte za nás.

Svätý Tomáš – oroduj za nás.

Svätý Matúš – oroduj za nás.

Všetci svätí apoštoli – orodujte za nás.

Svätý Lukáš – oroduj za nás.

Svätý Marek – oroduj za nás.

Svätý Barnabáš – oroduj za nás.

Svätá Mária Magdaléna – oroduj za nás.

Všetci svätí učeníci Pána – orodujte za nás.


Mučeníci


Svätý Štefan – oroduj za nás.

Svätý Ignác Antiochijský – oroduj za nás

Svätý Polykarp – oroduj za nás.

Svätý Justín – oroduj za nás.

Svätý Vavrinec – oroduj za nás.

Svätý Cyprián – oroduj za nás.

Svätý Bonifác – oroduj za nás.

Svätý Vojtech – oroduj za nás.

Svätý Stanislav – oroduj za nás.

Svätý Tomáš Becket (beket) – oroduj za nás.

Svätý Ján Nepomucký – oroduj za nás.

Svätí Ján Fischer (fišer) a Tomáš More (mór) – orodujte za nás.

Svätý Pavol Miki – oroduj za nás.

Svätí košickí mučeníci – orodujte za nás.

Svätí Izák Jogues (žog) a Ján de Brébeuf (breböf) – orodujte za nás.

Svätý Peter Chanel (šanel) – oroduj za nás.

Svätý Karol Lwanga – oroduj za nás.

Svätá Perpetua a Felicita – orodujte za nás.

Svätá Agnesa – oroduj za nás.

Svätá Mária Goretti – oroduj za nás.

Všetci svätí mučeníci – orodujte za nás.


Biskupi a učitelia Cirkvi


Svätí Lev a Gregor – orodujte za nás.

Svätý Ambróz – oroduj za nás.

Svätý Hieronym – oroduj za nás.

Svätý Augustín – oroduj za nás.

Svätý Atanáz – oroduj za nás.

Svätý Bazil a Gregor Nazianský – orodujte za nás.

Svätý Ján Zlatoústy – oroduj za nás.

Svätý Martin – oroduj za nás.

Svätý Patrik – oroduj za nás.

Svätí Cyril a Metod – orodujte za nás.

Svätý Karol Borromeo – oroduj za nás.

Svätý František Saleský – oroduj za nás.

Svätý Pius Desiaty – oroduj za nás.


Kňazi a rehoľníci


Svätý Anton – oroduj za nás.

Svätý Benedikt – oroduj za nás.

Svätý Gorazd – oroduj za nás.

Svätí Andrej Svorad a Benedikt – orodujte za nás.

Svätý Bernard – oroduj za nás.

Svätí František a Dominik – orodujte za nás.

Svätý Tomáš Akvinský – oroduj za nás.

Svätý Ignác Loyolský – oroduj za nás.

Svätý František Xaverský – oroduj za nás.

Svätý Vincent de Paul (de Pól) – oroduj za nás.

Svätý Ján Mária Vianney – oroduj za nás.

Svätý Ján Bosco (Bosko) – oroduj za nás.

Svätá Katarína Sienská – oroduj za nás.

Svätá Terézia Avilská – oroduj za nás.

Svätá Ružena Limská – oroduj za nás.


Laici


Svätý Ľudovít – oroduj za nás.

Svätá Monika – oroduj za nás.

Svätá Alžbeta Uhorská – oroduj za nás.

Všetci Boží svätí a sveté – orodujte za nás.


III. Vzývanie Krista

A

Buď nám milostivý – ochraňuj nás, Pane.

Od všetkého zla – ochraňuj nás, Pane.

Od každého hriechu – ochraňuj nás, Pane.

Od úkladov diabla – ochraňuj nás, Pane.

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle – ochraňuj nás, Pane.

Od večnej smrti – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje vtelenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje narodenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj krst a svätý pôst – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj kríž a Tvoje umučenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoju smrť a Tvoje pochovanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje sväté zmŕtvychvstanie – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoje zázračné nanebovstúpenie – ochraňuj nás, Pane.

Pre zoslanie Ducha Svätého – ochraňuj nás, Pane.

Pre Tvoj slávny príchod – ochraňuj nás, Pane.


Alebo B


Kriste, Syn živého Boha – zmiluj sa nad nami.

Ty si prišiel na tento svet – zmiluj sa nad nami.

Ty si visel na kríži – zmiluj sa nad nami.

Ty si pre nás podstúpil smrť – zmiluj sa nad nami.

Ty si ležal v hrobe – zmiluj sa nad nami.

Ty si vstal z mŕtvych – zmiluj sa nad nami.

Ty si vystúpil do neba – zmiluj sa nad nami.

Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom – zmiluj sa nad nami.

Ty sedíš po pravici Otca – zmiluj sa nad nami.

Ty prídeš súdiť živých a mŕtvych – zmiluj sa nad nami.


IV. Prosby za rozličné potreby

A


Zľutuj sa, Pane, nad nami – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď nás k pravému pokániu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Posilni a zachovaj nás v Tvojej svätej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu – prosíme Ťa, vyslyš nás.


Alebo B


Buď nám, Pane, milostivý – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť – prosíme Ťa, vyslyš nás.


C (vždy sa hovoria)


Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých zasvätených Tvojej službe – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Zjednoť všetkých veriacich v Krista – prosíme Ťa, vyslyš nás.

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia – prosíme Ťa, vyslyš nás.


V. Záver

A

Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.

Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.


B


Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


Modlime sa: Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť, o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Alebo:

Milosrdný Bože, Ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme. Prosíme Ťa, zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.


Zvelebovanie Božieho milosrdenstva

upraviť

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.

Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa.

Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.


Otec na nebesiach Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.


Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona, dôverujem v Teba (opakuje sa za každou prosbou),

Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo

Milosrdenstvo Božie, prameň vytrýskajúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné žiadnym ľudským ani anjelským rozumom

Milosrdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok život a šťastie

Milosrdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesá

Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov a divov

Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír

Milosrdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet v osobe vteleného Slova

Milosrdenstvo Božie, ktoré vytrysklo z otvorenej rany Ježišovho Srdca

Milosrdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom Srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej

Milosrdenstvo Božie, v ustanovení svätej Cirkvi

Milosrdenstvo Božie, vo sviatosti svätého krstu

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás ospravedlňuješ skrze Ježiša Krista

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš po celý život

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuješ, zvlášť v hodine smrti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každom okamihu života

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš pred pekelným ohňom

Milosrdenstvo Božie, ktoré obraciaš zatvrdlivých hriešnikov

Milosrdenstvo Božie, ktoré privádzaš do úžasu anjelov a si nepochopiteľné pre svätých

Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás dvíhaš z každej biedy

Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti

Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povolávaš z ničoty k životu

Milosrdenstvo Božie, zahrňujúce všetky diela Božích rúk

Milosrdenstvo Božie, koruna všetkých Božích diel

Milosrdenstvo Božie, do ktorého sme všetci ponorení

Milosrdenstvo Božie, sladké upokojenie utrápených sŕdc

Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší

Milosrdenstvo Božie, úľava a pokoj sŕdc uprostred pochybností

Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svätých duší

Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí, dôverujeme Ti.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.


K: Božie milosrdenstvo prevyšuje všetky jeho diela.

Ľ: Preto Pánovo milosrdenstvo chceme ospevovať naveky.


Modlime sa:

Večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnož v nás svoje milosrdenstvo, aby sme si v ťažkých chvíľach nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa poddali Tvojej svätej vôli, ktorá je láskou a Milosrdenstvom samým. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Litánie k Duchu Svätému

upraviť

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

  • BUĎ ZVELEBENÝ! (Opakuje sa za každou prosbou.)

1. Duch Svätý, zostúp z trónu svojej velebnosti a vybuduj si stánok v srdci svojho služobníka!

2. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť v stálej Božej prítomnosti!

3. Duch Svätý, ktorý si s Otcom i Synom uctievaný, nauč ma žiť podľa vôle Najvyššieho!

4. Duch Svätý, ktorý sídliš v srdci Božieho Syna, nauč ma poznávať ťa a úprimne milovať!

5. Duch Svätý, ktorý sa staráš o slávu Boha Otca, nauč ma žiť v odovzdanosti a v úplnej dôvere v Boha!

6. Duch Svätý, znamenie ohnivých jazykov, zapáľ v mojom srdci oheň svojej lásky!

7. Duch Svätý, tajomná holubica, nauč ma chápať Sväté písmo!

8. Duch Svätý, ktorý nemáš tvár, ani meno, nauč ma správne sa modliť!

9. Duch Svätý, ktorý hovoríš ústami prorokov, nauč ma žiť v pokoji a vo vyrovnanosti ducha i duše!

10. Duch Svätý, horiace ohnisko lásky, nauč ma žiť múdro a trpezlivo!

11. Duch Svätý, darca všetkých darov, nauč ma žiť v pokore a skromnosti!

12. Duch Svätý, pretekajúca pokladnica milostí, nauč ma chápať cenu utrpenia!

13. Duch Svätý, bezodná pokladnica milostí, nauč ma správne využívať drahocenný čas!

14. Duch Svätý, z pokladnice ktorého neubúda, chráň ma od každej nelásky a pýchy!

15. Duch Svätý, ktorého bohatstvo nikto nespočíta, nauč ma čeliť zbytočným predstavám a myšlienkam!

16. Duch Svätý, premnohých darov, nauč ma vyhýbať sa neužitočnej činnosti a planým rečiam!

17. Duch Svätý, z ktorého plnosti sme všetci prijali, nauč ma mlčať a vedieť prehovoriť v pravý čas!

18. Duch Svätý, láska večná, nauč ma dávať dobrý príklad iným!

19. Duch Svätý, dobrota nekonečná, daj mi vytrvalosť v dobrom!

20. Duch Svätý, sladký učiteľ, nauč ma správne zaobchádzať s ľuďmi!

21. Duch Svätý, milý priateľ duší, nauč ma nikoho neposudzovať a na krivdy nikdy nespomínať!

22. Duch Svätý, obšťastňujúce Svetlo duše, nauč ma vidieť potreby iných a nezanedbávať dobré skutky!

23. Duch Svätý, Otče úbohých, daj mi poznať moje chyby!

24. Duch Svätý, ktorý konáš v dušiach zázraky, veď ma bdelosťou k dokonalosti!

25. Duch Svätý, pred ktorým nič nie je utajené, nauč ma unikať osídlam diablovým!

26. Duch Svätý, ktorý poznáš budúcnosť vesmíru, pomôž mi vymaniť sa z pod nadvlády tela a diabla!

27. Duch Svätý, ktorý poznáš i moju budúcnosť, zverujem do tvojej ochrany i moju rodinu, priateľov, dobrodincov a všetkých ľudí!

28. Duch Svätý, s tvojou Božskou pomocou nauč ma žiť na česť a slávu Božiu, k spáse duší a k radosti Matke Božej, aby som mohol umrieť ako užitočný sluha! Amen.


Príď Duchu Svätý, ty zástanca chudobných, ty zástanca utlačaných. Príď Ty svetlo večnej pravdy. Príď, Ty láska, ktorá bola vyliata do našich sŕdc. Prichádzaj každodenne, nanovo a prichádzaj vždy viac. Dôverujeme Ti. Čomu by sme inak mohli dôverovať? Milujeme Ťa, lebo ty sám si láska. V Tebe máme Boha za svojho Otca, lebo ty v nás voláš: Abba, Otče!

Ďakujeme ti, ty Oživovateľ, ty Svätý Duch, že v nás prebývaš, že ty sám si chcel byť v nás pečaťou živého Boha, pečaťou, že sme jeho vlastníctvom. Ostávaj pri nás. Neopusť nás v trpkom boji života. Ani na konci, keď nás všetko opustí. Príď, Duchu Svätý! Duchu svätý, ktorý si zostúpil na apoštolov, oživ, posilni, upevni našu vieru, aby sme ju slovom, skutkom vyznávali a podľa nej aj žili. Duchu Svätý, daj nech sa nenávisť premení v lásku, bolesť v radosť, aby sme raz i my boli pripočítaní k zástupu, ktorý bez prestania bude prespevovať: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Daj viery, daj pobožnosti, silu umu a múdrosti, daj nám hriechov oplakanie a vo viere zotrvanie (JKS, č. 216)


Prisľúbenia Boha Otca tým, ktorí sa aspoň 3x týždenne budú vrúcne modliť tieto litánie:

1. Vytrhnem ťa z rúk protivníka viditeľným spôsobom.

2. Odstránim prekážky, ktoré ti bránia v ceste k dokonalosti.

3. Pridám ti anjela, aby ťa vnuknutím ochránil od nástrah hriechu.

4. Vytrváš na ceste k čnosti.

5. Dobre spoznáš svoje nedostatky.

6. Dostaneš silu vymaniť sa z hriešnych návykov.

7. Upevním v tebe vieru, nádej a lásku.

8. Vytrhnem ťa z hmotnej biedy.

9. Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske.

10. Kto chce pomôcť svojim blížnym, musí sa modliť tieto litánie denne aspoň pol roka.


Prisľúbenia Ducha Svätého

Tieto litánie sa budú šíriť ako lavína. Kto tieto litánie dá inému, má účasť na jeho modlitbách. Nech povie DUCHU SVÄTÉMU, na aký úmysel chce obetovať zásluhy, pokiaľ si ich nechce nechať pre seba...

Príď Duchu Svätý na mocný príhovor Nepoškvrneného srdca Panny Márie Tvojej milovanej nevesty.

Litánie k nebeskému Otcovi

upraviť

(zdroj: brožúra "Deväť dní s milujúcim Otcom - novéna", nihilit obstat Mons. Dušan Lukáč - cenzor, imprimatur Mons. Eduard Kojnok - diecézny biskup (Rožňava 30.07.2008, č. 1407/2008), odkaz posolstva nebeského Otca matke Eugénie Elisabetty Ravasiovej, ktoré prijala v súkromnom zjavení roku 1932. Keď oznámila, že sa jej zjavil Boh Otec a odovzdal posolstvo. Tieto litánie k Bohu Otcovi odovzdala Najsvätejšia Panna Mária mystičke Terézii z Konnersreuthu. Dá sa zakúpiť v kresťanskom kníhkupectve (dá sa pozrieť aj online na internetovej stránke: http://www.nedozery-brezany.fara.sk/documents/DevatDniSMilujucimOtcom.pdf ))


Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.


Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.

Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Bože, Otče, naša ochrana, zmiluj sa nad nami (opakuje sa za každou prosbou)

Náš Pán a vládca,

Naša nádej,

Naše svetlo,

Náš vodca,

Náš Abba,

Naše útočisko,

Naša jediná láska,

Naša radosť,

Náš stvoriteľ,

Náš udržiavateľ a živiteľ,

Náš svätý a nesmrteľný Bože,

Náš všemohúci Bože,

Náš vševediaci Bože,

Náš nekonečne dobrý Bože,

Náš predvídavý Bože,

Náš nadovšetko milovaný Bože,

Ty si stvoril pre človeka vštetky užitočné veci,

Tý živíš vtáctvo a zvieratá,

Ty šatíš poľné ľalie a kvety,

Ty dávaš bohato rásť plodom zeme,

Ty vieš o každom našom vlase,

Ty všetko riadiš a usporadúvaš na úžitok človeka,

Ty pre dobro človeka dopúšťaš utrpenie a bolesť,

Ty nás cez kríž privádzaš k pokániu a zmene života,

Ty dopúšťaš prenasledovanie, aby nás odpútalo od vecí tohto sveta a privádzalo k poznaniu teba,

Ty podivuhodne prichádzaš na pomoc núdznemu čo ti dôveruje,

Obranca tých, ktorý v teba dúfajú,


Buď nám milostivý, odpusť nám Bože, Otče,

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Bože, Otče (opakuje sa za každou prosbou),

Od každého hriehu,

Od toho, aby sme ťa urazili a nemilovali,

Od nedôvery v tvoju prozreteľnosť,

Od každej netrpezlivosti,

Od strachu z kríža a bolesti,

Od reptania a kritiky,

Od každého útoku Zlého najmä v hodine smrti,

Od zbytočnej ustarostenosti,


Bože, Otče, aby sme dôverovali tvojej božskej prozreteľnosti ako deti, prosíme ťa, vyslyš nás (opakuje sa za každou prosbou),

Bože, Otče, aby sme v šťastí i nešťastí vzývali tvoju božskú prozreteľnosť,

Bože, Otče, aby sme dokázali podriadiť našu vôľu tvojej svätej vôli,

Bože, Otče, aby sa naša láska v utrpení stávala vrúcnejšou,

Bože, Otče, aby sa naša trpezlivosť v každom protivenstve upevňovala,

Bože, nebeský Otče, uslyš nás,


Otče nás...


Pane, vypočuj moju modlitbu a moje volanie nech príde k tebe!


Modlitba zasvätenia sa Bohu Otcovi

Bože, môj Otče, s hlbokou pokorou a veľkou vďačnosťou prichádzam pred tvoju tvár. Tvojej otcovskej ochrane odovzdávam a zasväcujem svoj život, svoje skutky, svoju lásku a všetky svoje city. Vrúcne si želám, aby som ťa mohol stále väčšmi poznávať, milovať a ctiť. V duchu pokory túžim po tom, aby som mohol prijímať tvoju dobrotu a nesmiernu otcovskú lásku a odovzdávať ju iným. Dobrý Otče, udeľ mi milosť stále väčšmi milovať božské Srdce tvojho milovaného Syna a v sile Ducha Svätého navždy zvelebovať tvoju otcovskú a večnú dobrotu. Svätá Mária, moja nebeská matka, oroduj za mňa. Amen.