Modlitby/Božie milosrdenstvo

V roku Veľkého jubilea 2000 bola ako prvá kanonizovaná sestra Faustína Kowalská, ponížená dcéra poľského národa, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva.

Sestra Faustína sa narodila v r. 1905 a zomrela v r.1938 v kláštore Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva. V kláštore viedla tichý, pracovitý život. plný modlitby a obety. Dostala mnoho nadprirodzených darov ako sú zjavenia, videnia (dar stigmatizácie a prorokovania). Tieto veľké dary boli však sprevádzané aj veľkým utrpením.

Tejto skromnej, neznámej žene, bez akéhokoľvek osobitného vedenia, ktorá pracovala ako kuchárka, záhradníčka, vrátnička, Ježiš zveril svoje posolstvo pre naše storočie slovami, ktoré budia úžas: "V Starom zákone Boh Otec poslal môjmu ľudu prorokov za sprievodu bleskov. Dnes celému ľudstvu posielam teba ako moje milosrdenstvo. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale ho chcem uzdraviť, privinúc ho na svoje milosrdné Srdce... Dcéra moja, neprestaň ohlasovať moje milosrdenstvo... Hovor o ňom celému svetu..." a ona hovorila. Jej posolstvo obsahuje tri úlohy:

 1. Poznať a vyhlasovať pravdu o milosrdnej Božej láske zjavenej plným spôsobom v ukrižovanom a zmŕtvychvstalom Kristovi.
 2. Usilovať sa o kresťanskú dokonalosť na ceste dôvery v Boha ("Ježišu, v teba dôverujem") a o milosrdenstvo voči blížnemu.
 3. Úpenlivo vyprosovať Božie milosrdenstvo pre svet, i skrz nové formy kultu:
  • uctievanie obrazu Milosrdného Ježiša,
  • uctievanie sviatku Božieho milosrdenstva,
  • modlitba korunky (ruženca) k Božiemu milosrdenstvu,
  • modlitba v hodine Milosrdenstva, t.j. v hodine Kristovej agónie na kríži.

Sestra Faustína ohlasovala posolstvo Milosrdenstva, dávajúc príklad úplnej dôvery v Boha, neustále zachovávajúc postoj účinnej lásky k blížnemu.

V kanonizačnej homílii Svätý Otec oznámil, že odteraz sa v celej Cirkvi bude "druhá nedeľa po Veľkej noci nazývať nedeľa Božieho milosrdenstva". a dodal: Kristus nás naučil, že človek nielen prijíma a prežíva Božie milosrdenstvo, ale je pozývaný, aby ho používal aj voči iným: Blahoslavení milosrdní, lebo oni nájdu milosrdenstvo. Potom nám ukázal mnohoraké cesty milosrdenstva. On nielenže odpúšťa hriechy, ale vychádza v ústrety všetkým ľudským potrebám. Ježiš sa sklonil nad každou materiálnou a duchovnou ľudskou biedou". Touto kanonizáciou chcel Svätý Otec predniesť veľmi dôležité posolstvo pre nové tisícročie: "Prinášam ho všetkým ľuďom, aby sa naučili stále lepšie poznávať opravdivú Božiu tvár a skutočnú tvár svojich bratov."

Zjavenia sestry Faustíny sú súkromné. Nepridávajú nič nového k pravdám viery raz prevždy ohlasovaným apoštolmi. Bezpochyby sú však znamením, že charizmy v Cirkvi nezhasli a že Duch Svätý môže aj v našich dňoch udeliť vybraným osobám osobitné dary. Osobitným zásahom Boh chce, aby sa určitá pravda viery zjavila v novom svetle a účinnejšie hovorila k ľuďom. Vyzdvihnutím sestry Faustíny na piedestál svätých a vyhlásením druhej veľkonočnej nedele ako nedele Božieho milosrdenstva, Svätý Otec zdôraznil dôležitosť súkromných zjavení pre život Cirkvi aj v našich dňoch.

fra Leonard Orec´

Všetci jej veľmy ďakujeme že nám zdelila dôležité božie slová.