Katechéza/Sviatosti všeobecne

Definícia pojmu

upraviť

Sviatosti sú viditeľné (zmyslami vnímateľné) znaky, ktoré Božiu milosť, ktorú naznačujú aj udeľujú.

Sviatosti teda spočívajú v nejakom zmyslami vnímateľnom znaku. Tento znak vyjadruje určitú Bohom udeľovanú milosť. V krste je to napríklad obmytie vodou, ktoré naznačuje reálne udelenú Božiu milosť, a teda očistenie od hriechov.

Počet sviatostí

upraviť

Počet sviatostí bol ustálený na sedem:

  1. Krst
  2. Birmovanie
  3. Eucharistia
  4. Pokánie
  5. Pomazanie chorých
  6. Sviatosť posvätného stavu
  7. Manželstvo

Matéria a forma sviatostí

upraviť

V každej sviatosti rozlišujeme medzi matériou a formou tejto sviatosti.

Matéria je vlastne zmyslami vnímateľný znak. Forma sú prorocké slová, ktoré tomuto znaku udeľujú sviatostnú silu.