Moreplavba alebo námorná plavba je plavba na vodách, pre ktoré platí právny režim mora (moria, oceány, príbrežné vody, prístavy, prieplavy). Tým sa vymedzuje od vnútrozemskej plavby, ktorá prebieha na vnútrozemských vodných cestách (rieky, jazerá, nádrže a kanály).

Moreplavba

Moreplavba si vyžaduje znalosti z viacerých odborov a bezpečné vedenie plavidla v príbrežných, alebo dokonca medzinárodných vodách, je aktivitou, ktorá bez patričných znalostí a skúseností môže viesť k ohrozeniu majetku, zdravia a aj ľudského života. Preto mnohé štáty vyžadujú, aby každý kto chce viesť námorné plavidlo preukázal patričnú kvalifikáciu (odbornú spôsobilosť). Osobitne sa pritom prihliada na spôsobilosť členov posádky komerčného plavidla a osobitne na spôsobilosť veliteľov rekreačného plavidla.

Ciele upraviť

Ambíciou tejto wikiknihy je pripraviť súhrnné učebné texty, ktoré by mohli slúžiť ako podklad na prípravu kandidáta na skúšku odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Doklad o odbornej spôsobilosti upraviť

Doklad o odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla upraviť

Treba podotknúť, že nie všetky štáty sveta požadujú od veliteľa rekreačného plavidla, či už motorového alebo plachtového, predloženie alebo dosiahnutie dokladu či preukazu spôsobilosti, alebo iného oprávnenia. Takéto štáty však mávajú vo svojej legislatíve ustanovenie, že veliteľ takéhoto plavidla musí mať dostatočné vedomosti a zručnosti na bezpečné ovládanie plavidla v každej situácii.

V medzinárodných vodách neexistuje orgán oprávnený kontrolovať alebo požadovať oprávnenie; nie je však možné dosiahnuť medzinárodné (exteritoriálne) vody bez preplávania výsostných vôd príbrežného štátu, na ktoré sa vzťahuje príslušná legislatíva. Tam je v plnej právomoci štátnych orgánov (príslušné ministerstvo, kapitanát, námorná polícia a pod.) požadovať a vynucovať jej dodržiavanie a plnenie.

V prípade poistnej udalosti môže poisťovňa vymáhať od veliteľa plavidla, aby doložil svoje oprávnenie viesť plavidlo; ak nie je držiteľom takéhoto dokladu, môže poisťovňa od neho (alebo od majiteľa plavidla) vymáhať postih. V všeobecnosti sa na plavidlo vzťahuje

  • v medzinárodných vodách - právny poriadok štátu, pod ktorého vlajkou sa plaví,
  • vo výsostných vodách - právny poriadok štátu, pod ktorého vlajkou sa plaví a právny poriadok štátu, v ktorého vodách sa plaví.

Doklad iného štátu upraviť

Alternatívou k slovenskému dokladu je pre mnohých kapitánov získanie dokladu o odbornej spôsobilosti v inom štáte, podľa jeho príslušných predpisov. Najčastejšie sa tak deje v Chorvátsku, kde preukaz vydáva príslušný kapitanát na počkanie, po zložení kvalifikačnej skúšky.

Oprávnenia upraviť

Osvedčenie osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení upraviť

Osvedčenia upraviť

  • Všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
  • Obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby
  • Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby
  • Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby
  • Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty

Obsah upraviť