Moreplavba/Oprávnenia vydávané na Slovensku

Druhy oprávnenia upraviť

Vodca malého plavidla upraviť

Podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov ustanovuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vyhláškou č. 12/2005 Z. z. nasledovné kategórie odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla:

 1. Vodca malého plavidla kategórie A
  • malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia
  • malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW
 2. Vodca malého plavidla kategórie B
  • malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom nad 20 kW
 3. Vodca malého plavidla kategórie C
  • malé plavidlo plávajúce pomocou plachiet s plochou nad 12 m²
 4. Vodca malého plavidla kategórie D
  • malé plavidlo zvláštnej konštrukcie

Veliteľ námorného rekreačného plavidla upraviť

Podľa zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov ustanovuje Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vyhláškou č. 54/2002 Z. z. nasledovné kategórie odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla:

 1. Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby (Stupeň A)
 2. Veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby (Stupeň B)
 3. Veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby (Stupeň C)
Veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby (Stupeň A)
 • bez obmedzenia (oblasť plavby A)

O vydanie tohto preukazu môže požiadať žiadateľ, ktorý

 • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
 • preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 5 000 námorných míľ, z toho najmenej 3 500 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby (stupeň B),
 • úspešne vykonal teoretickú skúšku odbornej spôsobilosti na stupeň A pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
 • je držiteľom všeobecného osvedčenia rádiotelefonistu.
Veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby (Stupeň B)
 • do vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B)

O vydanie tohto preukazu môže požiadať žiadateľ, ktorý

 • je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
 • preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 2 000 námorných míľ, z toho najmenej 1 000 námorných míľ vo funkcii veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby (stupeň C),
 • úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň B pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom,
 • je držiteľom obmedzeného osvedčenia rádiotelefonistu.
Veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby (Stupeň C)
 • do vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C)
 • do sily vetra 4° Beaufortovej stupnice

O vydanie tohto preukazu môže požiadať žiadateľ, ktorý

 • úspešne vykonal praktickú skúšku odbornej spôsobilosti (ďalej len „praktická skúška“) pod vedením inštruktora povereného ministerstvom alebo ktorý je držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti na vedenie plavidla vnútrozemskej plavby určeného na rekreačné účely; praktická skúška sa vykonáva spravidla na mori,
 • preukáže plavebnú prax na rekreačnom plavidle na mori najmenej 200 námorných míľ alebo 150 hodín plavby, z toho najmenej jednu pätinu plavebnej praxe v noci,
 • úspešne vykonal teoretickú skúšku na stupeň C pred komisiou určenou alebo uznanou ministerstvom.

Platnosť oprávnenia upraviť

Oprávnenia vydané Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR podľa vyhlášky č. 54/2002 Z. z. by mali byť mať všeobecnú platnosť ako oprávnenia vydané členským štátom Európskej únie podľa harmonizovanej legislatívy.

Nie všetky štáty musia nutne uznať predloženie slovenského oprávnenia za právoplatný doklad o spôsobilosti. V každom prípade je potrebné zoznámiť sa s príslušnou legislatívou príbrežného štátu, poprípade overiť si platnosť slovenského oprávnenia pre teritoriálne vody daného štátu.

Pozri aj upraviť