Prosby rozlišujeme:

 • deprekatórne - eliminovať
 • impetratórne - dosiahnuť


Čo možno žiadať v modlitbe?Upraviť

dobrá: všeobecné jednotlivé: 1. bezpodmienečne: duchovné d. nevyhnutné pre spásu 2. podmienečne: • duch. d. nie nevyhnutné pre spásu • časné dobrá (dážď, mier, zdravie) zlá (iba fyzické na dosiahnutie duchovných dobier)

Čo nemožno žiadať?Upraviť

morálne zlú vec (je ťažkou urážkou Boha, žiadať ho aby bol spolupáchateľom hriechu), ani keby šlo o ľahkú matériu

V prospech koho sa možno modliť?

za všetkých, ktorí sú spôsobilí večnej blaženosti to znamená:

 • za všetkých ľudí všeobecne
 • za niekoho osobitne
 • za nekatolíkov (Židov, heretikov, schizmatikov, neveriacich)
 • za hriešnikov
 • za exkomunikovaných (nie však verejná modlitba)
 • za duše v očistci
 • za akcidentálne rozmnoženie slávy svätých

nemožno sa však modliť za:

 • diablov
 • zatratených v pekle (nevie sa však, kto je tam)

dôvod: lebo nenávidia Boha

Ku komu sa možno modliť?Upraviť

 • Primárne máme svoje prosby adresovať Bohu, ktorý jediný nám môže poskytnúť všetko to, o čo ho prosíme.
 • Sekundárne môžeme prosiť tých, čo sú s Bohom v spoločenstve, teda anjelov a svätých, aby sa za nás u Boha prihovárali, ale tiež aby nám z moci, ktorá im bola Bohom udelená boli nápomocní v hmotných i duchovných potrebách.

Súkromne je možné žiadať o orodovanie tiež u duší v očistci. Prirodzene je možné modliť sa o príhovor ku deťom, ktoré boli pokrstené a zomreli pred dosiahnutím užívania rozumu, pretože o týchto máme istotu, že sú v spoločenstve svätých v nebi.

Neomylná istota o účinkoch modlitbyUpraviť

V modlitbe, ktorá splní potrebné podmienky máme neomylnú istotu o tom, že dosiahneme od Boha to, o čo v nej žiadame.

Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Alebo je medzi vami človek, čo by podal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo keby si pýtal rybu, čo by mu dal hada? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá váš Otec, ktorý je na nebesiach dobré veci tým, čo ho prosia. (Mt 7,7-11)

Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia! (Lk 11,13)

potrebné podmienky:

1. vzhľadom na žiadanú vec (objekt)

 • že vec skutočne vedie k večnému životu (Boh teda nesplní ak si napr. niekto žiada pracovné miesto, ktoré ho privedie k strate viery)

2. vzhľadom na osobu, ktorej sa má dostať žiadaná vec (adresát)

 • že táto osoba je spôsobilá na prijatie dohoto daru (t.j. aby sa jej situácia prijatím žiadanej veci zlepšila a nie zhoršila: tak napr. vyhrať v športke u lakomej osoby znamená viac zla ako dobra)

3. vzhľadom na osobu, ktorá to žiada (subjekt)

 • musí byť v stave posväcujúcej milosti
 • musí prosiť s poníženosťou
 • musí prosiť s dôverou
 • musí prosiť vytrvalo (Gn 18.22-32)
 • musí sa sústrediť na to, čo sa modlí (a to nielen pre účinok ale pre samotnú existenciu modlitby)