Modlitby/Príležitostné modlitby

Modlitba za chorého upraviť

Všemohúci večný Bože, žriedlo večného života a všetkého dobra, milostivo vyslyš svojho chorého služobníka (svoju chorú služobnicu) M., pre ktorého(ú) prosíme pomoc tvojho milosrdenstva, aby ti po uzdravení mohol (mohla) vzdávať vďaky v tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Modlitba za šťastnú hodinu smrti upraviť

Nebeský Otče, k tebe volám z hlbočín srdca: Nedopusť, aby zahynula duša, ktorú tvoj Syn draho vykúpil a Duch Svätý často posvätil. Božský Spasiteľu! V rozjímaní o tvojom kríži a utrpení, o tvojej bolestnej smrti, prosím, ráč mi udeliť blaženú hodinu smrti, aby moja duša, tebou draho vykúpená, počula slová: Ešte dnes budeš so mnou v raji. Duchu Svätý, posväť moju dušu, aby v hodine rozlúčenia, vo svadobnom rúchu milosti odiata, mohla sa dostaviť pred Sudcu. Amen. Ó, Mária útočište hriešnikov, Matka umierajúcich, neopusť ma v hodine mojej smrti, ale vypros mi dokonalú a úprimnú ľútosť, odpustenie mojich hriechov, hodné prijatie svätých sviatostí, aby som sa bezpečne mohol(a) predstaviť pred trón spravodlivého, ale i milosrdného Sudcu, Boha a Spasiteľa môjho, Ježiša Krista. Amen.

Modlitba snúbencov upraviť

Pane Ježišu, prameň šťastia a života, - ty si z lásky stvoril človeka a na cestu lásky ho neprestajne voláš, aby si mu dal podiel na večnej láske. Ty mi posielaš v ústrety moju snúbenicu (môjho snúbenca), aby som spojil(a) svoj život s jej (jeho) životom a aby sme obidvaja v posvätnej láske sprítomňovali tajomstvo tvojej lásky k tvojej svätej Cirkvi. Žehnaj nás a posilňuj nás milosťou, aby sme sa svedomite, s čistým srdcom pripravili na sviatosť manželstva. Chráň nás od pokušení, prehlbuj v nás opravdivú lásku a priprav nás na tú veľkú chvíľu, keď ty sám sviatostne spečatíš našu lásku, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov. Amen.

Modlitba manželov upraviť

Pane Ježišu, ty si spečatil našu lásku vo sviatosti manželstva, aby sme vždy svedčili o tvojej láske k nám. Sľúbili sme si vernosť až do smrti. Žehnaj moju manželku (môjho manžela) M., i mňa, aby sme vytrvali v tomto svätom spoločenstve. Buď stále s nami, v našom kruhu. Chráň nás pred nebezpečenstvami, pred ochabnutím v láske, pred nervozitou a neláskavosťou. Zachovaj nás vo svojej milosti. Daj, aby sme s láskou prijali deti ako tvoj dar a aby sme im boli prvými svedkami viery. Daj, aby sme si vzájomne pomáhali na ceste k svätosti a cez manželskú lásku raz prišli k tebe, najvyššej a večnej Láske, spolu s našimi deťmi, a chválili ťa na veky vekov. Amen.

Modlitby pred pôrodom upraviť