Modlitby/Modlitby k Svätému Gerardovi

Modlitba tehotnej matky upraviť

Otče, viem, že sa o mňa staráš a rozumieš, ako sa cítim. Staral si sa o Máriu, Alžbetu, a teraz ťa ja prosím o tvoju opateru, aby skrze modlitby svätého Gerarda si mi pomohol. Vždy sa ma zahŕňal svojou láskou. Pomôž mi zahŕňať láskou tento nový život, ktorý denne vo mne rastie. Prines moje dieťa na svetlo sveta a ku krstným vodám spásy. Závisím od teba, Otče, teraz viac než kedykoľvek. Stoj pri mne blízko v dňoch, ktoré sú predo mnou. V akejkoľvek neistote, úzkosti a pochybnosti, nech ma tvoj Duch Svätý ochladí, občerství a uistí. Prosím ťa o to skrze Ježiša Krista, tvojho Syna. Amen.

Modlitba k Svätému Gerardovi upraviť

Ó, všemohúci a večný Bože, ty si pôsobením Ducha Svätého pripravil telo a dušu slávnej Panny Márie, aby bola dôstojným tvojho božského Syna. Pôsobením toho istého Ducha Svätého si posvätil svätého Jána Krstiteľa, keď bol ešte v lone svojej matky. Vypočuj moje modlitby a prosby, aby si túto matku (ma) na orodovanie svätého Gerarda ochraňoval, aby jej (moje) dieťa bolo očistené spásonosnou vodou krstu a po kresťanskom živote na zemi nech so svojou matkou (so mnou) dosiahne večnú blaženosť v nebi. Amen.

Litánie k Svätému Gerardovi upraviť

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária – oroduj za nás.

Svätý Gerard, už v detstve obdarený veľkými milosťami, oroduj za nás.

Svätý Gerard, dokonalý vzor verných služobníkov

Svätý Gerard, anjel čistoty a nevinnosti

Svätý Gerard, veľký milovník dieťaťa Ježiša

Svätý Gerard, obdivuhodný sluha Nepoškvrnenej Panny

Svätý Gerard, horlivý ctiteľ Eucharistie

Svätý Gerard, vzor lásky k blížnemu

Svätý Gerard, príklad opravdivej pokory

Svätý Gerard, vzor dokonalej poslušnosti

Svätý Gerard, hrdinsky poddaný Božej vôli

Svätý Gerard, majster duchovného života

Svätý Gerard, postrach diablov

Svätý Gerard, živiteľ hladných

Svätý Gerard, starostlivý otec chudobných

Svätý Gerard, milosrdný opatrovateľ chorých

Svätý Gerard, potešiteľ strápených

Svätý Gerard, osobitný ochranca rodiacich matiek

Svätý Gerard, verný strážca počatých detí

Svätý Gerard, neúnavný misionár

Svätý Gerard, obdarovaný charizmou obracať hriešnikov

Svätý Gerard, preslávny divotvorca

Svätý Gerard, chvála a opora Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, svätý Gerard!

R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Milosrdný Bože, ty si svätého Gerarda už od jeho detstva priťahoval k sebe a chcel si, aby sa stal podobným tvojmu ukrižovanému Synovi; daj, prosíme, aby sme nasledovali jeho príklad, a tak sa pripodobnili tvojmu Synovi, nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.