Modlitby/Miništrantské modlitby

V LATINSKOM OBRADE upraviť

PRED MINIŠTROVANÍM upraviť

1 upraviť

Pane Ježišu Kriste, chystám sa slúžiť pri tvojom oltári. Urob ma hodným takejto veľkej milosti. Pomôž mi, aby som ti slúžil zbožne, pozorne a tak, aby mali z mojej služby radosť všetci anjeli v nebi, kde ti oni neprestajne slúžia a ťa velebia. Amen.

2 upraviť

Pane Ježišu povolal si ma za miništranta, aby som kňazovi pomáhal prinášať za nás najsvätejšiu obetu Tvojho Tela a Krvi. Túto službu chcem konať vždy radostne a pre povzbudenie ostatným ľuďom. Pane požehnaj toto moje predsavzatie, aby som ho vždy verne uskutočňoval.

PO MINIŠTROVANÍ upraviť

1 upraviť

Ďakujem ti, Pane Ježišu, za tvoje dobrodenia a nesmierne milosti, ktoré som dostal pri tvojom oltári. Učiň ma schopným rozdával tvoje milosti iným, najmä mojim blízkym, pre spásu moju a celého sveta. Amen.

2 upraviť

Pane Ježišu, ďakujem Ti, že som mohol byť účastný na svätej omši. Prosím, nech ma sprevádza Tvoja pomoc, aby som dával dobrý príklad v kostole, v škole, doma i na ulici. Panna Mária, Matka Božia, ochraňuje moju dušu i telo. Svätý Dominik Sávio, buď mojim priateľom !

V BYZANTSKOM OBRADE upraviť

PRED MINIŠTROVANÍM upraviť

Zvyčajný začiatok po Otčenáš.

Bože, buď milostivý mne hriešnemu. (Tri razy s poklonami)

Modlitba na obliekanie stichára:

Duša mi plesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom radosti ma zahalil, ako ženícha ozdobil ma vencom, ako nevestu okrášlil ma skvostmi.

PO MINIŠTROVANÍ upraviť

Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji. Lebo moje oči videli tvoju Spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov, Svetlo na osvietenie pohanov a na slávu Izraela, tvojho ľudu.