SVÄTOSŤ SEXUALITY upraviť

Len čo Boh stvoril človeka a prehovoril k nemu, jeho prvé slová sa týkali sexu. Človek bol stvorený na Boží obraz ako muž a žena. Jeho prvou úlohou, ktorú od Boha dostal bolo plodenie.

Plodenie upraviť

Gn 1,27-28; 5,1-2

 • A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte sa a množte a naplňte zem! Podmaňte si ju...!“
 • Keď Boh stvoril Adama, urobil ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvorení..

Sexuálna stránka človeka a rozdielnosť pohlaví je od Boha - Stvoriteľa.

Aj sexuálna stránka človeka je obrazom Boha, veď Boh stvoril človeka na svoj obraz. Ľudská sexualita teda nie je len na živočíšnej úrovni, ona má svoju špecificky ľudskú podobu.

Pohlavné spojenie muža a ženy žiada od človeka sám Boh. Jeho vôľou je: Ploďte sa a množte a naplňte zem!

Zjednotenie upraviť

Gn 2,18; 2,24

 • Urobme mu pomocníka, jemu podobnému.
 • Muž opustí svojho otca a svoju matku a priľne k svojej manželke a dvaja budú jedným telom.

Rozdielnosť pohlaví nemá však len úlohu prenášania života. Vzťah medzi mužom a ženou je osobný jav. Človek je osobou, ktorá je obdarená rozumom a slobodnou vôľou. Ľudská sexualita realizuje zjednotenie dvoch osôb: dvaja budú jedným telom. Sex teda znamená viac, než iba prenášanie života. Vďaka sexuálnej stránke vzniká rodinný zväzok, ktorý je miestom vzájomnej ľudskej formácie. Rodina je zázemím pre každého človeka.

Mt 19,6

 • Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.

Inštinkty upraviť

Boh dal príkaz plodenia. Jeho plnenie však „poistil“ tým, že do človeka ako aj do ostatných živočíchov vložil pud zachovania života (ktorého súčasťou je pud zachovania rodu: pohlavný pud).

Pohlavný pud, jeho funkcia a ovládanie upraviť

Skrze inštinkty je zabezpečené Božie riadenie živočíšneho sveta. Vďaka nim sa napĺňa neustále Božia vôľa, ktorá v trvalom stvoriteľskom akte privádza všetky veci k ich konečnému cieľu.

Aký zmysel majú inštinkty u človeka? Tvoria jeho konštitutívny princíp, na ktorý je napojený tiež intelekt. Základným inštinktom tak, ako i u iných živočíchov je tendencia k vlastnému dobru (chcieť dobre sebe samému). Tomuto inštinktu u človeka podlieha intelekt i vôľa.

Partikulárnymi zložkami tohto inštinktu je potom pud zachovania života:

 1. svojho vlastného (pud sebazáchovy )
  • túžba žiť
  • hladu a smädu
  • vyhýbanie sa bolesti a nebezpečenstvu (strach)
  • obranné a ochranné reflexy (únava - spánok), komplexy
 2. ľudského rodu
  • sociálny pud - túžba po rodine, deťoch
  • pohlavný pud
   • pohlavná príťažlivosť (dostredivá zložka)
   • pohlavný stud (odstredivá zložka)

Človek, keďže je rozumom obdarená bytosť a má slobodnú vôľu, môže a má vedome ovládať partikulárne inštinkty. Nie je však možné, aby sa vzoprel základnému konštitutívnemu inštinktu tendencie k vlastnému dobru. Môže teda nespať hoci je unavený, nejesť, hoci je hladný ale tiež naopak (jesť, hoci nie je hladný). Ovládaním partikulárnych pudov sleduje však (inštinktívne!) svoje vlastné dobro.

Povolanie do manželstva a cieľ manželstva upraviť

Manželstvo ustanovil Boh ako najvyššiu formu sebadarovania sa v láske.

Má dva základné ciele, ktorých konzumácia sa uskutočňuje v manželskom pohlavnom styku:

 • plodenie
 • zjednotenie v láske

Ľudské plodenie je svojim charakterom neporovnateľné s iným plodením v živočíšnom svete. Prichádza totiž na svet ľudská osoba, ktorá je povolaná pre večný život. Preto je manželský styk spoluprácou na stvorení. Svätosť sexuality sa odráža už v starozákonnom predpise o obriezke. Obrezanie predkožky vyjadruje zmluvu s Bohom a plodenie detí sa tak stáva posvätným úkonom. Plodnosť v manželstve je požehnaním a deti sú Boží dar.

Sexuálne spojenie je svätým aj preto, že Ježiš Kristus povýšil manželstvo na jednu zo siedmich sviatostí. Sviatosťou nie je sobáš, teda liturgický úkon, ktorým sa manželstvo uzatvára, ale samotné manželstvo, ktorého konzumácia nastáva práve v pohlavnom styku. Nato, aby vznikol právoplatný a sviatostný manželský zväzok sa vyžaduje vzájomné verejné odovzdanie si súhlasu, čím sa uzatvára medzi mužom a ženou trvalá zmluva. Takto uzatvorená zmluva je nerozlučiteľná až do smrti. Ak tí dvaja, čo uzatvorili manželstvo sú kresťania, ich zväzok je sviatostný. Jediná právoplatná autorita, ktorá by mohla tento zväzok rozviazať z vážneho dôvodu, je rímsky pápež, ale iba v prípade, že manželstvo ešte nebolo konzumované. Akonáhle sa sviatosť konzumuje pohlavným stykom, niet na svete autority, ktorá by mohla tento zväzok rozviazať.

Posvätnosť sexuálnych úkonov upraviť

Za sexuálne úkony sa považujú tie, ktoré vedú k užívaniu pohlavného pôžitku (pohľady, dotyky, bozkávanie...).

Môžeme rozlišovať sexuálne úkony:

 • úplné: zavŕšené v orgazme
 • neúplné: nezavŕšené v orgazme

Posvätnosť sexuality vyplýva z faktu, že:

 • plodenie je spoluprácou na stvorení ľudskej osoby, ktorá je povolaná pre večný život
 • manželstvo je povýšené na sviatosť a je tak prostriedkom ku spáse

Pri sexuálnych úkonoch, ako pri konzumácii každej inej sviatosti sa človek dostáva do priameho kontaktu s Bohom. Tak sa sexuálne úkony stávajú zdrojom Božej milosti, ktorá robí manželstvo šťastným a svätým.

Zneužitie nejakej veci je o to horšie, čím je daná vec svätejšia. Zdá sa, že medzi najsvätejšie veci v živote človeka je možné považovať jeho vzťah k Bohu, k sexu a k životu. Ak nepriatelia Boha chcú pošliapať po najsvätejších veciach, tak zneucťujú práve tieto: všetky nadávky a oplzlé výrazy sú buď rúhaním sa voči Bohu, alebo zneucťovaním sexu, či života.

Ak by sme chceli zneuctiť nejakú sviatosť (eucharistiu, spoveď) nie je možné, aby to bol ľahký hriech. A tak ani zneuctenie sviatostnej sexuality nie je nikdy ľahkým hriechom, ak ono bolo vedomé a dobrovoľné.

Sexuálne úkony sú legitímne a sväté za splnenia podmienok, pri ktorých sa vyžaduje:

 1. spoločník (spoločníčka) inak: masturbácia
 2. toho istého druhu (= človek) inak: beštialita
 3. rozdielneho pohlavia inak: homosexualita
 4. v uzatvorenom manželstve inak: smilstvo, cudzoložstvo
 5. v prirodzenom fyzickom spojení (také, ktoré umelo nevylučuje možnosť oplodnenia) inak: onánia (antikoncepcia).

Užívanie pohlavného pôžitku a jeho zneužívanie (Luxuria) upraviť

Luxuria je nezriadená túžba po pohlavnom vzrušení, alebo nedovolené užívanie pohlavného pôžitku. Sexuálny pôžitok je morálne nedovolený, ak je vyhľadávaný len sám o sebe, teda mimo cieľa splodenia a manželského zjednotenia.

Do pojmu luxurie možno zahrnúť všetky hriechy proti čistote.

2 Pt 2,12-14
• Zahynú vo svojej skazenosti a proti vôli dostanú odplatu za svoju neprávosť tí, čo za rozkoš pokladajú denné hýrenie; sú samá špina a škvrna a hýria roztopašne, keď v rozkošiach s vami hodujú. Oči majú plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu; zvádzajú nepevné duše...; sú to synovia kliatby.

Zj 21,8
• poškvrnení, vrahovia, smilníci, traviči, modloslužobníci a všetci luhári budú mať podiel v jazere horiacom ohňom a sírou...

Mt 5,27-28
• Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Je užívanie pohlavného pôžitku hriechom?

Sv. Tomáš Akvinský hovorí takto: Z ľudských skutkov je hriešny ten, ktorý je proti racionálnemu poriadku. Racionálny poriadok vyžaduje, aby bolo všetko zamerané na vlastný cieľ. Hriechom teda nie je, keď človek používa veci v zhode s ich určením, v správnej miere a správnym spôsobom. Ide však o to, aby cieľ bol dobrý.

Ako je skutočným dobrom zachovanie fyzického života jednotlivca, tak je ešte vyšším dobrom zachovanie ľudského rodu. A ako je na zachovanie života jednotlivca určené užívanie pokrmov, tak je na zachovanie celého ľudského pokolenia určené užívanie pohlavného pôžitku. Sv. Augustín hovorí: «To, čo je jedlo pre zachovanie jednotlivca, to je pohlavné spojenie pre zachovanie rodu.»

Preto tak, ako sa môžu bez toho, žeby to bol hriech, užívať jedlá, ak sa to robí v tej miere, ktorá slúži pre zdravie tela, tak i užívanie pohlavných pôžitkov nie je hriechom vtedy, ak sa to robí tým spôsobom, ktorý umožňuje cieľ ľudského plodenia.

Je luxuria hriechom?

Mohlo by sa zdať, uvažuje sv. Tomáš Akvinský, že luxuria nie je hriechom. A to na základe týchto námietok:

Námietka 1. Pri pohlavnom vyvrcholení prichádza k ejakulácii semena, ktoré je podľa Aristotela v človeku nadbytkom zo stravy. Ale veď vylučovanie iných nadbytočných látok z tela nie je hriechom. Prečo by teda mala byť hriechom luxuria?

Námietka 2. Každý môže používať to, čo je jeho ako chce. Ale v pohlavných úkonoch človek nerobí nič iné, len užíva to, čo je jeho. (Okrem prípadu cudzoložstva a znásilnenia.)

Sú však aj fakty, ktoré zas naopak nasvedčujú, že luxuria je hriechom:

1. Príčina je viac ako účinok. Keďže podľa Pavla je zakázané opíjať sa vínom z dôvodu luxurie, ona musí byť tým skôr zakázaná.

2. Okrem toho apoštol Pavol menuje luxuriu medzi skutkami tela.

Sv. Tomáš rieši spor nasledovne:

Čím je nejaká vec potrebnejšia (dôležitejšia), tým viac si vyžaduje, aby sa pri nej zachovával racionálny poriadok. A teda o to väčším hriechom je porušenie tohoto poriadku. Ako sme spomínali, užívanie pohlavných pôžitkov je veľmi potrebné pre spoločné dobro, teda pre zachovanie ľudského rodu. Preto sa v ňom musí dodržiavať racionálny poriadok v maximálnej miere. Je preto hriechom robiť v tejto veci niečo, čo sa protiví racionálnemu poriadku. A takýmto protivením sa je luxuria. Ako odpovedať na námietky proti tomu, že luxuria je hriech?

Odpoveď na 1. námietku: Aj sám Aristoteles hovorí, že „semeno je nadbytkom, ktorý je však potrebný“. Je nadbytkom, pokiaľ ide o nutritívnu fakultu, je však potrebný, pokiaľ ide o plodivú fakultu. Iné nadbytky, na rozdiel od toho nie sú človeku na nič potrebné. Preto nezáleží na spôsobe ich vylučovania (až na určité spoločenské normy). To isté však nemožno hovoriť o vylučovaní semena. Ono musí prebiehať takým spôsobom, ktorý zodpovedá cieľu, na ktorý je určené.

Odpoveď na 2. námietku:

1Kor 6,13. 15,19-20
• telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo...
• Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!
• A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého... a že nepatríte sebe? Draho ste boli vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Sv. Pavol hovorí, že sme boli vykúpení za drahú cenu. Preto už nepatríme sebe. Naše telo je chrámom Ducha Sv. a patrí Kristovi. Preto nemôže platiť, že s tým čo je moje môžem robiť čo chcem. Kto sa previní proti vlastnému telu luxuriou, previní sa proti Kristovi.

Formy luxurie upraviť

Rozlišujeme medzi hriechmi luxurie:

 1. mimo manželstva
  • v zhode s prírodou
  • proti prírode
 2. v manželstve

Luxuria mimo manželstva v zhode s prírodou upraviť

Smilstvo upraviť

Ide o sexuálne úkony, alebo pohlavný styk medzi slobodným mužom a ženou, mimo manželstva.

Rozlišujeme sexuálne úkony:

 • úplné (dovedené k orgazmu) - hovoriť o antikoncepcii v tomto prípade je bezpredmetné, keďže nejde o manželský styk
 • neúplné (pohlavné dráždenie nedovedené k orgazmu)

Sir 19,2-3

 • Víno a ženy vedú k úpadku aj múdrych, trest uvádzajú aj na rozvážnych. Kto sa viaže k smilniciam, bude sám ničomník: jeho dedičmi budú hniloba a červy. Postavia ho za výstražný príklad, lebo jeho duša vyhynie z počtu živých.

1Kor 6,18-20

 • Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého... a že nepatríte sebe? Draho ste boli vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Zjv 2,20-23

 • Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel, ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili... dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva. Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov. Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že... každému z vás odplatím podľa vašich skutkov.

Krvismilstvo upraviť

Sexuálne úkony, alebo pohlavný styk medzi príbuznými (po 4. stupeň bočnej línie a vo všetkých priamej )

 • Priama línia: rodičia-deti-vnúčatá-pravnúčatá
 • Bočná línia: súrodenci (=druhý stupeň), bratranci (=štvrtý stupeň)...

Gn 38,11-26

 • Tamar so svojim svokrom Júdom, pretože jej nechcel dať druhého syna, namiesto zomrelého manžela. Prezliekla sa za prostitútku: 11 Potom Júda povedal svojej neveste Tamare: „Bývaj ako vdova v dome svojho otca, kým nedorastie môj syn Sela!“ Myslel si totiž, že by aj on zomrel ako jeho brat. Tamar teda odišla a bývala v dome svojho otca. 12 Po dlhšom čase Sueho dcéra, Júdova žena zomrela. Keď sa Júdovi skončil smútok, šiel so svojím priateľom Hirom z Odolamy do Tamny k strihačom svojich oviec. 13 Tamare oznámili: „Práve prichádza do Tamny tvoj svokor strihať ovce.“ 14 Ona odložila svoje vdovské šaty, prikryla sa závojom a zahalená si sadla pri vchode do Enaimu, ktorý je na ceste do Tamny, lebo videla, že ju nedali za ženu Selovi, hoci už dorástol. 15 Keď ju takto Júda zbadal, pokladal ju za pobehlicu, lebo si zahalila tvár, 16 a z cesty zabočil k nej a povedal: „Počuj, chcel by som s tebou obcovať.“ Nevedel totiž, že je to jeho nevesta. Ona mu vravela: „Čo mi dáš, aby si mohol so mnou obcovať?“ 17 On odvetil: „Pošlem ti z čriedy kozľa.“ Ale ona povedala: „Daj mi záloh, kým ho nepošleš!“ 18 On povedal: „Aký záloh ti mám dať?“ Ona vravela: „Svoj pečatný prsteň, svoju šnúru a palicu, čo máš v rukách!“ On jej to dal a obcoval s ňou a ona od neho počala. 19 Potom vstala a odišla odtiaľ; odložila závoj a opäť si obliekla vdovské šaty. 20 Keď potom Júda poslal po svojom priateľovi z Odolamy kozľa, aby od ženy dostal späť záloh, on ju nenašiel. 21 Keď sa pýtal miestnych ľudí: „Kde je tá neviestka, čo sedela v Enaime pri ceste?“ Oni vraveli: „Tu nebola nijaká neviestka!“ 22 I vrátil sa k Júdovi a povedal: „Ja som ju nenašiel a miestni ľudia tvrdia: „Tu nebola nijaká neviestka.“ 23 Júda povedal: „Nech si to má, aby sme nevyšli na posmech! Ja som jej poslal kozľa, ale ty si ju nenašiel!“ 24 Asi o tri mesiace oznámili Júdovi: „Tvoja nevesta Tamar sa dopustila smilstva a následkom svojho smilstva je aj ťarchavá!“ Júda povedal: „Vyveďte ju, nech ju upália!“ 25 Keď ju vyviedli, poslala svojmu svokrovi odkaz: „Počala som od toho muža, ktorému patrí toto“ a dodala: „Pozri, čí je to majetok - tento prsteň, táto šnúra a táto palica!“ 26 Júda sa k veciam priznal a povedal: „Ona je spravodlivejšia ako ja. Veď prečo som ju nedal svojmu synovi Selovi!?“ No viac nemal s ňou nič.

Gn 19,30-36

 • Lótove dcéry so svojim otcom: 31 Tu povedala staršia mladšej: „Náš otec je už starý a na zemi niet muža, ktorý by s nami obcoval, ako je to zvykom na celom svete. 32 Poď, opojíme nášho otca vínom a ľahneme si k nemu, aby sme zachovali od nášho otca potomstvo.“ 33 Dali mu teda v tú noc napiť sa vína. Potom vošla staršia a spala so svojím otcom. On však nevedel, ani keď si ľahla, ani keď vstala. 34 Na druhý deň povedala zasa staršia mladšej: „Pozri, ja som minulej noci spala s otcom. Dáme mu aj v tento večer napiť sa vína. Potom pôjdeš ty dnu a ľahneš si k nemu, aby sme si zachovali od nášho otca potomstvo!“ 35 Dali teda aj v túto noc svojmu otcovi piť víno. Potom mladšia vstala a ľahla si k nemu. On však nevedel, ani keď si ľahla, ani keď vstala. 36 Takto počali obe Lotove dcéry zo svojho otca.

Lv 18,6-20; 20,14,17,19

 • Nik sa nesmie priblížiť k pokrvnému, aby sa s ním telesne stýkal. (spomínaní príbuzní sú: otec, matka, žena otca, sestra, dcéra otca, dcéra matky, dcéra syna al. dcéry, sestra otca, brat otca al. jeho žena, bratova žena, manželkina sestra atď.)
 • Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami.
 • Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo svojej matky, a pozrie na jej nahotu a ona pozrie na bratovu nahotu, to je ohavnosť, nech sú zahubení pred očami svojich súkmeňovcov.
 • Nahotu sestry svojej matky a sestry svojho otca neodkry, lebo by si obnažil svojho pokrvného, svoju vinu ponesieš! Keby niekto spal so svojou strynou, obnažil by nahotu svojho strýca, ponesú svoj hriech, zomrú bezdetní. Kto si vezme ženu svojho brata - čo je ohavnosť-, odkryl nahotu svojho brata; budú bezdetní.

2 Sam 13,6-15

 • Amnon znásilnil svoju sestru Tamar: Amnon si teda ľahol a predstieral chorobu. Keď ho kráľ prišiel pozrieť, povedal Amnon kráľovi: „Nech príde, prosím, moja sestra Tamar a nech mi pred mojimi očami pripraví dva koláče, z jej ruky chcem jesť.“ 7 A Dávid poslal do domu po Tamar s odkazom: „Choď do domu svojho brata Amnona a priprav mu pokrm!“ 8 Tamar išla do domu svojho brata Amnona, ktorý ležal. Vzala cesto, zamiesila, pred jeho očami narobila koláčov a koláče upiekla. 9 Potom vzala pekáč a vysypala pred neho. Ale on sa zdráhal jesť. Amnon vravel: „Pošlite odo mňa všetkých preč!“ Keď všetci od neho odišli, 10 povedal Amnon Tamar: „Dones mi jedlo do izbičky, chcem jesť z tvojej ruky! Tamar vzala koláče, ktoré pripravila, a zaniesla ich svojmu bratovi Amnonovi do izbičky. 11 Keď mu však podávala jesť, chytil ju a vravel jej: „Poď, sestra moja, ľahni si ku mne!“ 12 Ale ona mu povedala: „Nie, brat môj, nezneucti ma! Veď sa v Izraeli takéto nesmie robiť! Nedopusť sa tej nehanebnosti! 13 Kdeže ja potom pôjdem so svojou hanbou? A ty budeš v Izraeli ako nejaký nehanebník. Ale hovor s kráľom, on ma neodoprie tebe.“ 14 Lenže nechcel ani počúvať na jej hlas a keďže bol mocnejší než ona, znásilnil ju a ležal s ňou. 15 Potom k nej Amnon pocítil veľký odpor. Odpor, ktorý k nej pociťoval, bol väčší ako láska, ktorou ju miloval. Preto jej Amnon rozkázal: „Zober sa a choď!“

1 Kor 5,1-5

 • Ba počuť aj o smilstve medzi vami, a to o takom smilstve, o akom ani medzi pohanmi nepočuť, aby mal niekto manželku svojho otca... toho, čo to urobil, treba... vydať satanovi na záhubu tela...

Svätokrádežné smilstvo upraviť

Smilstvo na posvätných miestach (napr. v kostole) alebo s osobami zasvätenými Bohu v celibáte.

1 Sam 2,22-25

 • Pohlavné styky pri v chráme, pri vchode do svätyne: 22 Héli bol už veľmi starý; počul o všetkom, čo robili jeho synovia všetkým Izraelitom a ako hrešili so ženami, ktoré konali službu pri svätostánku. 23 Aj im povedal: „Prečo robíte takéto veci? Veď tie najhoršie veci počúvam o vás od všetkého ľudu! 24 Nie, synovia moji! Nedobrý je to chýr, čo počúvam; odstrašujete Pánov ľud. 25 Ak sa človek prehreší proti človeku, môže sa nad ním zmilovať Boh, ale ak sa človek previní proti Pánovi, ktože sa bude zaň modliť?“ Ale nepočúvali na hlas svojho otca, lebo Pán ich chcel usmrtiť.

Konkubinát upraviť

Trvalé pohlavné spolužitie v nezákonnom zväzku.

 • ak žijú dlhodobo spolu bez uzatvorenia manželstva (voľné spolužitie)
 • neplatne uzatvorené manželstvo (s nejakou prekážkou)
ide o formu smilstva (v prípade slobodných) alebo cudzoložstva (v prípade ženatých)

Nekresťania uzatvárajú platne svoje manželstvo, ak si verejne odovzdajú vzájomný súhlas, že chcú žiť natrvalo v manželstve, pričom obrad môže prebehnúť podľa miestnych zvyklostí. Také manželstvo nie je sviatostné, avšak pred Bohom je platné a nerozlučné. Ide o prirodzené manželstvo.

Dvaja kresťania nemôžu platne uzatvoriť iné manželstvo ako sviatostné. Sviatostné manželstvo môžu katolíci platne uzatvoriť len podľa Cirkvou ustanovenej liturgickej formy, pred zástupcom Cirkvi: kňazom alebo diakonom. Ak by sa vyskytli nejaké ťažkosti s takouto formou, napr. nedostatok kňazov, môžu byť na úlohu asistovať pri sobáši Cirkvou poverení i laici.

Na uzatvorenie miešaného manželstva (katolícko-protestantského) je nutné vyžiadať potrebnú licenciu od biskupa a tak je možno toto manželstvo platne uzatvoriť v katolíckom kostole. Ak by nekatolícka stránka odmietala uzatvorenie manželstva v katolíckom kostole, je možné udeliť dišpenz od stanovenej formy, a manželstvo sa platne uzatvorí v nekatolíckom kostole, prípadne civilným obradom. Takto uzatvorené manželstvo je sviatostné.

Pri uzatváraní manželstva kresťana s nepokrstenou stránkou, je potrebný dišpenz od miestneho biskupa. Avšak uzatvorené manželstvo je iba prirodzené, teda nie sviatostné (aj keď by bolo uzatvorené v katolíckom kostole).

Ak bol niekto jedenkrát platne zosobášený, či už sviatostne alebo prirodzene, nemožno ho znova zosobášiť, kým druhá stránka žije. Rozvod nerozviaže to, čo Boh zviazal. Ak teda niekto uzatvorí civilne druhé ‘manželstvo’, pácha tým hriech, a jeho zväzok nie je skutočným manželstvom, ale konkubinátom. Kto žije v konkubináte, ten žije v trvalom stave ťažkého hriechu.

Nemožno dostať sviatostné rozhrešenie, pokiaľ tento stav pretrváva. Riešením je buď rozchod, alebo platný sobáš. Ak by nebolo možné ani jedno ani druhé (napr. nezaopatrené deti z druhého „manželstva“), jediným možným riešením k tomu, aby mohli byť príslušnej osobe odpustené hriechy vo sviatosti pokánia je, aby sa zaviazala k trvalej zdržanlivosti od sexuálnych úkonov (kontinencia).

Jn 4,16-18

 • (Samaritánka, s ktorou sa Ježiš stretol pri studni žila v konkubináte. Ježiš jej povedal, aby zavolala svojho muža:) Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: »nemám muža,« lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž.“

Prostitúcia upraviť

Poskytovanie sexuálnych úkonov a pohlavného styku za úplatu.

Gn 38,11-26

 • Tamar so svojim svokrom Júdom, pretože jej nechcel dať druhého syna, namiesto zomrelého manžela. Prezliekla sa za prostitútku

Sdc 16,1

 • Raz zašiel Samson do Gazy. Zazrel tam neviestku a vošiel k nej.

Prís 23,27

 • jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica. Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne.

Sir 9,1-13

 • Nevšímaj si chtivej ženy, aby si azda neupadol do jej osídel... Každú takú ženu, ktorá smilní, pošliapu ako výkal na ceste.

Znásilnenie upraviť

Vymáhanie podriadenia sa sexuálnym úkonom a pohlavnému styku fyzickým násilím alebo psychickým či iným nátlakom. Za znásilnenie sa považuje tiež sexuálny úkon s nepríčetnou (napr. spiacou) osobou.

2 Sam 13,6-15

 • Amnon znásilnil svoju sestru Tamar

Únos upraviť

Pozbavenie slobody inej osoby proti jej vôli, (v prípade mladistvej proti vôli zákonitého zástupcu) a jej umiestnenie na mieste, kde je v moci únoscu, za účelom pohlavného zneužitia.

 • hriech je naplnený i v prípade, že nepríde k pohlavnému zneužitiu

Luxuria proti prírode upraviť

Masturbácia upraviť

Úmyselné dráždenie pohlavných orgánov za účelom dosiahnutia pohlavného pôžitku. Môže pochádzať z narcisizmu, záhaľky, egoizmu, pornografie, nedostatku fyzickej aktivity, často býva prechodnou formou pohlavného ukájania pred uzavretím manželstva.

V dnešnej dobe sa často stretávame s diskusiou o masturbácii v mládežníckych časopisoch a reláciach. Diskutujúci sa tam vyjadrujú k jej neškodnosti, ba priam užitočnosti pre zdravie, alebo sa tam jednoducho opisujú osobné svedectvá a zážitky jej užívateľov.

Ak sa podarí vytrhnúť sex z jeho posvätnej funkcie, uvolní sa tak možnosť obchodu s pornografiou, prostitúcii, predaju antikoncepčných prostriedkov a iným formám biznisu na báze sexu.

Homosexualita upraviť

Sexuálne úkony, príp. pohlavný styk partnerov rovnakého pohlavia.

Vo sv. Písme sa opisuje šírenie homosexuality v Sodome, ako aj jej potrestanie: Gn 19,5

 • Sodoma. Pokus o znásilnenie troch anjelov, ktorí prišli navštíviť Lóta: mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: „Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď nám ich, aby sme s nimi obcovali!“

Boh vyslovene zakazuje homosexuálne styky prostredníctvom Mojžiša. Zákon hovorí: Lv 18,22; 20,13

 • Nesmieš sa nečisto stýkať s mužom tak, ako sa pohlavne stýka so ženou. To by bola ohavnosť!
 • Kto by spal s mužom tak, ako sa stýka so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich.

Rim 1,26-27

 • Ich ženy zanechali prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému...

1 Kor 6,9-10

 • Nemýľte sa: ani smilníci... ani cudzoložníci... ani súložníci mužov... nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

1 Tim 1,9-10

 • zákon nie je daný pre spravodlivých, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu...

Homosexualita sa v dnešnej dobe stáva módnou vlnou, ktorú presadzujú rozličné homosexuálne organizácie v rámci svojho programu liberalizácie sexuality. Na jednej strane tlačia na orgány verejnej moci, aby uzákonili uzatváranie homosexuálnych manželstiev a možnosť adopcie detí pre takého páry. Na druhej strane sa snažia vytvoriť kultúru, ktorá bude homosexualite naklonená: prostredníctvom populárnych spevákov a rockových skupín (napr. skupina QUEEN) určujú módu: chlapci s naušnicami, hodvábnymi šatkami a použitím make-up, dievčatá s vystrihanými vlasmi atď.

Beštialita upraviť

Lv 18,23; 20,15-16

 • Nesmieš sa pohlavne stýkať s nijakým zvieraťom; poškvnil by si sa tým. Ani žena sa nepostaví k zvieraťu, aby sa s ním spojila; to by bola nehanebnosť!
 • Kto by sa pohlavne stýkal s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabiješ i ženu, i zviera; musia zomrieť, ich krv bude na nich.

Pohlavné zneužívanie detí upraviť

Najčastejšie je dôsledkom pedofílie. Časté sú tiež prípady detskej prostitúcie a pornografie. Pohlavné zneužívanie detí je tiež súčasťou satanistických rituálov.

Pornografia upraviť

Pozostáva v porušení intimity partnerov sexuálnych úkonov (reálnych alebo simulovaných) a ich exhibícia tretím osobám.

Subjektami hriechu sú:

 • producenti
 • šíritelia
 • konzumenti

Luxuria v manželstve upraviť

Polygamia upraviť

Podľa pôvodného Božieho plánu manželstvo tvorí jeden muž a jedna žena, ktorí sú v manželstve jedno telo. Toto je prirodzený zákon, ktorý Boh vložil do človeka. Po prvotnom hriechu nastalo i porušovanie tohoto zákona. Najstarší prípad polygamie zaznamenáva:
Gn 4,19
• Lamech si vzal dve ženy. Jedna mala meno Ada a druhá mala meno Sela.
V Starom zákone Boh v určitých prípadoch „toleroval“ polygamiu u patriarchov. Ježiš Kristus však svojim pôsobením a povýšením manželstva na sviatosť znova obnovil pôvodný Boží plán.

Odopretie manželského styku upraviť

Z uzatvoreného manželstva vyplýva pre manželov nielen právo na sexuálne úkony, ale z tohto práva rovnako i povinnosť. Je teda hriechom bezdôvodne odmietať druhej stránke sexuálne úkony, na ktoré má nárok. Impotencia, neschopnosť sexuálnych úkonov je preto prekážkou uzatvorenia manželstva. Ak sa až po uzatvorení manželstva príde na to, že jeden z manželov je impotentný, manželstvo nie je platne uzatvorené.

Nanútenie manželského styku upraviť

Manženské sexuálne úkony sú prejavom sebadarovania sa v láske. Ak by teda boli nanútené druhému partnerovi bez ohľadu na jeho stav a na jeho spravodlivé požiadavky, stávajú sa hriechom. Nútenie k pohlavnému styku nijako nemôže byť považované za prejav lásky.

Cudzoložstvo upraviť

2 Sam 12,2-5

 • V ktorýsi večer Dávid vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Vtom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. Dávid sa dal o žene dopytovať a povedali mu: „To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša!“ Nato poslal Dávid poslov, dal ju priviesť, a keď prišla, obcoval s ňou... Žena počala a odkázala Dávidovi: „Som tehotná.“ Dávid dal Uriáša zavraždiť a jeho ženu si vzal za manželku... Boh ho za to prísne potrestal.

Nm 5,11-31

 • Hovorí sa tu o skúške ženy podozrievanej z cudzoložstva: obeta žiarlivosti: 11 Pán povedal Mojžišovi: 12 „Hovor Izraelitom a povedz im: Keby sa niektorému mužovi previnila žena a bola by mu neverná, 13 keby s ňou iný obcoval, jej muž by však o tom nevedel, lebo sa poškvrnila v tajnosti, takže nemôže proti nej vystúpiť nijaký svedok, nik ju neprichytil - 14 a zmocnil by sa ho duch žiarlivosti a žiarlil by na svoju ženu, že sa poškvrnila, alebo ak by ho pochytil duch žiarlivosti a bol by žiarlivý na svoju ženu, aj keď sa nepoškvrnila, 15 tak nech muž privedie svoju ženu ku kňazovi a s ňou nech prinesie aj obetný dar, desatinu efy jačmennej múky, olej na ňu nenaleje, ani nepridá kadidlo, lebo je to obeta žiarlivosti, obeta prezradenia pripomínajúca hriech. 16 Kňaz ju privedie a postaví pred Pána. 17 Potom kňaz naberie do hlinenej nádoby posvätnej vody a kňaz vezme trochu prachu z podlahy stánku a nasype ho do vody. 18 Kňaz postaví ženu pred Pána, rozpustí jej vlasy na hlave a do rúk jej vloží obetu prezradenia, čiže obetu žiarlivosti. Voda kliatby a trpkosti bude v kňazovej ruke. 19 Tu kňaz zaprisahá ženu a povie jej: „Ak s tebou neobcoval nik cudzí a ak si sa neprevinila a nepoškvrnila odvtedy, čo si sa vydala za svojho muža, tak ti táto voda kliatby a trpkosti neuškodí; 20 ak si sa však previnila, odkedy si vydatá za svojho muža, ak si sa poškvrnila tým, že s tebou niekto obcoval okrem tvojho muža,“ 21 - teraz kňaz zaprisahá ženu zariekaním a kliatbou a kňaz povie žene: „Nech ťa Pán urobí výstrahou podľa kliatby a zariekania uprostred tvojho ľudu, nech Pán dá ochromieť tvojim bedrám a napuchnúť tvojmu lonu. 22 Táto voda kliatby nech vojde do tvojich vnútorností, aby napuchlo tvoje lono a aby tvoje bedrá ochromeli.“ Žena odpovie: „Nech sa stane, nech sa stane!“ 23 Potom kňaz napíše túto kliatbu na lístok a zmyje ho vo vode horkosti. 24 A potom dá vodu kliatby a horkosti žene vypiť, aby voda kliatby a horkosti do nej vnikla ako trpká bolesť. 25 Potom kňaz vezme zo ženiných rúk obetu žiarlivosti, podá ju ako potravinovú obetu pred Pánom a položí ju na oltár. 26 Z potravinovej obety kňaz vezme plnú hrsť a spáli to na oltári. Nato dá žene vypiť vodu. 27 Keď jej dá vypiť vodu, potom, ak sa poškvrnila a bola neverná svojmu mužovi, voda do nej vnikne ako trpká bolesť, lono jej napuchne a bedrá jej ochromejú, a tak bude žena prekliata na výstrahu uprostred svojho ľudu. 28 Ak sa však žena nepoškvrnila, ak je nevinná, nestane sa jej nič a bude ďalej rodiť deti. 29 Toto je zákon o žiarlivosti. Ak sa teda niektorá žena previní odvtedy, čo je vydatá za svojho muža, a ak sa poškvrní, 30 alebo ak niektorého muža pochytí duch žiarlivosti a bude žiarliť na svoju ženu, nech postaví ženu pred Pána a kňaz s ňou urobí celkom podľa tohoto zákona. 31 Manžel bude bez viny, žena si však odpyká svoj hriech.“

Jak 4,4

 • Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?!

Rozvod upraviť

Mk 10,10-12

 • Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.

Treba ešte rozpracovať tieto problematiky:

 • otázka dočasných manželstiev
 • otázka odluky manželov
 • pristupovanie ku sviatostiam u rozvedených

Antikoncepcia (Onánia) upraviť

Úmyselné umelé oddeľovanie plodiaceho rozmeru manželského pohlavného styku od zjednocujúceho.

Akýkoľvek manželský akt musí totiž zostať otvorený na odovzdávanie života.

 • úmyselné neúplné sexuálne úkony (nedovedené k orgazmu), aby sa predišlo počatiu
 • úplné sexuálne úkony (dovedené k orgazmu), ktoré nemajú svoje zavŕšenie v prirodzenom pohlavnom spojení a je tak vylúčená možnosť počatia
 • prerušenie pohlavného styku, aby sa tým predišlo počatiu - onánia

Gn 38,7-10
• Vtedy Júda povedal Onanovi: „Obcuj so ženou svojho brata, vezmi si ju za ženu a zaisti potomstvo svojmu bratovi!“ Keďže Onan vedel, že potomstvo nebude jeho, kedykoľvek sa stýkal so ženou svojho brata, zakaždým vylieval semeno na zem, len aby neposkytol potomstvo svojmu bratovi. Pánovi sa však znepáčilo, čo robil, a dal zomrieť aj jemu.

 • použitie prezervatívov a antikoncepčných piluliek

Neznamená to však, že z každého pohlavného spojenia musí vzísť nový život. Ak totiž nepríde k počatiu na základe prirodzenej neplodnosti nejde o prípad antikoncepcie. Je preto morálne možné, aby sa manželia na základe primeraných dôvodov regulácie počatia stýkali úmyselne len v dňoch, kedy sa na základe prirodzeného neplodného cyklu predpokladá, že k počatiu nepríde.

Hriešnosť umelej antikoncepcie nespočíva v jej umelosti. Veď to, čo je umelé nie je automaticky hriešne (napr. používanie okuliarov, umelé dýchanie...). Morálna zvrátenosť je v tom, že sa manželský styk pozbavuje svojho zmyslu: oddeľuje sa jeho zjednocujúci rozmer od plodiaceho. Podobne je tomu u umelého oplodnenia.
Ak liečenie nejakých telesných chorôb vyžaduje také liečebné metódy, u ktorých sa predvída zamedzenie počatia, možno ich použiť len vtedy, ak sa toto zamedzenie nemá priamo v úmysle (a to z akéhokoľvek dôvodu).
Na podporenie obchodu s antikoncepčnými prostriedkami sa vyvíja v dnešnej dobe neuveriteľná propaganda. Organizujú sa svetové konferencie o populácii, kde sa tzv. „odborníci“ snažia tvrdiť, že bez ich použitia sa zem preľudní. Skutočnosť je však v našej krajine taká, že máme za posledné roky prudký pokles obyvateľstva.

Umelé oplodnenie (in vitro) upraviť

Ak splodenie nemá svoj pôvod v manželskom pohlavnom styku, ale je výsledkom oplodnenia mimo neho, narúša sa ten istý morálny princíp ako u antikoncepcie (zabránenie počatia), hoci v tomto prípade ide o opačný výsledok (počatie). Ide o úmyselné umelé oddeľovanie plodiaceho rozmeru manželského pohlavného styku od zjednocujúceho.

Je teda hriechom:

 • zjednotenie bez umožnenia počatia
 • počatie bez zjednotenia

Pri neplodnom manželstve nie je riešením hľadanie možnosti umelého oplodnenia mimo manželského pohlavného styku. Túžba po deťoch môže byť legitímne riešená adopciou detí z detského domova.

Interrupcia upraviť

Úmyselné usmrtenie nenarodeného dieťaťa v ktorejkoľvek fáze života od počatia. Tento hriech spáchajú tí, ktorí si dajú interrupciu previesť, ktorí ju prevádzajú, ktorí na ňu niekoho nahovoria alebo s ňou súhlasia a to i v prípade, že k nej nakoniec nepríde.

Ak sa interrupcia skutočne prevedie, tí, ktorí na nej aktívne spolupracovali (obaja manželia + lekári) upadajú automaticky do exkomunikácie, t. j. vylúčenia z Katolíckej Cirkvi. Znovuprijatie do Cirkvi je vyhradené biskupovi a ním povereným kňazom.

Potrat nikdy nemôže byť terapeutickým prostriedkom. Nemôžeme liečiť človeka tým, že zavraždíme iného. Nie je dieťa ten, kto matku ohrozuje, ale choroba. Je legitímne liečiť matku s rizikom ohrozenia dieťaťa, avšak nikdy nie úmyselne dieťa zavraždiť.

Sterilizácia upraviť

Je ťažkým hriechom zámerné trvalé, alebo aj dočasné odstránenie plodivej schopnosti u niektorého z manželov.

Patologické fenomény upraviť

Ide o vrodené, alebo nadobudnuté pohlavné patologické tendencie (úchylky). Tendencia ako taká, sama o sebe nie je hriechom. Každý človek má v istom zmysle osobitnú črtu vlastnej sexuality. Tak ako existuje rôznorodosť tvárí a charakterových vlastností, tak je tomu i v sexuálnej oblasti. Uvedené tendencie teda netreba považovať vždy za patologické. Vyskytujú sa totiž v rozličnom pomere takmer u každého človeka. Patologickými sú vtedy, ak je ich pomer u jednotlivca neadekvátny, čím spôsobujú poruchu normálnej sexuality. Pri neovládaní týchto tendencií je možné upadnúť do hriechov, ktoré pri nich uvádzame. Je treba teda jasne odlíšiť sexuálny sklon od konkrétneho sexuálneho činu.

Narcizmus upraviť

Sexuálna láska k sebe samému. Narcis je postavou gréckej mytológie. Bol synom Cefisa (rieka) a víly Liriope. Pre jeho nesmiernu krásu sa do neho zaľúbili víly, predovšetkým Ozvena. Jemu však boli všetky ľahostajné, preto ho bohyňa Nemesi za trest nechala zamilovať sa do vlastného obrazu, ktorý sa odrážal vo vode. Keďže sa však nikdy nemohol ani len dotknúť objektu svojej vášne, zahynul. Keď Naiady a Driadi chceli jeho telo zobrať na pohrebné nosítka, našli na jeho mieste len žltý kvet, ktorý dostal meno podľa zomrelého mladíka. Narcisizmus v širšom zmysle sa vyskytuje aj ako prechodná autoerotická forma v období dospievania. Niekedy je zas prejavom homofílie.

 • Môže byť prameňom egoizmu a masturbácie.

Hypersexualita upraviť

Nadpriemerná sexualita. Priemerná sexuálna aktivita je zvyčajne raz za dva-tri dni. Ak je jej potreba dlhodobo niekoľkokrát za deň, hovoríme o hypersexualite. Tým sa však nemyslí krátkodobo zvýšená potreba sexuálnej aktivity.

 • Z nej môže vyplývať násilné vymáhanie sex. úkonov, konzumácia pornografie a prostitúcie. V manželstve môže zvádzať k používaniu antikoncepcie.

Homofília upraviť

Sexuálna príťažlivosť k rovnakému pohlaviu.

 • Z nej môže prameniť homosexualita.

Pedofília upraviť

Sexuálna príťažlivosť k deťom.

 • Z nej môže prameniť pohlavné zneužívanie detí.

Gerontofília upraviť

Sexuálna príťažlivosť k starým ľuďom.

Sadizmus upraviť

Sexuálne vzrušenie vznikajúce z toho, že človek spôsobuje druhému bolesť, utrpenie alebo poníženie.

 • Nebezpečenstvo znásilnenia, týrania, vážneho ublíženia na zdraví a vraždy.

Masochizmus upraviť

Sexuálne vzrušenie z vlastnej bolesti.

 • Nebezpečenstvo zmrzačenia sa.

Fetišizmus (symbolizmus) upraviť

Sexuálne vzrušenie pohľadom, dotykom alebo myšlienkou na vec, ktorá sama o sebe nevzrušuje. Obyčajne sú to veci, ktoré patria osobe, ku ktorej má dotyčný človek osobitný vzťah.

 • Môže privádzať k neprirodzeným formám pohlavného ukájania, predovšetkým k masturbácii.