Ako sa pripravíme na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom? upraviť

Na sviatostné a večné stretnutie s Pánom Ježišom sa pripravíme tak, že:

  • veríme, čo Boh zjavil,
  • urobíme, čo Boh prikázal,
  • získame a zachováme si Božiu milosť.

Kedy veríme v Boha? upraviť

V Boha veríme vtedy, keď slovo Božie berieme vážne a podľa neho žijeme.

Kedy dôverujeme Bohu? upraviť

Bohu dôverujeme vtedy, keď sme presvedčení, že nám Pán Boh vždy pomôže.

Kto nás vyučuje pravdy viery? upraviť

Biskupi a kňazi.

Akého si náboženstva? upraviť

Kresťan katolík.

Prečo môžu biskupi a kňazi učiť pravdy našej viery? upraviť

Biskupi a kňazi môžu učiť pravdy našej viery preto, lebo ich tým poveril Pán Ježiš.

Kde sú zapísané pravdy viery? upraviť

Pravdy sú zapísané v knihách Svätého písma.

Čo je Sväté Písmo? upraviť

Sväté Písmo je napísané Božie slovo.

Ako inak sa ešte nazýva Sväté písmo? upraviť

Nazýva sa tiež „Božie slovo“ alebo gréckym slovom „Biblia“ (to znamená „knihy“)

Ako sa delia knihy Svätého písma? upraviť

Knihy Svätého písma sa delia na knihy Starého zákona a na knihy Nového zákona.

Koľko kníh je obsiahnutých v celom Svätom Písme? upraviť

Vo Svätom Písme je obsiahnutých 73 kníh – z toho 46 v Starom zákone a 27 v Novom zákone.

Ktoré sú knihy Nového zákona? upraviť

Knihy Nového zákona sú štyri knihy svätého Evanjelia, Skutky apoštolov, Listy apoštolov a Zjavenie svätého apoštola Jána (Apokalypsa).

Koľko kníh je obsiahnutých v Novom zákone? upraviť

V Novom zákone je obsiahnutých 27 kníh.

Čo išli apoštoli hlásať celému svetu? upraviť

Apoštoli išli celému svetu hlásať Evanjelium, radostné posolstvo Pána Ježiša.

Vymenuj štyroch evanjelistov. upraviť

Matúš, Marek, Lukáš, Ján.

Kde nájdeme najdôležitejšie články učenia apoštolov? upraviť

Najdôležitejšie články učenia apoštolov nájdeme v apoštolskom vyznaní viery – vo „Verím v Boha“.