Katechéza/Otázky - Stvorenie

Stvorenie, anjeli, ľudia upraviť

Odkiaľ je svet? upraviť

Svet stvoril pre nás Nebeský Otec.

Čo robí Nebeský Otec aj teraz so svetom? upraviť

Nebeský Otec aj teraz sa stará o svet a dbá o všetko, čo je na svete.

Kto sú anjeli? upraviť

Anjeli sú neviditeľné duchovné stvorenia nebeského Otca.

Čo robia dobrí anjeli? upraviť

Dobrí anjeli milujú Pána Boha a ľudí vedú k dobrému.

Čo robia zlí anjeli? upraviť

Zlí anjeli nenávidia Pána Boha a ľudí navádzajú na zlé.ale aj oni musia byť zlí

Odkiaľ sú ľudia? upraviť

Prvých ľudí stvoril Pán Boh.

Ako sa odlišujú ľudia od zvierat? upraviť

Ľudia majú na rozdiel od zvierat nesmrteľnú dušu a Boh ich prijal za svoje deti. Sám Boží syn sa stal človekom

Kto sú ľudia? upraviť

Ľudia sú stvorenia Pána Boha, ktoré majú telo a dušu.

Aká je ľudská duša? upraviť

Ľudská duša je nesmrteľná.

Akú úlohu majú ľudia na zemi? upraviť

Ľudia na zemi majú oslavovať Pána Boha a budovať svet.

Ako žili ľudia na začiatku? upraviť

Na začiatku žili ľudia veľmi blažene: nepoznali ani utrpenie, ani smrť.

Prečo boli prví ľudia naozaj šťastní? upraviť

Prví ľudia boli naozaj šťastní preto, lebo ich Nebeský Otec prijal za svoje deti a povolal ich do večnej blaženosti.

Ako sa človek stáva aj dnes môže stať adoptovaným Božím synom (dcérou)? upraviť

Keď uverí v Pána Ježiša a dá sa pokrstiť.

Môžu byť pokrstené aj deti, ktoré sú ešte malé a tak nemôžu ešte mať vieru? upraviť

Môžu byť pokrstené, ak túto vieru za nich vyznajú ich rodičia a krstní rodičia. Títo sa tiež zaväzujú, že dieťa vo viere vychovajú. Dieťa však svoju vieru musí potvrdiť osobne pri sviatosti birmovania.

Ako stratili prví ľudia blaženosť? upraviť

Prví ľudia stratili blaženosť tak, že neposlúchali príkaz Nebeského Otca, spáchali hriech vedome a dobrovoľne.

Ako voláme hriech prvých ľudí? upraviť

Hriech prvých ľudí volá neposlušnosť voči Bohu.

Ako sa volá hriech, ktorý sme zdedili po prvých rodičoch? upraviť

Volá sa dedičný hriech. preto, lebo s týmto hriechom a jeho následkami sa narodí každý človek.

Aké sú následky dedičného hriechu? upraviť

Následky dedičného hriechu sú: upraviť

  • stratili sme lásku a priateľstvo Nebeského Otca (Božiu posväcujúcu milosť);
  • rozum sa nám zatemnil, vôľa sa naklonila k hriechu;
  • musíme veľa trpieť a nakoniec zomrieť.

Kedy sa pácha hriech? upraviť

Hriech sa pácha vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.

Akým spôsobom sa pácha hriech? upraviť

Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.

Sú všetky hriechy rovnaké? upraviť

Všetky hriechy nie sú rovnaké. Sú veľké, čiže smrteľné; a malé, čiže všedné hriechy.

Kedy spácha človek veľký hriech? upraviť

Veľký hriech spácha človek vtedy, keď vo veľkej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

Kedy spácha človek malý hriech? upraviť

Malý hriech spácha človek vtedy, keď v malej veci vedome a dobrovoľne nedodrží niektoré Božie prikázanie.

Čo sa stane s dobrými a čo so zlými? upraviť

Dobrých Pán Boh odmení a zlých potrestá, pretože je spravodlivý.

Kde sa uskutoční odmena a trest? upraviť

Odmena a trest sa uskutoční už aj tu na zemi, ale konečná odmena alebo trest príde po smrti.

Čo sa stane s kajúcim hriešnikom? upraviť

Pán Boh kajúcemu hriešnikovi odpustí, lebo každého nekonečne miluje.

Čo by sa bolo stalo s ľuďmi, keby sa Pán Boh nebol nad nimi zľutoval? upraviť

Keby sa Pán Boh nebol nad ľuďmi zľutoval, nikdy nikto by sa nebol dostal do večnej blaženosti.

Ako sa Pán Boh zmiloval nad ľuďmi? upraviť

Pán Boh sa nad ľuďmi zmiloval tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.

Čo máme vedieť o smrti? upraviť

O smrti máme vedieť to, že smrť nie je pre človeka koniec, ale prechod z pozemského života do večného.

Kam sa dostane človek po smrti? upraviť

Po smrti sa človek dostane do neba, alebo do pekla.

Čo bude po smrti? upraviť

Po smrti začne nový život: pre dobrých život večnej blaženosti, pre zlých život večného zatratenia.