Katechéza/Otázky - Ježiš

Ježiš Kristus upraviť

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa stala človekom? upraviť

Človekom sa stala Druhá božská osoba –Boží Syn - Ježiš Kristus.

Ktorá z osôb Najsvätejšej Trojice sa vo Svätom písme označuje ako „Slovo“? upraviť

„Slovo“, to je Druhá božská osoba – Boží Syn.

Čo znamenajú vo Svätom písme slová: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami? upraviť

Tie slová znamenajú, že Druhá božská osoba – Boží Syn, ktorý sa tiež nazýva „Slovo“ vzal na seba ľudské telo a žil na zemi ako človek.

Kto je to Ježiš Kristus? upraviť

Ježiš Kristus je Druhá božská osoba, jednorodený Boží Syn, ktorý sa stal pre nás človekom. a zomrel na križi a je cesta pravda a život

Ježiš Kristus je Boh alebo človek? upraviť

Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý človek.

Kde sa narodil Ježiš Kristus? upraviť

Ježiš Kristus sa narodil v meste Betleheme v Izraeli.

Kedy slávime narodenie Pána Ježiša? upraviť

Narodenie Pána Ježiša slávime na Vianoce, 25. decembra.

Čo znamená meno Ježiš? upraviť

Meno Ježiš znamená Spasiteľ (Záchranca) alebo Vykupiteľ.

Čo znamená meno Kristus? upraviť

Meno Kristus po grécky znamená Boží Pomazaný. Po hebrejsky sa to povie „Mesiáš“.

Prečo sa stal Syn Boží človekom? upraviť

Syn Boží sa stal človekom preto, aby nás slovom a príkladom učil a vykúpil.

Kto je otcom Pána Ježiša? upraviť

Otcom Pána Ježiša je Boh Otec.

Prečo nazývame Krista „Spasiteľ“? upraviť

Pretože nám svojim utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním zaslúžil odpustenie hriechov a zachránil nás pre večný život v nebi.

Kto je prisľúbený a poslaný Vykupiteľ? upraviť

Prisľúbený a poslaný Vykupiteľ je Ježiš Kristus.

Kde rástol Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš rástol v meste Nazaret v Izraeli.

V čom nám bol podobný Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš nám bol podobný vo všetkom, okrem hriechu.

Čomu nás učí nazaretský život Pána Ježiša? upraviť

Nazaretský život Pána Ježiša nás učí poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.

Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď začal vyučovať? upraviť

Pán Ježiš, keď začal vyučovať, mal asi 30 rokov.

Za kým išiel Pán Ježiš, skôr ako začal vyučovať? upraviť

Pán Ježiš, skôr než začal vyučovať, šiel za Jánom Krstiteľom, aby prijal krst pokánia.

Čo učil Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš učil všetko, čo máme veriť a robiť, aby sme dosiahli pozemskú a večnú blaženosť.

Kto spísal učenie a život Pána Ježiša? upraviť

Učenie a život Pána Ježiša spísali štyria evanjelisti v knihách, ktoré voláme Evanjelium.

Ako znie hlavné prikázanie? upraviť

Hlavné prikázanie znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

Kedy milujeme Boha nadovšetko? upraviť

Pána Boha milujeme nadovšetko vtedy, keď ho máme radšej ako všetko na svete a keď plníme jeho vôľu.

Kedy milujeme svojho blížneho ako seba samého? upraviť

Svojho blížneho ako seba samého milujeme vtedy, keď úprimne chceme jeho dobro a v nešťastí mu pomôžeme.

Prečo robil Pán Ježiš zázraky? upraviť

Aby dokázal svoju lásku k ľuďom, aby im ukázal svoju božskú moc, a aby posilnil ich vieru.

Koho z ľudí Pán Ježiš osobitne miloval? upraviť

Pán Ježiš osobitne miloval deti.

Prečo Pán Ježiš osobitne miloval deti? upraviť

Pán Ježiš preto osobitne miloval deti, lebo čisté detské duše sú najbližšie k Božiemu kráľovstvu.

Kto boli nepriatelia Pána Ježiša? upraviť

Nepriatelia Pána Ježiša boli pyšní zákonníci, pokryteckí farizeji a žiarliví saduceji.

Na čom sa dohodli nepriatelia Pána Ježiša? upraviť

Nepriatelia Pána Ježiša sa dohodli, že ho zabijú.

Čo urobil Pán Ježiš na Poslednej večeri? upraviť

Pán Ježiš pri Poslednej večeri obetoval prvú svätú omšu. Premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv.

Čo sa stalo na slová Pána Ježiša: „Toto je moje telo“ – „Toto je moja krv“? upraviť

Na slová Pána Ježiša: „Toto je moje telo“ – „Toto je moja krv“ chlieb a víno sa premenili na jeho Telo a Krv.

Prečo povedal Pán Ježiš slová: „Toto robte na moju pamiatku“? upraviť

Slová: „Toto robte na moju pamiatku“ povedal Pán Ježiš preto, aby aj jeho apoštoli robili to, čo on: premieňali chlieb a víno na jeho Telo a Krv.

Kto teraz premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša? upraviť

Chlieb a víno na Telo a Krv Pána Ježiša premieňajú teraz nástupcovia apoštolov: biskupi a kňazi, keď obetujú svätú omšu.

Ako trpel za nás Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš trpel za nás tak, že:

  • potil sa krvou,
  • bol bičovaný,
  • bol tŕním korunovaný,
  • niesol ťažký kríž,
  • bol ukrižovaný.

Za čo trpel a zomrel Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš trpel a zomrel za všetky hriechy všetkých ľudí.

Kedy zomrel za nás Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš zomrel za nás na Veľký piatok.

Kde zomrel Ježiš Kristus? upraviť

Ježiš Kristus zomrel v meste Jeruzaleme v hlavnom meste Izraela.


Kde bol a čo robil Ježiš od narodenia do 30 rokov svojho života ? upraviť

...

Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša? upraviť

Na tretí deň po svojej smrti Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych? upraviť

Pán Ježiš vstal z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu.

Prečo trpel, zomrel a vstal z mŕtvych Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš trpel, zomrel a vstal z mŕtvych preto, aby nás vykúpil a spasil.

Odkiaľ vieme, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych? upraviť

To, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych vieme od apoštolov, ktorí ho videli, dotýkali sa ho, rozprávali sa i jedli s ním a toto dosvedčili mučeníckou smrťou.

Čo pre nás znamená smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša? upraviť

Smrť a zmŕtvychvstanie Pána Ježiša pre nás znamená to, že nebeský otec nás nekonečne miluje a po smrti nás vzkriesi k večnému životu.

Čo slávime na štyridsiaty deň po Ježišovom zmŕtvychvstaní? upraviť

Slávime to, že Pán Ježiš vystúpil na nebesia a ako Bohočlovek je účastný slávy Nebeského Otca.

Kedy sa vráti Pán Ježiš? upraviť

Pán Ježiš sa vráti na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí.

Ako menujeme súd na konci sveta? upraviť

Súd na konci sveta menujeme posledný, všeobecný alebo súd sveta.

Čo sa stane na konci sveta? upraviť

Na konci sveta Pán Ježiš:

  • vzkriesi mŕtvych,
  • zjaví sa vo svojej sláve a bude súdiť,
  • dobrých odmení večnou blaženosťou a zlí sa dostanú do večného zatratenia,
  • viditeľný svet pretvorí na nový, ktorý bude domovom pre spasených ľudí.

Duch Svätý upraviť

Kto je Duch Svätý? upraviť

Duch Svätý je Tretia Božská osoba, pravý Boh v jednote s Otcom a Synom.

Kto zoslal na zem Ducha Svätého? upraviť

Ducha Svätého zoslal od Boha Otca Ježiš Kristus.

Kedy zostúpil na apoštolov Duch Svätý? upraviť

Na Turíce, teda 50 dní po Veľkej noci .

Prečo zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého? upraviť

Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého preto, aby: 1. apoštolov posilnil a urobil múdrymi, smelými hlásateľmi Ježišovej blahozvesti, 2. nás viedol a posväcoval v kresťanskom živote.

Kedy máme zvlášť prosiť Ducha Svätého o pomoc? upraviť

Ducha Svätého máme zvlášť prosiť o pomoc pred každým vážnym rozhodnutím.