POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV

upraviť

Vychovávateľský vplyv dnes sústreďujeme na problém čistoty. Úloha je ťažká v tom, že na jednej strane sa nemôžeme uspokojiť so všeobecnými frázami, odtrhnutými od života, z druhej strany musíme hovoriť o konkrétnych veciach a ukázať ich vo svetle konečných princípov (tzv. personalistická norma). Cieľ, ktorý chceme dosiahnuť, spočíva vo vypracovaní jasných pojmov v tejto oblasti.

V programe dňa predpokladáme odlišné témy evanjeliovej revízie života pre dievčatá a pre chlapcov, okrem toho pre dievčatá dodatočnú prednášku (skromnosť v móde a zvykoch), ktorú môže mať niekto zo ženskej diakonie oázy.

Praktické cvičenia majú poučiť o nutnosti „strážiť zmysly" kvôli zachovávaniu čistoty a nacvičovať zvlášť umŕtvovanie zraku.

RANNÁ MODLITBA

upraviť

Hymnus - podľa DMLS

Žalm s antifónou - podľa DMLS

Krátke čítanie: Rim 8, 12 - 13

Predstavenie dňa:

Slovo života: „A tak, bratia, sme dlžníkmi, ale nie telu, aby sme museli žiť podľa tela. Lebo ak budete žiť podľa tela, zomriete. Ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť." Rim 8, 12 - 13

Dnes sa budeme snažiť spoznať, čo pre nás vyplýva zo skutočnosti, že Boh si zobral ľudské telo a vydal ho, aby ho bičovali a ponížili. Kristus chcel určite zadosťučiniť za nesprávne používanie tela človekom. Slovo života, ktoré sme pred chvíľou počuli, nás vyzýva k správnemu postoju voči telu.

Zapálenie sviece:

Pri zapaľovaní sviece oázy, symbolizujúcej nám dnes život podľa Ducha, ktorý sa získava za cenu umŕtvovania tela, počúvajme pozorne napomenutia sv. Pavla Rimanom: Rim 8, 1 - 13 (Po 11. verši zapáliť sviecu).

Pieseň dňa:

HOMÍLIA: LITURGIA SLOVA

upraviť

Jedným z hlavných cieľov liturgického zhromaždenia je počúvanie Božieho slova. Boh chce ku nám prehovoriť, chce k nám prísť vo svojom Slove, preto sa zhromažďujeme, aby sme toto Slovo prijali.

Keď chcel Boh prehovoriť k svojmu ľudu počas jeho prvého zhromaždenia na úpätí hory Sinaj, prikázal Mojžišovi ľud zhromaždiť a pripraviť. Podobne je to dnes: liturgiu slova vo sv. omši predchádzala liturgia vstupu, ktorá má za úlohu pripraviť nás na počúvanie Božieho slova. Nie je možné bez prípravy, len tak z ulice prísť a postaviť sa pred Boha, ktorý chce k nám prehovoriť. Na toto stretnutie sa musíme pripraviť.

Príprava, ktorú nazývame liturgiou vstupu má tieto prvky:

- Vstupná procesia so vstupnými obradmi.

- Kňazov pozdrav zhromaždeniu.

- Úkon kajúcnosti, pred ktorým je krátke spytovanie svedomia.

- Prosebný spev „Kyrie eleison" - „Pane zmiluj sa", ktorým sa obraciame na Krista od začiatku v zhromaždení prítomného.

- Oslávený spev „Sláva Bohu na výsostiach" (vo sviatky a slávnosti).

- Modlitba nazývaná kolkta (niektorí prekladajú oracio super plebem iam cellectam ako modlitba nad už zídeným ľudom).

Po tejto príprave Boh hovorí k svojmu ľudu. Hovorí prostredníctvom knihy - Sv. písma. V liturgii slova je táto kniha prinášaná do zhromaždenia a Božie slovo, ktoré obsahuje, je slávnostne prednášané. Upozorniť na prejavy úcty knihe Sv. písma v liturgii.

V liturgii sú tri úkony ohlasovania Božieho slova:

- Lekcia - Boh hovorí skrze svedkov - prorokov Starého zákona alebo apoštolov (môžu byť dve čítania: aj zo Starého zákona, aj z Listov a Skutkov apoštolov).

- Evanjelium - Boh hovorí skrze Syna (Kristus prítomný vo svojom slove).

- Homília - Boh hovorí skrze svedkov - poslov našich čias, skrze Cirkev, ktorá učí a vydáva svedectvo. Cieľ: vysvetliť Božie slovo podľa aktuálnych potrieb a podmienok poslucháčov. Aktualizácia Božieho slova.

Božie slovo vyžaduje odpoveď. Odpoveďou je: viera, vďakyvzdanie, dôvera, prijatie Božej vôle, jej uskutočnenie v živote. Prejavmi tejto odpovede v liturgii sú aklamácie, spevy medzi čítaniami, vyznanie viery, spoločná modlitba.

VOČ: OVLÁDANIE ZRAKU

upraviť

Úvodné pokyny:

Cieľom cvičenia je uvedomenie, že existuje jedna celá oblasť výchovy pohľadu, ktorá má veľký význam pre vnútornú kultúru človeka a tiež pre kultúru medziľudských vzťahov. Je to oblasť sebavýchovy.

Priebeh cvičenia:

Nie všetko môžem a musím vidieť. Ovládanie zraku. Prejsť určitý úsek cesty, pričom nepozerať na chlapcov, na dievčatá, na okolité domy a pod.

Poznáme pohľady povrchné a hlboké. Niečo možno zazrieť kútikom oka, porzieť sa na to letmo, nezastavujúc oči, bez kontemplácie, bez zapojenia vnútorných schopností. Samo oko vidí, zaznamenáva obrazy automaticky ako filmový pás. Pozerajúc na niečo sa však možno vhĺbiť do ohliadanej veci celou osobnosťou.

Ináč sa pozerá na osobu, ináč na predmet. Predmet možno voľne kontemplovať. Možem sa na osobu takto pozerať, hltať ju očami? Určite máme už tú skúsenosť, že keď sme sa zahľadeli na niekoho cudzieho, napr. v autobuse, vo vlaku, tento pocítili náš pohľad a pozrel sa na nás, vtedy sme čo najrýchlejšie odvrátili zrak. Ako si vysvetliť tento jav? Osoba nedovoľuje zaobchádzať so sebou ako s vecou.

Sú pohľady, za ktoré sa treba hanbiť, ktoré hanblivosť nedovoľuje. Vysvetlenie: Osoba sa môže stať predmetom žiadostivosti tak ako vec.

Sú pohľady s určitým aspektom, napr. pozerám na človeka ako na Boží obraz, Božie dieťa, chcem v druhom vidieť brata, chcem hľadieť očami Krista a pod.

Všetko mení to, z akého hľadiska pozerám. Dokážeme si pozrieť do očí? Čo rozumieme slovami: „Pozri sa mi do očí?"

Spoločný rozhovor o cvičení

upraviť

Poukázať, akou dôležitou vecou je schopnosť pozerať sa na umelecké diela alebo na filmy, vyberať si čítania. Obrátiť pozornosť na to, že ľudia často zostávajú len na povrchu obsahu. Predstavenia, filmy, knihy sa hodnotia na základe scén, pri ktorých tuhne krv, alebo erotických scén. Povzbudiť k vhĺbeniu sa do tejto problematiky a k vyhýbaniu sa hrám, filmom či knihám presýtených erotikou.

Na záver možno prečítať úryvok z knihy Maliňského kapitolu „Nervové choroby".

VEČER POHODY

upraviť

Môže vyplniť piesne, úryvky z básní a próza, v ktorých vystupuje motív pohľadu.

RUŽENEC: TAJOMSTVO BIČOVANIA

upraviť

1. ..., ktorý sa dal bičovať z lásky k nám.

2. ..., ktorý sa mlčky podriadil výroku ľudského súdu.

3. ..., ktorý zadosťučinil Otcovi za hriechy zneužitia tela.

4. ..., ktorý nás učí umŕtvovať si telo na ceste k Otcovi.

5. ..., ktorého rany nás uzdravili.

6. ..., ktorého videl prorok Izaiáš ako muža plného bolesti, v ktorom nebol pôvab ani krása.

7. ..., ktorý vydal svoje telo utrpeniu, aby vykúpil naše telo.

8. ..., ktorý svojim utrpením dáva zmysel a hodnotu nášmu utrpeniu, ak sa s ním zjednotíme.

9. ..., ktorý nám predkladá umŕtvenie tela ako cestu k vyvýšeniu nášho tela cez zmŕtvychvstanie.

10. ..., ktorý sa zriekol seba samého, prijal prirodzenosť sluhu a stal sa podobný ľudom vo všetkom okrem hriechu.

ERŽ: OSOBA A ČISTOTA (PRE CHLAPCOV)

upraviť

Cieľ:

Priblížiť chlapcom pojem čistoty vo svetle hodnoty osoby.

1 Kor 6, 12 - 20, Gal 5, 13 - 26, Mt 7, 20 - 23

Pomocné texty:

- F. Blachnický: „Čistota a hanblivosť vo svetle hodnôt osoby" (Pomocné texty, 9. časť)

- M. Quist: Úspešný život: „Mladosť - príprava na lásku" (56 - 61)

Vidieť:

1. Čo znamená byť čistým? Aké pojmy sa spájajú s týmto slovom.

2. Poučil vás niekedy niekto na tému: Čo je lásky, ako sa pripraviť na manželstvo? (Hovorili vám napr. v škole niečo viac okrem tzv. fyziologického poučenia?)

- Ako chápeš lásku?

- Ako sa predstavuje láska v súčasnom sochárstve, literatúre, filme, vúytvarnom umení a pod.?

3. Ako sa správajú chlapci k dievčatám vo vašich školách? Prečo?

4. Ako sa správajú dievčatá voči chlapcom? Ktoré dievčatá a prečo máte v úcte?

UPOZORNENIE: Ak možno predpokladať ťažkosti v úprimnom vyjadrovaní sa chlapcov na túto tému, možno pred stretnutím urobiť anonymnú anketu a potom hovoriť o získaných materiáloch.

Zhodnotiť:

Snažiť sa, aby chlapci cez zručne vedený rozhovor pochopili, v čom spočíva tzv. personalisická norma v oblasti sexuálnej etiky. Musia tiež dosiahnuť schopnosť hodnotiť, čo je v tejto oblasti dobré a čo zlé pri vedomom použití personalistickej normy.

Konať:

1. Každý napíše na lístok:

- Čo by som chcel povedať chlapcom na tému správania sa k dievčatám?

- Čo by som chcel povedať dievčatám o správaní sa k chlapcom?

2. Ak môj postoj k dievčatám nebol správny, vynasnažím sa zmeniť ho.

3. Odporučiť modliť sa za dievčatá túto modlitbu: „Učiň, môj Bože, aby naše sestry dievčatá mali ladný vzhľad, boli usmiate a vkusne sa obliekali, daj im zdravie tela a priezračnosť duše. Aby boli čistotou a pôvabom nášho ťažkého života. Aby vo vzťahu k nám konali s jednoduchosťou, s dobrotou matky bez falošnosti a koketovania. Učiň, aby sme si neboli navzájom žriedlom pádov, ale vzájomného obohatenia."

ERŽ: ČISTOTA A PANENSTVO (PRE DIEVČATÁ)

upraviť

Cieľ:

Priviesť dievča k správnemu chápaniu čnosti čistoty hodnoty panenstva.

Lk 1, 26 - 35, 1, 37 - 38, 2, 41 - 50, 1 Kor 7, 32 - 34, Mk 7, 20 -23

Pomocné texty:

M. Quist: Úspešný život: „Mladosť - príprava na lásku" (56 - 61)

Vidieť:

1. Vo voľnom rozhovore zistiť, aké pojmy sa dievčatám spájajú so slovami: „Čistota, panenstvo".

2. Sú dnes čistota a panenstvo hodnotami vyzdvihovanými? (Príklad sv. Mária Goretti - obeta života pri obrane čistoty).

3. Čistota a oddanie sa. Dvojaký význam slova „oddanie sa":

- Nechať zaobchádzať so sebou ako s predmetom použitia (podstata hriechu nečistoty)

- Oddať sa osobe, ktorá ma miluje a je pripravená k vzájomnému oddaniu sa (podstata čistoty a lásky)

Zdôrazniť význam, krásu a hodnotu panenstva. Poukázať na falošné učenie, propagované súčasnými vedcami, literatúrou, umením zvlášť filmom, ktoré zmenšujú hodnotu panenstva a holdujú nemorálnosti. Pripomenúť aj tú skutočnosť, že chlapci napriek zdaniu nemajú úctu k dievčatám „ľahkým", ktoré sa ponúkajú, ale tým, ktoré „možno ťažko získať".

Zhodnotiť:

Dvojaký rozmer čistoty:

- Ľudský: oddať sa len láske, ktorá hľadá moju osobu v oddaní sa nej.

Čistota, ktorá vedie ktorá vedie k manželstvu a podmieňuje manželstvo trvalé a šťastné, hodné ľudskej osoby (text: Čnosť čistoty)

- Božský: úplne sa oddať Bohu - Kristovi - Snúbencovi

Biblické texty: príklad Márie, Krista (byť vo veciach Otca, Pavlov text: život úplne oddaný Božím veciam).

Modlitba o čistotu, pochopenie jej hodnoty a krásy.

Modlitba o poznanie povolania (manželská čistota alebo panenstvo zasvätené Bohu?)

Strážiť svoju dôstojnosť. Nenechať zaobchádzať so sebou ako s predmetom užívania.

Mladšie dievčatá povzbudiť k prečítaniu brožúrky Anny Márie: „Kto mi odpovie", starším odporučiť zborník „Láska, manželstvo, rodina". Možno odporúčať aj knihu Alexandry Anisimovej „Na krátkych vlnách". Pri čítaní venovať na vzťah hrdinky k mužom.

- Čistota - vnútorný stav

- Panenstvo - telesný stav

- Dopĺňanie sa muža a ženy ako dve polovice jablka

- Oddanie sa - zodpovednosť

HBS: LÁSKA, KTORÁ DÁVA ŽIVOT

upraviť

Problém čistoty a 6. prikázania (pre všetkých)

Čítanie: 1 Kor 6, 12 - 20, 1 Sol 4, 1 - 12

Ako následok hriechu vznikol v ľudskej prirodzenosti neporiadok - zvlášť v oblasti 6. Prikázania.

V tomto bode sa najviac prejavuje poranenie našej prirodzenosti. Človek, zvlášť mladý, má v tejto oblasti so sebou najviac ťažkostí. V tejto oblasti musíme si v prvom rade vytvoriť jasnú predstavu.

Pôvodný Boží plán

- Boh je láska

Láska je oddaním jednej osoby druhej. V Bohu je viac Osôb. Otec sa vyslovuje v Synovi. Slovo je oddané Otcovi. Dialóg lásky. Plodom lásky Otca a Syna je Duch Svätý. V Bohu je počiatok a pravzor lásky. Každá čistá láska, láska oddania sa (manželská láska) je životodarná, plodná.

Tento zákon ukazuje tajomstvo života v prírode. Ako vzniká v prírode život? Život vzniká len zo života. Nový život vzniká delením (živá bunka sa rozdelí na dve rovnaké) alebo zjednotením sa dvoch živých bytostí.

Človek bol stvorený na Boží obraz a podobu ako osoba. Ale: „Nie je dobre človekovi samotnému..." Človek sa mal v láske spojiť s druhou osobou a dať zrod životu. Dostal Boží príkaz: množte sa, naplňte zem.

Toto zjednotenie sa musí uskutočňovať na osobnej rovine cez osobnú lásku, cez vzájomné oddanie sa. Doplnením tohto zjednotenia je telesné zjednotenie. Takto vzniká manželstvo, jedno a nerozlučné, plodné a životodárne skrze lásku.

Hriech - odmietnutie Božieho plánu.

Podstata hriechu nečistoty: zjednotenie sa v telesnej rodine bez osobnej lásky. Nie láska, ale egoizmus, hľadanie uspokojenia vlastnej žiadostivosti.

Útok na dôstojnosť osoby. Zaobchádzanie s osobou ako s predmetom užitia.

Útok na život. Život počatý zo žiadostivosti, nie z lásky, je nenávidený. Hriech zabíjania počatého života je konečným dôsledkom hriechu nečistoty.

Pieseň na záver:

Čistota a skromnosť (pre dievčatá)

Čítanie: Iz 53, 1 - 12, Rim 7, 18 - 24, Jn 19, 1 - 3

Boh prijal ľudskú prirodzenosť a vydáva ľudské telo bičovaniu, poníženiu a mukám. Prečo? Aby zadosťučinil za hriechy tela.

Telo je Stvoriteľovým darom, je podstatným prvkom ľudskej prirodzenosti (človek nie je ani tak telom a dušou, ako stelesneným duchom) samo o sebe je dobré.

V dôsledku prvotného hriechu vznikol však v naj prirodzenosti neporiadok. Telo malo byť nástrojom duše, malo byť podriadené hodnotám osoby, a malo slúžiť k dosiahnutiu životných cieľov človeka. Ono sa však často búri, osamostatňuje, preberá vládu nad človekom, takže tento sa stáva otrokom telesných žiadostí. Ich uspokojenie sa stáva cieľom života (obžerstvo, pijanstvo, nečistota). Vtedy nastáva ruinovanie ľudskej osobnosti.

Zvlášť sa prejavujú hriešne skutky v oblasti 6. Prikázania. Hriech nečistoty - sexuálne zblíženie (v myšlienkach, žiadostiach, túžbach, pohľadoch, skutkoch) neusmernené osobnou láskou, nerealizovanou v pevnom osobnom živote, v manželstve dvoch osôb, zaobchádzanie s osobou ako s predmetom užitia. Tento hriech osobitne ponižuje dôstojnosť človeka. Je to hriech proti najsvätejším ľudským hodnotám - proti dôstojnosti osoby, proti láske, tajomstvu života.

Hanblivosť a dôstojnosť sú čnosti, ktoré čistotu bránia. (Fenomenológia hanby por. Karol Wojtyla: Láska a zodpovednosť).

Výzva a povzbudenie k uvedomelému pestovaniu čnosti hanblivosti zvlášť v obliekaní. (pozri: Skromnosť v móde a zvykoch - dodatočná prednáška pre dievčatá.)

Bičovanie Krista je cena zaplatená za naše hriechy nečistoty. Myšlienka na neho nech je motívom bdelej starostlivosti o zachovanie čistoty.

Obnovenie stvorenia

Základné požiadavky nového života - urobenie poriadku v tejto oblasti (použiť texty sv. Pavla).

Úloha hanby pri ochrane dôstojnosti osoby. (Použiť: Čistota a hanblivosť vo svetle hodnoty osoby).

Čistota ako výraz úcty k tajomstvu života.

DODATOČNÁ PREDNÁŠKA: SKROMNOSŤ V MÓDE A VO ZVYKOCH (PRE DIEVČATÁ)

upraviť

Úvod

Zápas o čistotu je jedna z najdôležitejších úloh, ktoré musíme v živote uskutočniť, ak chceme, aby Mária bola skutočnou Kráľovnou našich sŕdc, nášho života aj celého národa. Musíme podstúpiť tento zápas o čistotu, lebo hriech nečistoty vo svojich rozmanitých podobách je hlavnou príčinou morálneho úpadku, ktorý naznačuje záhubu národa. Preto dnes budeme hovoriť o tom, čo je v tejto otázke viditeľné a priam bije do očí: problém čistoty v móde a zvykoch a problém skromnosti.

Sme svedkovia veľkého úpadku a zániku pocitu hanby a skromnosti u dnešných žien. Spôsob obliekania sa žien, zvlášť v kúpeľných a turistických miestach prekračuje všetky hranice slušnosti.

Apoštolská Stolica vydala 15.8.1954 list o nezvyčajnom obliekaní sa. V tomto liste čítame: „Pred nikým nie je ukryté, že zvlášť v letnom období tu a tam možno vidieť veci, ktoré nemôžu neurážať oči a duše tých, ktorí si aspoň trochu cenia kresťanskú čnosť a ľudskú hanbu. Nielen na morskom pobreží alebo v dedinských ústrediach, ale takmer všade, rovnako na uliciach miest a dedín a už aj v chrámoch ujíma sa nedôstojné oblečenie“. Rovnako sa šíri nehanebnosť vo zvykoch a obyčajach, ktoré vymedzujú kamarátske styky mužov a žien, čoho prejavom sú súčasné zábavy a tance a tiež spoločné pláže, ktoré sa stali samozrejmosťou.

Cirkev vždy bojuje proti nemorálnosti a šíri čisté obyčaje, lebo vie, aký majú význam nielen pre duchovné dobro, ale tiež pre pozemské šťastie národa. „Je to veľmi dôležitá vec, s ktorou je čo najužšie spätá nielen kresťanská čnosť, ale tiež zdravie tela a sila a rozvoj spoločnosti“ – píše Apoštolská stolica v liste.

Aj sv. Otec hovoril o tejto veci v príhovore Deťom Nepoškvrnenej Márie, ktoré prišli do Ríma zo 41 krajín na svetový kongres v. r. 1954. Katolíci poslušní výzve sv. Otca stoja všade v boji o obnovenie mravov. V Spojených Štátoch v tomto smere pracuje Légia slušnosti, ktorá zvlášť bojkotuje nemorálne filmy. V Taliansku vzniklo hnutie „Mariánska móda“.

Milé dievčatá, aj vy sa musíte pripojiť k tejto akcii a zapojiť sa do boja za čistotu módy a zvykov. Chcel by som vám priblížiť najdôležitejšie motívy, ktoré podnecujú ku skromnosti v móde a zvykoch.

1. časť: skromnosť v móde a zvykoch vyžaduje úctu dievčaťa k sebe

Kresťanstvo neslýchane pozdvihlo dôstojnosť ženy a zaistilo jej náležitú úctu v ľudskej spoločnosti. Pred kresťanstvom sa so ženou zaobchádzalo ako s bytosťou nižšieho radu, ako s vecou a mužovým vlastníctvom, ako s otrokyňou. V zákonodarstve východných národov žena bola chápaná nie ako osoba, ale ako vec. Niektoré východné náboženstvá, že ženy nemá nesmrteľnú dušu. Kresťanstvo naproti tomu učí, že žena je osoba rovná mužovi, je vykúpená Kristovou krvou a určená k hodnosti Božieho dieťaťa a pre večnú slávu. Kresťanstvo má od počiatku v úcte hodnoty, ktoré predstavuje žena v najdokonalejšom vtelení týchto hodnôt – Mária Bohorodička. Odblesk tejto neslýchanej úcty, ktorú vzdáva Cirkev Nepoškvrnenej Panne a Božej Matke, dopadá na všetky ženy, ktoré nazývame rytierky.

Dnes sme však svedkami, ako žena stráca túto úctu, ako je sťahovaná z piedestálu, na ktorý ju postavilo kresťanstvo. Vinu na tom má predovšetkým žena. Lebo nemôže počítať s úctou druhých ten, kto nemá úctu voči sebe samému. Nie je pre ženu väčšie poníženie, ako stať sa predmetom, ktorý slúži k uspokojeniu nízkych nečistých potrieb žiadostí muža.

Žiaľ, muži veľmi často len takto pozerajú na ženy. Pozerajú tak predovšetkým vtedy, keď ich žena sama k tomu provokuje nehanebným spôsobom obliekania sa. Sv. Otec v spomenutom prejave Deťom Márie hovorí: „Koľko dievčat si myslí, že nerobia nič zlé, keď podliehajú nesprávnej móde. Určite by sa začervenali, keby uhádli dojmy a pocity tých, ktorí na ne pozerajú“.

Nemôže počítať so skutočnosťou žena, ktorá nemá v úcte seba samú, ktorá stratila hanbu. Žena bez hanby je to isté, čo muž bez cti.

2.časť: Zachovávanie skromnosti v móde vyžaduje rozum

V otázke módy sa ženy väčšinou nezamýšľajú a neuvažujú, ale v úplne bezmyšlienkovitom nasledovaní módy podobajú sa divej kačke, o ktorej hovorí bájka:

Istý poľovník na poľovačke odstrelil tejto kačke niekoľko pier z chvosta. Takto zošpatená kačka sa hanbila vrátiť k svojmu kŕdľu. Ostatné kačky ju prijali spočiatku s posmechom, uštipačne, ale potom jedna múdra kačka povedala: „Nevysmievajte sa jej, lebo ona priletela zo sveta a tam je teraz určite takáto najnovšia móda.“ „Všetky kačky si z chvosta...

Bájka presne ilustruje bezmyšlienkovitosť mnohých žien a dievčat v prispôsobovaní sa móde. Ale veď človek má rozum na to, aby sa zamýšľal a uvažoval nad svojim konaním. Prečo napr. niekto nehodnotí módu z hľadiska zdravia a hygieny? Lekári by mohli hovoriť o zvýšení počtu chorôb, zvlášť reumatizmu ako následok nerozumnej módy. Móda prikazuje ľudom vystaviť sa silnému slnečnému žiareniu a opaľovanie sa na čierno, všetci to robia s veľkým zápalom a veľkou horlivosťou. Pritom veľký vedec, nositeľ Nobelovej ceny, Alexis Carrel píše v knihe „Človek – tvor neznámy“, ktorú mnohí považujú za najlepšiu knihu 20. storočia, že veda ešte nezistila, či je silné opaľovanie sa pre belocha užitočné alebo skôr škodlivé. V každom prípade píše, treba sa zamyslieť nad tým, že rasy, ktoré sú najviac vystavené účinkom slnečných lúčov patria medzi najmenej inteligentných a stoja najnižšie, najinteligentnejší sú ľudia žijúci v miernom podnebí. (Pozn. prekl. Túto časť radšej nepoužiť vzhľadom na najnovšie archeologické, historické a sociologické výskumy).

Rozum prikazuje spýtať sa, kto vlastne diktuje módu a to či tomu, kto diktuje, záleží na dobre a šťastí ženy?

Ale nikto sa na to nepýta všetci ochotne podliehajú anonymným diktátorom módy. Keby sme sa pozreli na kulisy, možno by sme zistili, že sa za nimi skrýva „anticirkev“, ktorá dôsledne uskutočňuje svoj program: „Cirkev nezničíme rozumovaním, ale pokazením mravov...“

3. časť: Zachovávanie skromnosti v móde vyžaduje Boh a svedomie


Veľkí súčasní myslitelia sa čoraz častejšie zhodujú v jednom uzávere: najväčšie šialenstvo súčasného človeka spočíva v tom, že opustil zákony prírody, ktoré mu určil Boh Stvoriteľ. Človek najprv musí poznať dobre prírodu a prispôsobiť sa jej zákonom.

Hovoriac o prírode hovoríme aj o ľudskej prirodzenosti, a ľudskú prirodzenosť tvorí nielen telo, ale tiež duša, rozum a svedomie, morálny a náboženský zmysel. Toto všetko vytvára úplnú ľudskú prirodzenosť, ktorej zákony najhlbšie vyjadruje neskazené svedomie.

Jedným z hlavných zákonov neskazeného svedomia je zákon hanblivosti a skromnosti. Inštinkt hanby je ochranou, ktorú tvorí príroda na obranu tajomstva života. Sama príroda túži, aby tajomstvo života ostalo za oponou. Je nebezpečné túto oponu strhávať. Národy, ktoré zničili inštinkt hanby, zvlášť u svojich žien, vymreli a zmizli z povrchu zeme.

Nehľadajte teda zákony módy v „Burde“ alebo inom časopise – hľadajte ich vo vlastnom svedomí. Lebo vo vašom svedomí hovorí sám Boh. Dovoľte Bohu diktovať zákony módy. Nebojte sa, že sa prestanete páčiť, že sa vystavíte posmechu, ak sa nebudete obliekať podľa najnovšej módy. Je toľko možností obliekať sa pekne a moderne a zároveň skromne.

Skromne oblečená žena v dnešnom svete priťahuje oči všetkých, nie oči plné žiadosti, Ale oči úprimnej úcty a obdivu. Skromne oblečené dievča vyžaduje úctu, muž sa hanbí sám pred sebou myslieť si niečo zlé.

Naša viera nám dáva ešte jeden motív k zachovaniu skromnosti. Motív lásky k blížnemu. Kresťanská láska má vzťah k duši blížnemu, snaží sa pozdvihnúť ju z pádu a priblížiť k Bohu. Starostlivosť o morálne pozdvihnutie mužov je veľkou úlohou kresťanských žien. Nebuďte teda príčinou pádu chlapcov výstredným obliekaním a správaním sa. Svojou skromnosťou radšej vychovávajte chlapcov k čistému životu. Neobťažujte svoje svedomie cudzími hriechmi pohoršenia, nezabúdajte na adresu pohoršiteľov.

Záver

Napokon uvedieme ešte jeden motív, ktorý určite presvedčí každú z vás. Hádam medzi vami nie je taká, ktorá by nemilovala najsvätejšiu Matku, ktorá by chcela zarmútiť jej srdce. Vypočujte si jej prosbu. Sú to slová Matky Božej Fatimskej, ktoré nám odovzdala cez umierajúcu Hyacintu:

„Mnoho ťažkých hriechov sa koná vo svete. Hriechmi, ktorými sa najviac ľudí zatracuje, sú hriechy nečistoty. Bude určitá móda, ktorá nášho Spasiteľa veľmi uráža. Osoby, ktoré slúžia Bohu, nesmú slepo nasledovať módu. Cirkev nepozná módnosť. Náš Spasiteľ je vždy ten istý. V nebi sa zvyka nemenia, lebo Boh je nemeniteľný. Keby ľudia vedeli, čo je večnosť, urobili by všetko, aby zmenili život.“

To je hlas vašej nebeskej Matky. Porozmýšľajte, či ste aj vy neboli príčinou jej zármutku, keď ste išli za módou a ťažko urážali jej Syna! Rozhodnite sa, že ju už viac nebudete zarmucovať. Zapojte sa do hnutia „Mariánska móda“!. Obliekajte sa tak, aby ste sa najprv páčili Márii, a až tak ľuďom.

Pomodlite sa k nej o milosť zamilovať si čistotu v móde a vo zvykoch slovami Pia XI.: Mária, Nepoškvrnená Panna, zakry nás plášťom svojej svätosti, aby sme sa zahalili svätou čistotou mravov, vyhýbali sa pohoršeniu, ktoré pochádza predovšetkým zo zlej módy v obliekaní, z čítania zlých kníh a zvrhlých časopisov. Vypros nám, aby sme dobrým príkladom osvecovali zvlášť v našom styku s blížnymi svojim oblečením a výberom kníh a časopisov, aby sme v tejto oblasti nedávali pohoršenie. Predkladáme ti naše pevné rozhodnutia, aby si ich predložila svojmu Božskému Synovi, a tak odprosila a vynahradila za pohoršenia, na ktoré v dnešnej dobe pozeráme, často aj medzi katolíkmi, a ktoré sú zneuctením Božského majestátu. Amen.!