POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV

upraviť

Slovo života: „Veď my všetci, boli sme v jednom Duchu pokrstení v jedno telo" 1 Kor 12, 13

Trinásty deň oázy, deň zoslania Ducha Svätého je dňom medzioázového spoločenstva, zásadne prežívaným v rámci veľkej oázy. Tam, kde ešte nie je Veľká oáza, treba sa dohodnúť na spoločnom prežívaní dňa spoločenstva aspoň s jednou oázou v susedstve. Ak na blízku nie je žiadna oáza, tak daná oáza sama uskutočňuje program púte, duchovne sa spájajúc v modlitbe s inými oázami obnovy hnutia Svetlo - Život, ktoré sa zhromažďujú na iných miestach.

Program celého dňa je vyplnený programom púte dňa spoločenstva a vynechávajú sa všetky iné, dodatkové prvky.

Pri realizácii Dňa spoločenstva sa držíme nasledovných pokynov:

- Deň spoločenstva Oázy Živej Cirkvi je zvláštnou formou pobožnosti s charakterom púte. Cieľom tejto pobožnosti je prežiť tajomstvo Cirkvi ako spoločenstva zjednoteného v Duchu Svätom v znaku putovania a zhromažďovania sa.

- Heslo: „Jednote v Duchu Svätom" vyjadruje zvláštny úmysel tejto púte. Všetky ťažkosti s ňou spojené i všetky modlitby chceme obetovať na úmysel vyprosenia Daru Jednoty v Duchu Svätom. Púťou si majú účastníci uvedomovať, že jednota vyžaduje obety a vytrvalú modlitbu.

Obeta, ktorú máme všetci vziať na seba počíta v ochotnom zrieknutí sa svojich plánov a ciest, a v podriadení sa plánu púte v rámci Veľkej oázy, ktorý každému určuje cestu, čas a úlohy. Má to byť znak pripravenosti zapojiť svoju životnú púť do Otcovho veľkého plánu spásy, uskutočňovaného v dejinách skrze Syna v Duchu Svätom.

Obetou sú aj rôzne ťažkosti a nepohodlie púte súvisiace s príchodom na určené miesto stretnutia a s návratom domov. Modlitbu za jednotu treba vpliesť do rôznych okamihov púte, využívajúc k tomu každú príležitosť. Táto modlitba bude zvlášť plodná, keď bude spojená s konkrétnou obetou daného okamihu.

Celá púť má 7 zastavení, ktoré sa spájajú so zvláštnymi obradmi, či modlitbami a vypĺňajú celý program Dňa spoločenstva.

Sú to tieto zastavenia:

1. Modlitebná vigília v predvečer púte.

2. Úvodné obrady pred púťou.

3. Spoločné rozjímanie Evanjelia v skupinách počas prestávky v putovaní.

4. Hodina stretnutia a svedectva v rámci Veľkej oázy.

5. Eucharistické zhromaždenie.

6. Hodina jednoty.

7. Ďakovná modlitba po návrate z púte.

Modlitebná vigília sa má odbavovať podľa poriadku uvedeného v PPO na str. ... .

Obrady pred začiatkom púte odbavuje každá oáza na mieste, kde sa každodenne zhromažďuje na sv. omši, podľa poriadku uvedeného v PPO na str. ... .

Metódou delenia sa Evanjeliom (alebo inou podobnou metódou primeranou stupňu pripravenosti skupiny) v malých skupinách pod vedením animátorov má sa cestou na Hodinu stretnutia a svedectva rozjímať nad jedným z nasledujúcich textov:

Jn 17, 20 - 26

Flp 2, 1 - 4

Ef 4, 1 - 7, 11 - 16

Delenie resp. rozhovor sa má zakončiť spontánnou modlitbou za jednotu v Duchu Svätom zahrňujúcou konkrétne ťažkosti na ceste k jednote. Na záver sa odrieka desiatok ruženca o Zoslaní Ducha Svätého. Môžeme tiež zaspievať.

Pieseň.

Hodina stretnutia a svedectva je prvým stretnutím celej Veľkej oázy počas púte. Nemá sa uskutočniť na mieste, ktoré je cieľom púte a kde sa bude slúžiť sv. omša, ale má to byť miesto na trase púte, kde sa môžu zísť všetky putujúce skupiny. Odkiaľ potom spoločne putujú zostávajúci úsek cesty.

Program tejto hodiny má zahrňovať:

- Pieseň:

- Vzájomné zvítanie sa pomocou troch znakov:

- Zdvihnutie rúk - ( „ja" - som prítomný ako osoba, vedome a dobrovoľne),

- Podanie si rúk na znak pokoja ( „ja" sa stretávam s „ty" - základ spoločenstva),

- Pochytanie sa za ruky a utvorenie kruhu pri speve vhodnej piesne napr. Mosty, ( „my" - utvorenie spoločenstva).

- Zahlásenie a predstavenie skupín.

POZNÁMKA: Krátko, originálne, vyhýbať sa stereotypným hláseniam a dlhým vyratúvaním čísel, mien a miest. Treba odovzdať písomné hlásenie o celkovom počte oázy, ale ho nepočítať.

SVEDECTVÁ: Majú charakter vyznania a ďakovnej modlitby k Duchu Svätému za to všetko, čo sa na oázach pripisuje Jeho pôsobeniu. Nakoľko je to možné, nečítať z pripravených lístkov.

PIESNE: Každá oáza po svojom svedectve navrhuje pieseň, ktorú spieva sama alebo všetci spoločne.

Presun z miesta Hodiny stretnutia na miesto, kde sa bude slúžiť sv. omša má charakter hromadnej púte (nakoľko je to možné a ak to podmienky dovoľujú). Jednotlivé oázy idú pohromade, jedna za druhou. Cestou možno spievať napr. Litánie k Matke Božej, ku Všetkým svätým, alebo iné piesne.

Eucharistické zhromaždenie - program - pozri MO. V procesii s darmi z každej oázy niekto prinesie sviecu, hostiu a bochník chleba a k spoločnej modlitbe: jeden úmysel k modlitbám veriacich a jedno vďakyvzdanie pred prefáciou. Okrem toho: v rámci liturgie lásky sa urobí zbierka na potreby kostola alebo chudobných farností, kde sa odbavuje Deň spoločenstva. Nech si každý pripraví nejaký milodar, ktoré sa vyberajú do košíka.

Poznámka: Za každú oázu sa v procesii s darmi zúčastní delegácia zložená z troch osôb. Osoba v strede nesie oázovú sviecu, osoby po stranách chlieb a hostie. Zapálenú sviecu postavia pri oltári ako symbol jednoty všetkých oáz.

Koncelebrujúci kňazi si prinesú so sebou: albu, štólu, (červenej alebo bielej farby), text eucharistických modlitieb.

Agapé po svätej omši začína lámaním chleba a delením sa so všetkými v okolí kostola. Potom každá oáza zje jedlo, ktoré si priniesla so sebou. Služba v Deň spoločenstva pripraví čaj.

V spojitosti s heslom „Jednota v Duchu Svätom" treba zvlášť zdôrazniť Hodinu jednoty. V rámci nej chceme zdôrazniť ideu jednoty s miestnou Cirkvou. Preto na Hodine jednoty utvoríme z účastníkov Dňa spoločenstva skupinu podľa diezéz, resp. na diecéznych dňoch spoločenstva - podľa farností alebo dekanátov (resp. oblastí, v ktorých budú prebiehať pooázové dni spoločenstva).

Po krátkom „zahlásení diecézy" alebo farností, resp. oblasti treba na úvod zdôrazniť, že takéto zoskupenie je znakom, že oáza odovzdáva svojim účastníkom miestnym spoločenstvám, v ktorých majú oázové spoločenstvá vykonávať svoju diakoniu (službu).

V rámci každej oázy sa majú pripraviť „listy jednoty" biskupom - ordinárom svojich diecéz a aj svojim správcom farnosti. V každej oáze účastníci pochádzajú z jednej diecézy píšu list svojmu biskupovi. Potom všetci, ktorí pochádzajú z jednej farnosti, píšu list svojmu správcovi farnosti. Tieto listy sa majú po Dni spoločenstva poslať poštou alebo po nejakej osobe.

V rámci každej oázy zhromaždenej na Dni spoločenstva má sa poslať list jednoty biskupovi - ordinárovi diecézy, na území ktorej sa uskutočňuje Deň spoločenstva. Treba vysvetliť zmysel týchto „Listov jednoty" ako vonkajšieho znaku jednoty v Duchu Svätom a zostaviť ich v primeranom duchu a evanjeliovou prostotou.

Samotná Hodina jednoty prebieha podľa nasledujúcich „kruhov jednoty":

- Jednota v oázovom Hnutí Svetlo - Život.

- Jednota s miestnou Cirkvou (farnosťou, diecézou).

- Jednota s Cirkvou na Slovensku.

- Jednota so všeobecnou Cirkvou (Svätým Otcom).

- Jednota všetkých kresťanov a hnutí „živej Cirkvi" na celom svete.

Každý kruh má obsahovať: spomienku (resp. prečítanie listu), spontánnu modlitbu, pieseň. Ponechať jednotlivým oázam prípravu jednotlivých kruhov. Hodinu jednoty zakončiť spoločnou modlitbou za jednotu celého ľudstva a spevom Aleluja.

Na hodine jednoty možno využiť aj symboliku oázových sviec.

Povinné je turistické oblečenie, ktoré však nech vyhovuje požiadavkám skromnosti. V prípade slnečného počasia po trase všetci zostávajú kompletne oblečení - berú to ako príležitosť k umŕtvovaniu. Treba ísť vyznačenými trasami a neskracovať si cestu, aby sa nerobila škoda na poliach.

Každá stredná oáza si pripraví svoj vlastný emblém, ktorý slúži ako rozpoznávací znak a symbol.

Po návrate do svojich oáz odbaviť ešte krátku spontánnu ďakovnú modlitbu popreplietanú spevmi, ktorá predstavuje posledné VII. zastavenie púte Dňa spoločenstva.

RUŽENEC: TAJOMSTVO ZOSLANIA DUCHA SVÄTÉHO

upraviť

1. ..., ktorý nám po svojom nanebovstúpení zoslal Ducha Svätého, aby nás urobil účastnými na svojom Božskom živote.

2. ..., ktorého Duch nás otvára na prijatie Božieho slova.

3. ..., ktorého Duch nás vnútorne premieňa.

4. ..., ktorého Duch vyvoláva v nás túžbu po pravej láske, ktorá sa prejavuje v modlitbe.

5. ..., ktorého Duch nás oživuje a udeľuje nám svoju lásku.

6. ..., ktorý teba prvú naplnil Duchom Svätým.

7. ..., ktorý neustále vylieva na Cirkev dary Ducha Svätého.

8. ..., ktorý nám udeľuje svojho Ducha, aby v nás formoval nového človeka.

9. ..., ktorého Duch vzbudzuje túžbu po jednote v Cirkvi.

10. ..., ktorého Duch oživuje našu vieru a uschopňuje nás tvoriť novú kultúru.