POKYNY PRE SKUPINU ANIMÁTOROV upraviť

Desiaty deň oázy prežívame tajomstvo Kristovej smrti na kríži, smrti, ktorá dáva život.

Výprava otvorených očí má obrátiť pozornosť mládeže na druhého človeka a na jeho potreby. Nový život, ktorý je ovocím Kristovho paschálneho tajomstva, sa v nás môže rozvíjať len za cenu obety, zriekania sa z lásky.

Dnes nechávame viac času na evanjeliovú revíziu života. Presvedčivo a rozhodne predkladáme dnes pred mládež požiadavku abstinencie, záväznej v hnutí Svetlo - Život.

Podstatou motivácie je:

- Pozitívne prijímanie života, ktoré sa vďaka Kristovej smrti na kríži stalo hodnotou v novom a plnšom eschatologickom rozmere,

- Každé otravovanie života je postojom protikresťanským a protiľudským,

- Zrieknutie sa z lásky k Bohu a k blížnemu.

RANNÁ MODLITBA upraviť

Hymnus - podľa DMLS

Žalm s antifónou - Podľa DMLS

Krátke čítanie: Jn 12, 24 - 25

Predstavenie dňa:

Slovo života: Veru, veru hovorím Vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie prinesie úrodu. Kto miluje svoj život stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Jn 12, 24 - 25

Tento deň chceme prežiť vo svetle tajomstva kríža, tajomstvo smrti, z ktorej prúdi život. Na tomto tajomstve budeme mať účasť, ak si zachováme krstnú milosť, ak budeme umierať hriechu a žiť Bohu, ak pre neho budeme na tomto svete stráceť svoj život.

Zapálenie sviece: svieca oázy dnes bude pripomínať milosť sv. krstu, vďaka ktorej sme boli navrátení k životu ponorenému do Kristovej smrti. Pri zapaľovaní sviece počúvajme sv. Pavla z Listu Rimanom.

Rim 6, 3 - 11

Pieseň dňa:

HOMÍLIA: PAMIATKA PASCHÁLNEHO TAJOMSTVA upraviť

„Pamiatka Pána" - to je ešte jeden názov sv. omše. Tento sa odvodzuje z Kristových slov: „Toto robte na moju pamiatku" (Lk 22, 19), „A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde." (1Kor 11, 26). Dokument koncilovej obnovy liturgie - inštrukcia „Eucharisticum Misterium" - nazýva sv. omšu „Celebratio Memoralis Domini" - slávenie pamiatky Pána.

Slovo „pamiatka" alebo „spomienka" je tu použitá vo zvláštnom význame. Sv. omša je živá pamiatka, obsahuje v sebe, sprítomňuje to, čo pripomína. Preto hovoríme, že je mystériom, sviatosťou.

Pamiatkou čoho je sv. omša odpovedáme: obety Kristovho kríža. dnes svoj pohľad na sv. omšu ešte rozširujeme a prehlbujeme. Je nielen pamiatkou Kristovej smrti na kríži, ale aj pamiatkou celého diela vykúpenia, teda celého paschálneho tajomstva Krista. Tento výraz sa dnes často používa, mnohokrát ho opakuje Konštitúcia o posvätnej liturgii. Čo znamená?

Pozri sa do misála - modlitba pred prefáciou (Prijmi, Najsvetejšia Trojica...) a po premenení (...Preto my, Pane...) - pripomíname si smrť, zmŕtvychstanie a nanebovstúpenie Krista. Sv. omša je teda spomienka na všetky tieto udalosti - berie celé dielo vykúpenia spolu ako paschálne tajomstvo.

- Tajomstvo prechodu Krista cez smrť, zmŕtvychvstanie a oslávenie,

- Dynamické ponímanie diela vykúpenia.

Toto všetko - nielen smrť na kríži - sa sprítomňuje vo sv. omši. Kresťanstvo sa nekončí na kríži. S krížom je nerozlučiteľne spojené zmŕtvychvstanie ako jeho plod. Kristova smrť na kríži je úkonom najväčšej lásky k Otcovi. Otec naň odpovedá rovnako úkonom lásky: dáva Kristovi život, ktorý obetoval, v novej, nádhernej podobe - ako život premenený, oslávený. Smrť a zmŕtvychvstanie Krista sú dva neoddeliteľné aspekty jednej skutočnosti.

Aj vo sv. omši sú tieto aspekty neoddeliteľné. Sprítomňuje sa v nej nielen smrť, ale aj zmŕtvychvstanie. Preto táto pamiatka nie je tragická, ale radostná.

Naša účasť na sv. omši spočíva v zjednotení s Kristom nielen v jeho obeti, v smrti, ale v celom paschálnom Tajomstve. S Kristom kráčame cez smrť k zmŕtvychvstaniu. V ňom zomierame a vstávame z mŕtvych (por. Rim 6).

Preto naša účasť na sv. omši musí byť doplnená sv. prijímaním, našim podielom na ovocí paschálneho Tajomstva. „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň." (Jn 6, 54)

VOČ: BLÍŽNY upraviť

Cieľ

Cieľom dnešnej VOČ urobiť ľudí citlivými na potreby druhého človeka, formovať schopnosť spozorovať najhlbšie potreby blížneho, vzbudiť túžbu tieto potreby uspokojiť za cenu sebaobetovania, zrieknutia sa.

Priebeh cvičenia:

Členovia skupiny sa vo dvojiciach rozchádzajú po okolí, aby v prostredí, v ktorom sa oáza koná, našli ľudí osamotených, opustených, skľúčených, smutných, opovrhnutých. Nadväzujú s nimi rozhovor, aby objavili ich túžby, potreby. Robia to nezištne, z ohľadu na dobro iných ľudí, podľa vzoru Krista, ktorý za nás zomrel. Po skončení výpravy je rozhovor na tému: Aké sú najhlbšie potreby ľudí? Ako ich môžeme uspokojiť?

RUŽENEC: TAJOMSTVO UKRIŽOVANIA upraviť

1. ..., ktorý obetou na kríži vykonal čin najväčšej lásky k Otcovi.

2. ..., ktorý miloval svojich a až do konca ich miloval.

3. ..., ktorého smrť je pre nás prameňom nového života.

4. ..., ktorý bol poslušný až na smrť na kríži.

5. ..., ktorý odpúšťa tým, čo ho ukrižovali.

6. ..., ktorý nás učí odpúšťajúcej láske voči blížnym.

7. ..., Ktorý ti dal účasť na svojom utrpení.

8. ..., ktorý bol pred tvojimi očami pribitý na kríž.

9. ..., ktorý ťa, pod krížom stojacu, ustanovil za matku Cirkvi.

10. ..., ktorý nás volá k umieraniu hriechu a k životu v láske.

ERŽ: RADOSŤ ZO ŽIVOTA, LÁSKA, ABSTINENCIA upraviť

Cieľ:

Cieľom ERŽ je priviesť k presvedčeniu, že alkoholizmus a fajčenie sú pliagy súčasného sveta, že sú problémom, ktorý sa dotýka každého človeka, že kresťan voči nim nemôže byť ľahostajný.

Predstaviť požiadavku abstinencie od alkoholu ako pozitívnu hodnotu a ako prejav novej kultúry a zároveň našej zodpovednosti za iných, ktorá vyrastá z kresťanskej lásky.

Rim 13, 8 - 14, Ef 5, 15 - 20

Pomocné texty:

- M. Quoist: Úspešný život: „Privítať radosť" (82 - 85)

- M. Quoist: Úspešný život: „Byť slobodným" (95 - 100)

Vidieť:

Prečítajte text: „Uprostred ulice".

Vychádzajúc z tohto textu viesť voľný rozhovor o prejavoch a dôsledkoch pitia a fajčenia, o postoji ľudí voči týmto zlozvykom.

- Prečo ľudia pijú a fajčia?

- Sú to rozumné odpovede?

- čo hovorí o alkohole a nikotíne lekárska veda? Medicína svojou štatistikou rakovinových ochorení a iných vnútorných chorôb jasne dokazuje, že nikotín je jed, čoraz viac je naklonená aj všeobecným radám k abstinencii. (možno použiť list Filipínke)

- Ako reagujú ľudia na tých, ktorí pijú, fajčia v ich prítomnosti, v ich rodinách? Aké je naše správanie k týmto ľuďom?

Priviesť k uvedomeniu si ľahostajnosti, nedostatku zodpovednosti za existujúce tragédie.

Zhodnotiť:

Alkoholizmus aj fajčenie spôsobujú utrpenie človeka, ktorý zotrváva v tomto zlozvyku, aj ľudí v jeho okolí.

Všetci sme zodpovední za spoločenskú pohromu alkoholu, lebo holdujeme predsudkom kamarátskym zvykom, ktoré sú žriedlom pijanstva.

Ako reagoval Kristus na ľudské utrpenie?

Čo čítame vo Sv. Písme? (Rim 13, 8 - 14, Ef 5, 15 - 20)

Fajčenie je hriech proti životu a proti láske.

Láska k blížnemu zaväzuje zanechať fajčenie a viesť k tomu aj iných, k prelomeniu zlozvyku piť pri každej príležitosti, čo je možné cez úplnú abstinenciu mnohých ľudí. Len úplná abstinencia je skutočným prostriedkom k premnoženiu pohromy alkoholizmu.

Abstinencia ako skutočný a nutný skutok lásky k blížnemu.

Kresťanská radosť zo života bez cigariet a alkoholu. Duch Svätý - prameň pravej radosti.

Konať:

Sám nefajčiť a nepiť.

Iných odvádzať od fajčenia a pitia poukázaním na pravé hodnoty a pravú radosť zo života.

Pripojiť sa k tým, ktorí šíria novú kultúru o oslobodenie človeka zo zlozvyku (Krucjata oslobodenia človeka - v krátkosti podať ciele, povzbudiť k zapojeniu sa do jej radov ako kandidát).

Motivácia:

Zavrhujem zlozvyk fajčenia ako hriech proti životu. Život je najväčším Božím darom. Za cenu Kristovho života, obetovaného na kríži, je pre nás počiatkom hojného, večného života. Ak medicína potvrdzuje, že vášniví fajčiari, tak je to pre nás rozhodujúci argument pre zanechanie fajčenia, ktoré je zamerané proti životu. Dobrovoľne sa zriekame alkoholu - veci samej v sebe nie zlej a zakázanej - z lásky k Bohu a k blížnemu. Rozhodujeme sa pre abstinenciu, aby sme iným pomohli zachrániť sa pred zneužívaním alkoholu alebo dostať sa z návyku.

HBS: PASCHÁLNE TAJOMSTVO KRISTA upraviť

Pieseň:

Jn 20, 1 - 23

V slovách „Paschálne tajomstvo Krista" je obsiahnutá podstata kresťanstva a kresťanského života, lebo tento spočíva na účasti na tomto tajomstve.

Slovo „Pascha" pochádza z hebrejčiny a znamená „prechod". Na aký prechod myslíme, keď ho vyslovujeme?

Historický: o prechode izraelského národa, vďaka zázračnému Božiemu zásahu, cez Červené more na ceste z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme. V predvečer východu z Egypta Židia zabíjajú baránka a jeho krvou mažú veraje dverí. V noci prechádza cez egyptské domy Anjel smrti a zabíja všetko prvorodené. V domoch, ktorých veraje boli poznačené krvou baránka, nikto nezomiera.

Táto udalosť je obrazom, predpoveďou Krista a jeho diela vykúpenia. Kristus nás prišiel zachrániť zo smrti a z otroctva hriechu a dať nám nový život. Uskutočnil to svojim prechodom cez smrť na kríži k zmŕtvychvstaniu.

Ako uskutočnil tento prechod? Kristus položil svoj život na kríži z lásky k Otcovi. „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov." (Jn 15, 13). Táto láska nemohla zostať bez odpovede. Nebeský Otec odpovedal na ňu svojou láskou - darom nového osláveného života. Zmŕtvychvstanie a oslávenie Krista je plodom jeho smrti na kríži. Paschálne tajomstvo Krista je prechod cez smrť do slávy zmŕtvychvstania.

Láska Boha Otca je ešte väčšia. Aj nám dovoľuje prejsť zo smrti do života, hoci svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Zjednotením s paschálnym tajomstvom Krista môžeme prejsť do nového života, do zmŕtvychvstania. (prechod prežívame každý deň).

Akým spôsobom sa môžeme zjednotiť s týmto tajomstvom? Krstom a Eucharistiou (por. Rim 6, 3 - 7). Ponorenie do Kristovej smrti nám dáva účasť na jeho zmŕtvychvstaní.

Ale to, čo uskutočňujeme vierou vo sviatosti, musí mať pokračovanie v živote. Musíme zomierať starému človeku a stále vstávať z mŕtvych k novému životu. To je zásada kresťanského života: zomieram, aby som žil. „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho." (Mt 16, 25). „Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo..." (Jn 12, 24). Musíme s vierou a pokorou prosiť zmŕtvychvstalého Pána, ktorý má moc premôcť všetko zlo, aby nás očisťoval od egoizmu, od sebalásky, od pýchy, aby v nás neustále uskutočňoval premenu zo starého človeka na nového, aby sme umierali hriechu a žili pre lásku.

Mária je dokonalým vzorom zjednotenia s Kristom v smrti a zmŕtvychvstaní. Najdokonalejšie sa zúčastňovala na paschálnom tajomstve Krista. Prosme ju, aby porozumeli tajomstvu smrti, z ktorej vyrastá nový život.

Ticho.

Pieseň:

VEČER POHODY: upraviť

Vypĺňajú správy jednotlivých skupín preplietané vhodne vybranými piesňami.