Pokyny pre skupinu animátorov

upraviť

Prvý deň oázy, Deň zvestovania, má účastníkov voviesť do rytmu života a do atmosféry oázy. Preto je dôležité, aby tento deň bol uskutočnený a dôkladne dodržiavaný rámcový program dňa, aby sa hneď nezačínalo výnimkami.

Jednotlivé prvky programu dňa treba uviesť niekoľkými myšlienkami, ktoré ukážu zmysel a význam každého z cvičení v celom systéme oázy obnovy a načrtnú tému spojenú s daným cvičením.

Realizáciou všetkých prvkov programu smerujeme k tomu, aby sa v účastníkoch vytvoril postoj otvorenosti, ochoty prijímať a podriaďovať sa tomu, čo prichádza ako hodnota a dar, aj keď to ešte nie je celkom pochopené. Tento postoj je totožný s postojom služby. Vyjadruje sa slovom „Áno“ (fiat).

Symbolom a zosobnením tohto postoja je Kristov Sluha a tiež Nepoškvrnená zo scény Zvestovania, ktorá prijíma Boha v postoji služobnice. (Flp 2,5 - 11, Lk 1,26 - 38)

Znamením tohto postoja pre účastníkov má byť celé spoločenstvo animátorov, preto sa jeho členovia musia zvlášť starať o uskutočňovanie diakonie - Kristovej služby voči účastníkom.

RANNÁ MODLITBA

upraviť

Ranná modlitba je každý deň prvým stretnutím celej oázy. Koná sa na mieste, na ktorom sa nachádza svieca oázy. Pripravuje a vedie ju skupina ktorá má v ten deň liturgickú službu. Ak to podmienky dovoľujú, možno uskutočňovať rannú modlitbu osobitne pre chlapcov a pre dievčatá, zdôrazňujúc týmto spôsobom samostatnosť a odlišnosť Oázy Nepoškvrnenej a Oázy nového života.

Ranná modlitba sa skladá z:

 • Rannej piesne (hymnu)
 • Žalmu s antifónou
 • Krátkeho čítania Písma sv. (slovo života)
 • Predstavenie dňa
 • Zapálenie sviece
 • Piesne dňa

RANNÁ MODLITBA V PRVÝ DEŇ OÁZY

upraviť

Anjel Pána (ako hymnus). Pri slovách „Hľa služobnica Pána“ zapálenie sviece.

Žalm s antifónou (podľa Dennej modlitby liturgickej služby).

Krátke čítanie z Písma sv. (Lk 1,38) „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Tieto Máriiné slová sú pre nás dnes „slovom života.“ Tým slovom ktoré sa budeme snažiť uskutočňovať v živote celého dňa.

Predstavenie dňa

Nasledujme dnes nepoškvrnenú. Prijmime ako Slovo života:

Dievčatá: „Hľa, služobnica Pána“

Chlapci: „Áno“

Začíname prvý deň Oázy nového života. Našou sprievodkyňou v živote oázy je Nepoškvrnená. Chceme sa jej podobať, uskutočňovať vo svojom živote jej postoj voči Kristovi. Poznať Máriu a rozmýšľať o nej nám pomôže ruženec. Každý z pätnástich dní oázy venujeme uvažovaniu a nasledovaniu jedného ružencového tajomstva.

Týmto spôsobom sa naučíme zásady života nového človeka podľa vzoru Krista a Nepoškvrnenej. Dnes, v deň Zvestovania, stojí pred nami Nepoškvrnená Panna, celou svojou bytosťou obrátená k Božiemu slovu, ktoré prijíma v postoji služobnice. Vyjadrením tohto postoja sú ňou vyrieknuté slová: „fiat“ - áno, „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“. Nepoškvrnená súhlasí s Božou vôľou, oddáva sa Bohu, aby splnila jeho vôľu.

Zapálená svieca symbolizuje dnes postoj nového človeka, ktorý tým, že sa spaľuje, rozsieva okolo seba svetlo, teplo, dobrotu, lásku.

Pieseň dňa. (možno ju uviesť krátkym komentárom, v ktorom sa poukáže na jej spojitosť s témou dňa.)

HOMÍLIA: PÁN S VAMI

upraviť

Upozornenie: Dnes treba v úvode omše použiť pozdrav „Pán s vami“.

Počas sv. omše sa kňaz štyri razy obracia k zhromaždeniu veriacich so slávnostným pozdravom: „Pán s vami“. Na začiatku je to veľmi slávnostné. Po procesii vstupu kňaz pobozká oltár, po tom sa všetci prežehnajú a kňaz pozdravuje zhromaždených:„Pán s vami“ alebo ešte slávnostnejšie: „Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými“.

Pozdrav: „Pán s vami“ je vybraný zo svätého Písma. Stretávame sa s ním už v Starom zákone. Dobre známy je aj zo scény zvestovania. Archanjel Gabriel prichádza k Márii a obracia sa na ňu slovami: „Buď pozdravená, plná milosti, Pán s tebou“. Takto pozdravujeme Máriu v modlitbe „Zdravas Mária“.

Tento pozdrav, ako každý iný, vyjadruje určité želanie. Napr.: „Dobrý deň“ - nech je tento deň pre teba dobrý. Podobne „Pán s vami“ - nech je Pán s vami. Kňaz nám teda želá, aby Pán bol s nami. Odpovedáme tým istým želaním: „I s duchom tvojím“, t.j. nech aj s tebou je Pán. Aký je podstatný obsah tohto želania? Pochopíme ho, ak si uvedomíme, že slovo Pán, grécky „Kyrios“ znamená Kristus. Takto apoštoli a prví kresťania nazývali Krista.

V liturgii slovo „Pán“ vždy poukazuje na Krista (Kyrie eleison - prosebné zvolanie ku Kristovi). Pozdrav „Pán s vami“ znamená: Kristus nech je s vami.

Vo sv. omši slová „Pán s vami“ majú však ešte hlbší význam. Sú nielen želaním, ale aj pripomenutím skutočnosti. Vo sv. omši je Kristus skutočne prítomný, stretávame sa s Ním. Slová „Pán s vami“ nám teda stále pripomínajú Kristovu prítomnosť v eucharistickom zhromaždení.

Pred nanebovstúpením Kristus sľúbil svojim učeníkom, že zostane s nimi až do konca sveta. „A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 20). Tento Kristov prísľub sa spĺňa v liturgickom zhromaždení. Tu je Pán s nami, je uprostred nás.

Konštitúcia II. vat. koncilu o liturgii (Sacrosanctum concilium) v čl. 7 hovorí o piatich spôsoboch Pánovej prítomnosti pri obeti sv. omše:

 • V osobe obetujúceho - kňaza
 • V eucharistických spôsoboch
 • Svojou mocou v sviatostiach
 • Vo svojom slove
 • V zhromaždení veriacich, ktoré sa modlí a spieva, v súlade s prísľubom „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“. (Mt 18, 20)

Teraz rozumieme zmysel častého pripomínania vo sv. omši: „Pán s vami“. Je to poukázanie na jestvujúcu skutočnosť, na to, čo sa deje a zároveň želanie, aby sme túto skutočnosť prežili, aby sme zakúsili Pánovu prítomnosť. Nato, aby sa to mohlo stať, je potrebná viera. Preto má tento pozdrav povzbudiť aj našu vieru.

Sv. omša je našim stretnutím s Kristom Vykupiteľom, s Kristom osláveným, sediacim po pravici otca, s Kristom Pánom (Kyrios), ktorý prichádza, aby nás zjednotil a obdaroval milosťou spásy.

Uvedomme si, akým spôsobom je Pán medzi nami prítomný. Je prítomný ako Sluha, ako Ten, ktorý slúži. Tak sa nám ukazuje v evanjeliu: „Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil život ako výkupné za mnohých.“(Mt 10, 42), „Opáše sa, usadí ich k stolu a bude ich obsluhovať.“(Lk 12, 37), umývanie nôh počas poslednej večere (Jn 13, 1 - 17), „Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja robil vám.“(Jn 13, 15).

Aj v tomto našom zhromaždení ja Pán prítomný a slúži - dáva nám seba a to doslovne ako eucharistický chlieb, ako pokrm duše.

OTÁZKA: Ako môžeme prežiť Pánovu prítomnosť, akým spôsobom sa s ním môžeme stretnúť?

ODPOVEĎ: S Kristom sa môžeme stretnúť rôznymi spôsobmi. Podmienkou stretnutia sa s ním a prijatia Ho je viera. Dnes ho budeme chcieť prijať v postoji služby, nasledujúc Máriu, služobnicu Pána, ktorá s veľkou vierou a láskou odpovedala „áno“ voči Božej vôli a tak sa úplne oddala Jeho službe.

Prosme Pána, aby nás svojim Duchom Svätým urobil schopnými odpovedať „áno“ na Jeho vôľu a slúžiť Mu v bratoch, zvlášť v tých najmenších, aby sa mohlo uskutočňovať želanie: „Pán s vami“.

VOČ: VODA

upraviť

Pred odchodom zoznámiť skupinu s témou výpravy otvorených očí.

- Počas výpravy hľadať vodu:

- prirodzené zdroje: jazerá, plesá, rieky, bystriny, kaluže pramene

- umelé zdroje

Poprosiť účastníkov výpravy o charakteristiku stojacej, tečúcej a vyvierajúcej vody.

Pomocná otázka: Akú vodu by si chcel piť a prečo?

V rozhovore zdôrazniť, že voda je krásna, čistá, keď je živá, keď tečie, vyviera, dáva seba - je životodárna.

Ktosi nad jeden prameň umiestnil nadpis: „Moja úloha je jednoduchá - dávať stále dávať“.

Prameň je symbolom Nového človeka, ktorý v postoji služby, vyplývajúcej z lásky, dáva seba a tým dosahuje veľkosť a dokonalosť.

Voda, ktorá stojí, po určitom čase začína páchnuť, hniť, zarastať burinou - to je negatívny symbol.

RUŽENEC

upraviť

Úvod

Rozjímanie nad ružencovými tajomstvami je v oáze 0. stupňa spojené s evanjeliovou revíziou života. Túto začíname vždy modlitbou jedného desiatku, rozjímania o tajomstve dňa. Počas pätnástich dní sa postupne premodlí pätnásť tajomstiev.

V oáze totiž túžime vzbudiť v mládeži lásku k modlitbe ruženca a usmerniť ju k správnej a plodnej modlitbe.

Ruženec učí predovšetkým kontenplatívnej modlitbe, modlitebnému rozjímaniu o udalostiach dejín spásy.

Mnohým ľuďom sa ruženec zdá ťažký. Nedokážu spojiť hovorené slová s myslením na jednotlivé tajomstvá. Prekonať túto prekážku možno tým, že sa ho modlíme tak, ako je to zvykom napr. v Sliezsku. Počas rozjímania o jednom tajomstve sa desaťkrát hovorí Anjelské pozdravenie po slovách: „a požehnaný je plod života tvojho Ježiš“. Po mene Ježiš sa dodáva dodatok, ktorý zodpovedá rozjímanému tajomstvu, napr. „ktorého ti Gabriel zvestoval“, „ktorého si obetovala v chráme“. Až po desiatom dodatku sa hovorí „Svätá Mária“. Formulovanie dodatkov umožňuje vyjadriť vždy novšie aspekty rozjímaného tajomstva. Možnosti dodatkov sú veľmi veľké. Modlitba ruženca týmto spôsobom vedie k vzájomnému obohateniu sa počas modlitby.

Ďesaťnásobné opakovanie Anjelského pozdravenia vytvára určitý rytmus, vnútorne človeka uspokojuje, uľahčuje zotrvávanie v Bohu. Ak desaťkrát hovoríme tie isté slová, tak zotrvávame v prítomnosti určitého tajomstva, ponárame sa do jeho atmosféry, dávame sa ním uchvacovať. Na záver tajomstva prichádza úplne prirodzeným spôsobom „Sláva Otcu“, zvelebenie trojjediného Boha, ktorý nám dovoľuje kontemplovať svoj plán spásy.

Takýto ruženec ostáva mariánskou modlitbou, ale sústreďuje svoju pozornosť viac na Krista. V ruženci sa spájame s Nepoškvrnenou, Matkou nového života, Matkou živej Cirkvi a Matkou oázy. Ona nás vedie k svojmu Synovi, učí nás nielen počúvať, ale aj zachovávať Božie slovo. Nasledovanie, vytváranie

TAJOMSTVO ZVESTOVANIA

1. ..... ktorý prišiel ľudí spasiť a tak splnil očakávanie ľudstva.

2. ..... ktorý ti skrze svojho anjela zjavil plán spásy človeka a pozval ťa k účasti na ňom.

3. ..... ktorý ťa Duchom Svätým uschopnil, aby si dala súhlas k tomu, že sa staneš Matkou Spasiťeľa.

4. ..... ktorý učinil, že si sa stala naplnením znaku daného v proroctve Izaiáša: „Hľa, Panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel“.

5. ..... ktorý mohol prísť k človekovi, lebo ty si sa v mene celého ľudstva otvorila na Jeho prijatie.

6. ..... ktorého si prijala skrze lásku v postoji vzájomného oddania sa služby.

7. ..... ktorý chce, aby sme ťa nasledovali tým, že Ho prijmeme svojim „áno“ - nech sa stane podľa tvojho slova.

8. ..... ktorý k nám prichádza v slove, vo sviatostiach a v našich bratoch.

9. ..... ktorý v tajomstve Eucharistie spĺňa našu túžbu po oslobodení z moci zla a hriechu.

10. ..... ktorý chce, aby sme zotrvávali v postoji sluhov, ktorí čakajú návrat svojho Pána.

ERŽ: ABY SOM BOL SEBOU

upraviť

Ako uvedenie možno prečítať: „Niekedy treba začať byť dospelým“ z knihy „To nie je také jednoduché“ od Miecyslava Malinského, str. 8 - 10.

Lk 1, 26 - 38

Ef 5, 15 - 17

Pomocné texty

„Revízia života“ podľa M. Quoista (príručka časť C-2)

Rozhovor na tému revízie života

Zaiste už vieme, aký je cieľ našej spoločnej práce v oáze - chceme v sebe formovať nového človeka. Vyjadruje to a stále to bude pripomínať heslo: „Mária, urob, aby som bol niekým“. (rozvinúť do rozhovoru)

Nechceme žiť ako zvieratá, ale ako ľudia, používať rozum a vôľu. Chceme myslieť, uvažovať, vedome si vyberať a uskutočňovať ideály.

Chceme žiť ako skutoční kresťania, Božie deti. Kristus a Nepoškvrnená sú pre nás vzorom, vtelením nášho ideálu.

Nechceme sa uspokojiť s protirečením, ktoré existuje medzi zbožnosťou a životom mnohých kresťanov.

Chceme, aby naše kresťanstvo bolo pravdou a životom. Chceme lásku - agape - urobiť zákonom života, lebo len táto láska robí z ľudí autentických kresťanov.

K dosiahnutiu tohto cieľa nám má pomôcť cvičenie nazývané evanjeliová revízia života. Možno ho započítať medzi tzv. duchovné cvičenia (ktorými sú modlitba, rozjímanie, duchovné cvičenie alebo obnova), ktoré slúžia k prehĺbeniu vnútorného života.

Revízia života je veľmi rozšíreným cvičením na Západe v rôznych katolíckych náboženských hnutiach a v hnutiach apoštolátu.

II. vatikánsky koncil ju odporúča v Dekréte o apoštoláte laikov.

V čom spočíva táto metóda práce na sebe? Odpoveď na túto otázku je daná samotným názvom: „revízia života“. Slovo „vízia“ pochádza z latinského slova „videre“ - vidieť. Vízia teda znamená pohľad. Jedná sa teda o pohľad na jeho život. Predpona „re“ v latinčine poukazuje na opakovanú činnosť, vždy znova uskutočňovanú.

Revízia života teda označuje nový pohľad na život.

V akom význame hovoríme o novom pohľade na život?

Plný názov tohto cvičenia znie: evanjeliová revízia života. Budeme sa teda učiť pozerať na svoj život vo svetle viery, ktoré nám dáva Kristus v Evanjeliu. Budeme sa snažiť hľadieť na náš život očami Krista.


Charakteristickou črtou revízie života je jej výrazné praktické životné zameranie. Jej cieľom je zhodnotenie skutočnosti a pretvorenie života podľa požiadaviek Evanjelia. Preto predmetom revízie života musí byť konkrétne udalosť zo života. Túto udalosť treba pozorovať vo všetkých jej podstatných prvkoch, zhodnotiť vo svetle Evanjelia, aby sa napokon došlo k rozhodnutiu konať s cieľom zodpovedajúco vytvoriť alebo pretvoriť skutočnosť. Revízia života teda prebieha v troch etapách:

- vidieť

- zhodnotiť

- konať

Evanjeliová revízia života je teda prostriedkom k tomu, aby sme z nášho života urobili službu Božiemu slovu. Počas nej hľadáme odpoveď na Božie volanie, vyslovujeme „áno“ voči Božej vôli. Evanjeliová revízia života je metódou formovania nového človeka v nás, ktorý bude rásť, ak sa svetlo Božej pravdy stane v nás životom.

Pomocníčkou pri vykonávaní revízie života je pre nás Nepoškvrnená, ktorá mala vždy najlepší, najčistejší (tak, ako jej Syn) pohľad na všetky udalosti, ktorá v každej situácii s rozvahou plnila Božiu vôľu (por. scéna Zvestovania).

Výzdoba miestnosti, v ktorej sa konajú evanjeliové revízie života, zdôrazňuje jej niektoré prvky. Na stole, okolo ktorého sa zhromažďujeme, je otvorená kniha Evanjelií, soška alebo obrázok Nepoškvrnenej a svieca.

- V nie veľmi početnom spoločenstve si sadáme okolo stola. Menej ľudí - sedenie vytvára dobrú atmosféru na rozhovor.

- Začíname spoločnú modlitbu, ktorá vovádza do celej revízie života modlitebnú atmosféru.

- Otvorená kniha Písma svätého poukazuje na centrum našej revízie života, ktorým je Kristus prítomný v Evanjeliu.

- Soška alebo obrázok Nepoškvrnenej pripomína tej, ktorá nás učí hľadieť a konať v súlade s Kristovou vôľou.

- Zapálená svieca pripomína prítomnosť Ducha Svätého v nás, Ducha, ktorý nám dáva pohľad a svetlo viery, podporuje tiež ducha modlitby počas revízie.

Evanjeliová revízia života nie je ľahkým cvičením, preto sa ju budeme učiť robiť počas celého nasledujúceho roku. Tu na oáze urobíme prvé pokusy.

Pomocné texty

- M. Quoist: Úspešný život: „Revízia života“. (231 - 235)

Úloha:

Zapamätám si zo zážitkov dňa jednu udalosť, ktorá vo mne vzbudzuje nejaký nepokoj a ktorá by sa mohla stať predmetom revízie života. Porozprávam o tom pri večernom slove života v nešej skupine.

HODINA BOŽIEHO SLOVA

upraviť

Uvedenie

Hodina Božieho slova predstavuje v oáze popri eucharistickom zhromaždení druhý najdôležitejší prvok dňa s charakterom duchovného cvičenia. Koná sa obvykle večer v kostole alebo v kaplnke. Jej cieľom je priblížiť ideu obnovy v oáze v systematickom náčrte.

Stálymi prvkami hodiny Božieho slova sú:

- Biblická čítanie (aspoň jedno)

- Homília alebo prednáška

- Piesne

- spoločná modlitba

Forma hodiny Božieho slova môže byť rôzna. V Oáze sa používa zjednodušená schéma. Jej prvkami sú:

- Vzývanie Ducha Svätého (Hymnus „Príď Duchu Svätý!“ alebo „Príď uz Duchu Stvoriťeľu“), počas toho intronizácia Evanjelia.

- Prečítanie Evanjelia (s pozdravmi ako vo sv. omši)

- Prednáška

- Niekoľko minút na rozjímanie

- Primeraná pieseň

- Spoločná modlitba alebo iná zodpovedajúca modlitba

- Sviatostné alebo kňazské požehnanie

HBS: NOVÁ EVA - PRVÝ NOVÝ ČLOVEK

upraviť

Lk 1, 26 - 38

Rozvinutie témy:

V dejinách ľudstva nie je udalosť, ktorá by sa pripomínala a uctievala tak, ako Zvestovanie. Oddávna trikrát denne v nespočetných katolíckych kostoloch celého sveta znejú zvony. Milióny ľudí v tom čase prerušujú svoju prácu, aby sa pomodlili !Anjel Pána!, modlitbu, v ktorej ožíva scéna, ktorej opis sme pred chvíľou počuli.

Prečo je to tak? Je táto udalosť skutočne taká nezvyčajná a dôležitá, že si zasluhuje takúto spomienku?

Aby sme pochopili jej význam, treba ju porovnať s inou udalosťou, rovnako nezvyčajnou a plodnou na dôsledky pre celé ľudstvo. Scéna pokúšania prvých rodičov v raji.

Čítanie: Gn 3, 1 - 6

Komentár k tejto udalosti

- Zúčastnené osoby: Adam, Eva, had (satan), Boh Stvoriteľ

- Pozadie, situácia: Boh od večnosti sám v sebe šťastný, najvyššie Dobro, Láska, tvorí svet, tvorí človeka, aby mu dal podiel na svojom šťastí.

- Prvotný Boží plán: Stvoriť človeka na svoj obraz a podobu ako osobu rozumnú a slobodnú, schopnú milovať, povolať ho k zjednoteniu so Sebou skrze lásku. Stvoriť človeka nie samého, ale ako rodinu, spoločenstvo, ktoré skrze lásku má mať podiel na šťastí a živote s Bohom.

- Hriech - zmarenie Božích plánov, človek obracia svoju lásku na seba, uzatvára sa v sebe, aby hľadal šťastie v užívaní seba a sveta. Ľudská rodina (nielen Adam, ale aj my) stráca šťastie spoločenstva s Bohom - prvotný hriech.

- Boh sa nevzdáva svojich plánov. Hneď oznamuje: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou“ (1Moj 3, 15), pripravuje (Starý zákon) obnovu všetkého, vykúpenie, nové stvorenie a novú zmluvu.

Nové stvorenie

- Prichádza „plnosť časov“, počiatok novej éry, bod, v ktorom sa zmenia dejiny. Zvestovanie.

- Udalosť, ktorá je opakom udalosti v raji („Mutans Hevae nomen“: Eva - Ave).

- Osoby: Mária - nová Eva, Gabriel - Anjel svetla, Boh Otec, Kristus - nový Adam.

- Iné správanie sa novej Evy. Dialóg, uvažovanie, napokon súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane...“

Neposlušnosť Evy: odtrhnuté ovocie - smrť

Poslušnosť Márie: požehnaný plod jej života - Ježiš, život pre nás.

Prehĺbenie:

EVA:

- Neposlušnosť, strata milosti, sebaláska

- Prvé stvorenie, matka ľudstva v prirodzenom poriadku

- Božie dielo, pokrivené zničené

MÁRIA:

- Poslušnosť, plná milosti, oddanie sa Bohu

- Nové stvorenie, nová Eva, matka nových ľudí, matka v poriadku milosti

- Nepoškvrnené uskutočnenie ideálu ľudstva, dokonalá realizácia správneho vzťahu človeka k Bohu

ZÁVERY

upraviť

- Dva názory v ktorých si máme vybrať.

- Každý z nás má v sebe dedičstvo Adama a Evy, sklon ísť po ich stopách. Sme „dcérami Evy“ a „synmi Adama“. Ale každý z nás, vo sv. krste znovunarodený ako nové stvorenie je dieťaťom Márie, povolaným ísť po jej stopách.

- Chceme sa zahľadieť na Máriu, náš životný ideál, aby sme ju nasledovali, vytvárali v sebe jej vzťah k Bohu. To je naša úloha na celý život.

- Lepšie spoznať tento ideál, vykročiť na cestu jeho uskutočňovania - to je cieľ oázy.

Tu sa môže zjaviť určitá ťažkosť, ktorú chceme prekonať. Niekto môže povedať: Veď Kristus je nový Adam, prvý človek, teda on je pre nás vzorom k nasledovaniu. Prečo potom poukazujeme na Nepoškvrnenú ako na náš vzor? Nie je to tak, že Nepoškvrnená je vzorom pre dievčatá a pre chlapcov je vzorom Kristus? Vysvetlíme si to.

Kristus je určite pravzorom nového človeka, cieľom nášho života. Jemu sa máme stať podobnými, v Neho sa premieňať, On je Cesta, Pravda i Život.

Mária ako prvá z ľudí prijala Krista, bola mu oddaná aj poddaná, bola s Ním úplne Zjednotená, preto je pre nás bližším vzorom. Pre všetkých ľudí, nielen pre dievčatá a ženy. Všetci sme pozvaní k tomu, aby sme tak ako ona vstúpili do vzťahu s Kristom, prijali Ho, oddali Mu svoj život.

Prehĺbme ešte tajomstvo nového človeka. Nový človek je človek dialógu, stretnutia, lásky, dosahuje svoju plnosť v dávaní seba, vlastní seba v dávaní seba. Jediným „Ty“ pre naše „ja“ je Kristus. On je cieľom dialógu aj cieľom lásky.

Nepoškvrnená je vzorom uskutočnenia ľudského povolania k zjednoteniu s Kristom, ktoré spočíva v tomto: stať sa v ňom „novým stvorením“.

Na otázku: prečo je Mária našim ideálom, odpovedáme: lebo Mária je prijatím Krista. Preto sme celý tento deň rozjímali tajomstvo Zvestovania - tajomstvo Márie, ktorá príjíma Krista.