Úvod upraviť

Krst je najdôležitejšia, úvodná sviatosť do kresťanského života. Podľa Biblie je krst veľmi dôležitou kresťanskou sviatosťou, bez ktorej človek nevojde do božieho kráľovstva. V novom zákone je veľmi často spomínaný (Mt 3,6; Mt 3,15; Sk 1,5; Rim 6,3-4; Mt 28,19; Mt 3,11; Mar 16,16; Sk 2,38; Ján 3,3-5; Ján 3,23; Mar 1,10; Sk 8,38-39; Mar 1,4; Rím 6,2-4; Tit 3,5; Kol 2,12-13).

Spôsob krstu upraviť

Hlavnými vysluhovateľmi krstu sú kňaz a biskup; v latinskej Cirkvi aj diakon. V prípade nevyhnutnosti môže krstiť každý. Podľa Biblie sa krstili len dospelí ľudia, ktorí uverili v Ježiša Krista; no tradíciu Cirkvi je krstiť aj malé deti, pretože v minulosti bola vysoká úmrtnosť detí. Krstí sa tak, že trojnásobne sa leje voda na hlavu krstenca, pričom sa hovorí formula: (Meno), ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätňeho. Pri krste každého človeka sú potrebný krstný rodičia, ktorí by mali byť katolíkmi.

Spása aj bez krstu upraviť

Ako bolo spomínané krst je veľmi dôležitá sviatosť, bez ktorej človek nevojde do nebam, až na špecifické aspekty: krst túžby (Sk 10,44-48; je u tých, ktorý zomreli ešte pred krstom, ale mali ho mať), krst krvi (je u tých, ktorý zomreli pre vieru a ešte nestihli byť pokrstený) a všetci ostatný katechumeni, ktorý sa pripravujú na krst.

Význam, účinky krstu upraviť

Krst má mnoho účinkov: zmýva dedičný hriech (každý sa s ním narodí), osobné hriechy i tresty za ne, dáva účasť na trojičnom Božom živote prostredníctvom posväcujúcej milosti, po smrti dáva nádej odpustenia hriechov, udeľuje božské čnosti a dary Ducha Svätého, pričeňuje človeka do Cirkvi a spraví z neho kresťana. Prijať krst je schopný každý, doposiaľ nepokrstený.