Katechéza/Evanjelizačné zákony

Duchovné pravdy, alebo zákony

upraviť

Tak ako môžeme poznať pôsobenie fyzikálnych zákonov, ktoré určujú dianie v prírode a vo vesmíre, máme možnosť poznať pravdy a zásady, ktoré určujú náš vzťah k Bohu.

Prvá pravda: Boh ťa miluje a má pre tvoj život pripravený nádherný plán

upraviť

Božia láska

Boh ťa miluje, toto je pravda, ktorú vo Sv. Písme neustále zdôrazňuje. Miluje ťa osobne a bez akýchkoľvek podmienok. Jeho láska k tebe nie je odmenou za tvoju lásku. On totiž miluje ako prvý. On ťa nemiluje preto že ty si dobrý, ale preto, že on je dobrý. Pozri sa, čo o tom hovorí vo Sv. Písme:

Iz 43,1-2.3a.4a • toto hovorí Pán, tvoj stvoriteľ..., tvoj tvorca...: „Neboj sa, veď ja ťa vykúpim, po mene ťa zavolám, ty si môj. Keď sa budeš brodiť vodami, budem s tebou, a keď riekami, nepotopia ťa. Keď pôjdeš cez oheň, nepopáliš sa a plameň nebude horieť na tebe. Veď ja som Pán, tvoj Boh...“

• si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem

Iz 49,15 • Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba.

Iz 54,10 • Nech i vrchy odstúpia a kopce nech sa otrasú: moja milosť neodstúpi od teba, zmluva môjho mieru sa neotrasie, hovorí Pán...

1 Jn 4,10a. 19 • Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho jednorodeného Syna na svet...

• My milujeme, pretože on prvý miloval nás.

Jn 3,16 • Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

Boží plán

Boh si ťa vyvolil od večnosti, aby si mohol byť raz štastný v jeho prítomnosti. On túži, po tvojom šťastí, veď preto ťa stvoril. On nechce aby si iba živoril, on chce, aby si žil plným životom, a to naveky:

Jn 10,10 • (Pán Ježiš hovorí:) Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

Ako je však možné, že väčšina ľudí Božiu lásku necíti a nežije takýmto zmysluplným životom? Pretože je tu jeden problém...

Druhá pravda: človek je hriešny a jeho kontakt s Bohom je prerušený. Preto nemôže spoznať a okúsiť Božiu lásku a vedieť aký je Boží plán pre jeho život

upraviť

Pôvod problému

Hriech sa zrodil z nedôvery. Človek pochyboval, že to s ním Boh myslí dobre. Pomyslel si, vezmem svoj osud do vlastných rúk. Nepotrebujem Boha. Vystačím si aj sám. A tak sa od Boha oddelil:

Gn 3,1 • No had bol lstivejší, ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán, Boh, a vravel žene: „Naozaj povedal Boh: «Nesmiete jesť z nijakého rajského stromu!»?“

Gn 3,4 • Tu povedal had žene: „Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo.“

Všetci zhrešili

Hriech sa však netýka len niekoľkých nešťastníkov. On sa totiž rozšíril ako mor do celého ľudstva. Človek sa rodí hriešny, a všade po sebe zanecháva bolestné stopy hriechu. Hriech je ako tieň, ktorý je mu neustále v pätách.

Rim 3,23 • všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.

Ž 51,7b • Hriešneho ma počala moja mať.

Rim 7,14-15; 16-24 • Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, zapredaný hriechu. Ani nechápem, čo robím, lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím.

• Potom to však už nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Viem totiž, že vo mne, to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo chcieť dobro, to mi je blízko, ale robiť dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. No ak robím to, čo nechcem, už to nerobím ja, ale hriech, ktorý vo mne sídli. Badám teda taký zákon, že keď chcem robiť dobro, je mi blízko zlo. Podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom; ale vo svojich údoch pozorujem iný zákon, ktorý odporuje zákonu mojej mysle a robí ma zajatcom zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohoto tela smrti?

Najväčším nešťastím človeka je, ak neuznáva svoj problém

Je veľmi zlou správou fakt, že žijeme v tieni hriechu, a že táto smutná realita sa týka každého z nás. Najväčším nešťastím človeka je však, ak si skutočnosť svojej biedy neuzná, ak necíti problém hriechu, ak mu spoločenstvo s Bohom nechýba. Takí boli farizeji. Vypadať však navonok O.K., to ešte nič nevyrieši:

Mt 23,5-7 • Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Mt 23,27 • Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty. Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.

Lk 18,9-14 • Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví a ostatnými pohŕdali povedal toto podobenstvo: Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa modlil: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia. Vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci, alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.“ Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť a hovoril: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Hovorím vám, tento odišiel domov ospravedlnený a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Zjv 3,17 • hovoríš: „Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič.“ - a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný, chudobný, slepý a nahý.

Takto sa o hriechu vyjadrili svätí:

Sv. Katarína Sienská opakovala aj na smrteľnej posteli modlitbu, ktorú sa s hlbokou poníženosťou modlila po celý svoj život: «Pane, zhrešila som, zmiluj sa nado mnou!»

Sv. Terézia Avilská pokladala svoje hriechy za príčinu všetkých nešťastí a katastrof. Vraj Pán jej v zjavení ukázal miesto v pekle, kam by sa dostala, keby sa nebola obrátila a polepšila zo svojich chýb.

Sv. Gemma Galgani viackrát počula z Ježišových úst, že je veľkou hriešnicou.

Sv. Alfonz Mária de Liguori hovoril, že musíme byť presvedčení, že stojíme na vrcholci hory, zavesení na nitke nad priepasťou hriechov a iba milosť Božia nás drží, aby sme sa do tej priepasti nezrútili... Ak by sa tá nitka Božej milosti našou vinou pretrhla, sme schopní dopustiť sa aj tých najťažších hriechov a nemravných skutkov.

Kontakt s Bohom je prerušený

Stav, do ktorého nás dostal hriech je nezávideniahodný. Je to tma, a opustenosť. Kde niet Boha, tam niet šťastia ani života. Tam čaká len smrť.

Rim 6,23 • Lebo mzdou hriechu je smrť.

Boh je svätý a človek je hriešny. Oddeľuje ich veľká priepasť. Človek sa neustále snaží dostať sa k plnému životu vlastným pričinením: správnou životosprávou, štúdiom, dobrým životom, etikou, filozofiou atď. Šťastie je však iba v Bohu. Ak sa však človek snaží dostať nejako k Bohu, zisťuje, že to sám nedokáže. Je tu totiž hriech, a s ním si sám neporadí. Naše skutky nedokážu vyriešiť problém hriechu a jeho dôsledkov. Aké je teda východisko?


Tretia pravda: Ježiš Kristus je jedinou Božou odpoveďou na hriech človeka. Cez neho môžeš poznať a okúsiť Božiu lásku a Boží plán pre tvoj život

upraviť

Ježiš prišiel zachrániť hriešnikov

Nechajme hovoriť sv. apoštola Pavla:

1Tim 1,12-17 • Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Kristovi Ježišovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Kristovi Ježišovi. Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Kristus Ježiš prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život. Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Boh sa stal človekom v Ježišovi Kristovi, a tak našiel riešenie nášho problému. On sám vzal iniciatívu, a zbúral priepasť, ktorá oddeľovala človeka od Boha. V Ježišovi Kristovi sa Boh a človek stretávajú v jedinej osobe. Ježiš sa stal takto prostredníkom medzi nami a Bohom. On prišiel, aby zrúcal múr hriechu. Vzal na seba naše hriechy, náš dlžobný úpis voči Bohu, a pribil ich na kríž. Vykonal za nás dobrovoľné pokánie, ktoré my sme neboli schopní vykonať. A tak nás zachránil. Cena našej spásy je vysoká. Je to krv Ježiša Krista, v ktorom sa nám zjavila Božia láska.

Ježiš za nás zaplatil svojou krvou

Iz 53,4.5.7 • on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil... • bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení... • Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka ho viedli na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojim strihačom...

1 Kor 6,20 • Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.  Rim 5,20 • Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť, aby tak ako hriech vládol v smrti, aj milosť vládla spravodlivosťou pre večný život skrze Ježiša Krista, nášho Pána.

Flp 2,6-8 • On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom... Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.

Rim 5,8 • Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.

On vstal z mŕtvych

Ježiš sa stal však nielen obeťou za naše hriechy, ale tiež víťazom nad našimi hriechmi. On zvíťazil nad hriechom, a nad jeho smutnými následkami, teda nad smrťou. Vsal z mŕtvych a už viac nezomiera. Smrť nad ním už nepanuje. Na tomto víťazstve chce urobiť účastného každého z nás.

1 Kor 15,55 • Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň?

1 Kor 15,3-6 • Kristus zomrel za naše hriechy... bol pochovaný... bol tretieho dňa vzkriesený podľa Písem,... zjavil sa Kéfasovi a potom Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto bratom naraz...

Ježiš Kristus je jedinou cestou

Jn 14,6 • (Ježiš povedal:) Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. Boh preklenul priepasť, ktorá nás oddeľuje, tým, že poslal svojho Syna Ježiša Krista, aby zomrel za nás a za naše hriechy na kríži. No hoci on už za nás zaplatil svojou krvou, hoci on vykúpil všetkých bez rozdielu, jeho spása sa netýka všetkých automaticky. Nestačí totiž len poznať tieto pravdy...

Štvrtá pravda: len ten, kto prijme Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa a Pána okúsi jeho spásu; len po osobnom prijatí Krista môžeme spoznať a zažiť Božiu lásku a budeme vedieť, aký plán má Boh pre náš život

upraviť

Prečo máme prijať Ježiša Krista?

Jn 1,12 • Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno

Ježiša Krista prijímame vierou

Ef 2,8-9 • Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Ježiš Kristus vojde do tvojho srdca, keď ho pozveš

Zjv 3,20 • Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.

Prijatie Ježiša Krista znamená obrat k Bohu, dôvera v Ježiša Krista, že on to so mnou myslí dobre, že má moc zmeniť môj život, že s ním sa už ničoho nemusím báť.

Prijať Ježiša Krista znamená uveriť, že on mi môže odpustiť moje hriechy, veď za ne položil svoj život. Znamená to otvoriť mu dvere vo sviatosti krstu, prípadne zmierenia, prijať ho v eucharisti.

Prijať ho, to znamená urobiť ho Pánom svojho života, odovzdať mu seba i všetko čo mi patrí, znamená to obrat o 180 stupňov, znamená to nový život s ním, znamená to dať mu plnú moc, nech so mňa urobí čo chce on.

Prvý krok k prijatiu Ježiša Krista môžeš urobiť ihneď

Modlitba je rozhovor s Bohom. Boh pozná tvoje srdce a nezáleží mu toľko na slovách, ktoré volíš, ale skôr na postoji tvojho srdca. Môžeš sa modliť i takto:

Pane Ježišu, potrebujem ťa! Otváram ti dvere svojho srdca a prijímam ťa ako Spasiteľa a Pána. Ďakujem ti za to, že si zaplatil cenu za moje hriechy. Prevezmi vládu nad mojím životom a učiň zo mňa takého človeka, akého ma ty chceš mať.

Vyjadruje táto modlitba túžbu tvojho srdca? Ak áno, vyslov ju v tejto chvíli a Pán Ježiš vstúpi do tvojho života, ako to on sám prisľúbil.

Ako môžeš vedieť, že Pán Ježiš vstúpil do tvojho srdca?

Prijal si Pána Ježiša do svojho života? Kde je teda Pán Ježiš podľa prisľúbenia v knihe Zjavenia 3,20? On povedall, že vojde k tebe. Myslíš žeby klamal? Na základe čoho vieš, že Boh vypočul tvoju modlitbu? Pretože Boh je hodnoverný a jeho slovo je pravda.

Božie slovo sľubuje večný život každému, kto prijal Krista

1 Jn 5,11-13 • A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho Synovi. Kto má Syna, má život; kto nemá Syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

Ďakuj často Bohu, že Pán Ježiš je v tvojom srdci a že ťa nikdy neopustí. Hebr 13,5 • Veď on sám povedal: „Nezanechám ťa, ani neopustím.“

Môžeš si byť istý, že Pán Ježiš prebýva v tvojom srdci a dáva ti večný život od chvíle, keď si ho osobne prijal do svojho srdca. Taký je jeho sľub. On ťa neoklame.

A čo keď to necítiš? Jeho prítomnosť nemožno posudzovať na základe našich pocitov. Nie naše city, ale Božie prisľúbenie, ktoré je nám dané v Božom slove je našou autoritou a základom našej viery. Kresťan žije vierou. To znamená, že sa spolieha na Boha a jeho Slovo. City sú samozrejme súčasťou nášho života, a teda aj života s Bohom, avšak oni nás iba sprevádzajú, nie vedú na ceste s Bohom.