Katechéza/7 darov Ducha Svätého

Hovorí o deviatich daroch Ducha Svätého, bežne sa hovorí o siedmich, vynecháva sa v nich dar jazykov a vykladania jazykov. Najprv sa budeme venovať katolíckej Bibii (Biblia je katolícka kniha)

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce." /1 Kor 12,1-11/

Predslov

upraviť

Daru Ducha Svätého sú špecifické a mimo človeka, a prejavujú sa mimo neho a väčšinou i jeho vôle, hoci môže povedať štart a stop :) nič iné. Jedinec, ktorý ich má odlišuje čo je od neho a čo od Ducha Svätého. Ak sa dokáže očistiť od svojich názorov a myšlienok a nepliesť to, dokáže lepšie využívať tento dar ne všeobecné dobro v zmysle Božej vôle. Teda dobro v zmysle Boha a nie ľudí či diabla. Čo si Boh praje o týchto daroch: /1Kor 12,1/ A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch.

Duch slova múdrosti

upraviť

Ide o dar, ktorý zjavuje presný výsek budúcnosti v nejakom ohľade, presne čo sa stane príp. čo treba spraviť a pod. Je to dar, nejde o hádanie ani veštenie, nie je to z toho človeka ani zlého ducha. Niekedy je v kombinácii s Duchom slova poznania veľmi účinný na vysvetľovanie ako sa niečo stalo a lepšie pochopenie toho čo má človek robiť

Duch slova poznania

upraviť

Ide o dar poznania minulosti a prítomnosti, kde poznáva skutočnú povahu vecí. Z čoho konkrétne pochádza utrpenie, dobro alebo zlo, ktoré prichádza na človeka alebo ľudí. Je potrebný na rast k dokonalosti a podľa mňa najťažší, čo do ťažkostí prijať tie situácie, ktoré teba vidieť (vidieť sa dá rôznym spôsobom). Spôsoby používania tohoto i iných darov sa môžu rôzniť.

Duch viery

upraviť

Viera robí zázraky (nejde tu o vieru nejakých poučiek ale o silu viery). V kombinácii s ostatnými je veľmi mocný dar. Prejavuje sa v moci/sile.

Duch dar uzdravovania

upraviť

Je to dar telesného uzdravovania na pomoc ohlasovania viery, je účinný a dobré používaný iba v spojení s ohlasovaním evanjelia. Uzdravovanie bez ohlasovania je hlúpym, podobne ťažké je si myslieť, že niekto uspeje v ohlasovaní, keď nemá tento dar telesného uzdravovania

Duch robenia zázrakov

upraviť

To je dosť jasné, nemyslí sa na uzdravovanie tela. Napr. prorok najprv oživil mŕtveho týmto darom a potom ho uzdravil - Elizeus (2Kr).

Duch prorokovania

upraviť

Rozprávanie o veciach o ktorých človek nemal z kade vedieť. Všetko slúži na budovanie usvedčenie človeka na jeho budovanie, nič neprináša nepokoj ani zlo ako také.

Duch rozlišovania duchov

upraviť

Niekedy títo ľudia priamo vidia diabla alebo anjela a tzv nazerajú do duchovného sveta. Nie je to moc príjemné vidieť zlého. V kombinácii s uzdravovaním je to veľmi potrebné.

Duch jazykov

upraviť

Je to jediný dar, ktorý je pre osobu samotnú a slúži na jej budovanie podľa sv. Písma. Jazyky sú rôzne, väčšinou konkrétne jedno spoločenstvo má niekedy ten istý dar jazykov. Teda slová / jazyk je ten istý. V súvislosti s týmto darom je dar vysvetľovania jazykov. V niektorých častiach cirkvi sa tento dar považuje za samozrejmý po dare Ducha Svätého. Duch Svätý hovorí v nás, lebo i tak len On vie čo treba práve povedať ako hovorí Pavol.

Duch vysvetľovania jazykov

upraviť

Niekedy sa dá i kázať prostredníctvom tohoto daru. Jedni hovoria v jazykoch a niekto vysvetľuje pre všetkých alebo jedinca ako to vysvetľuje Pavol. Počuje rozprávanie v jazykoch a rozumie tým slovám.

3 skupiny deviatich darov Ducha Svätého
cez slovo cez moc cez poznanie
Duch prorokovania Duch dar uzdravovania Duch slova múdrosti
Duch jazykov Duch robenia zázrakov Duch slova poznania
Duch vysvetľovania jazykov Duch viery Duch rozlišovania duchov

"A nechcem, bratia, aby ste nevedeli o duchovných daroch. Viete, že keď ste boli pohanmi, ťahalo vás to a chodili ste za nemými modlami. Preto vám vyhlasujem, že nik, kto hovorí v Božom Duchu, nepovie: "Prekliaty Ježiš!", a nik nemôže povedať: "Ježiš je Pán", iba ak v Duchu Svätom.

Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce." /1 Kor 12,1-11/

"Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu." /Rim 8,26-27/

Kresťania dostávajú sedem darov Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. KKC 1845

Múdrosť

upraviť

"Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen." /Rim 11,33-36/

"Syn môj, ak prijmeš moje výroky a moje prikázania schováš u seba, ak budeš napínať ucho za múdrosťou a nakloníš si srdce k umnosti, keď budeš vzývať rozumnosť, dovolávať sa svojím hlasom umnosti.

"Moja sila a moja udatnosť je Pán a stal sa mi spásou." /Ex 15,2/

Poznanie

upraviť

"Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi; chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána." /Ž 150/

Nábožnosť

upraviť

"Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka. Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na mocnárov." /Ž 118, 8-9/

"Pánova pravica mocne zasiahla, Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla." Ja nezomriem, budem žiť a vyrozprávam skutky Pánove. /Ž 118, 16-17/

Bázeň Božia

upraviť

"Základom poznania je bázeň pred Pánom, (len) blázni pohŕdajú múdrosťou a nácvikom." /Prísl 1,7/

"Bázeň pred Pánom predlžuje dni života, lež roky bezbožných sa skracujú." /Prísl 10,27/

"Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch." /Ž 112,1/

Vďaka pomoci Ducha Svätého sa v živote Cirkvi môže prehlbovať chápanie tak skutočností, ako aj slov pokladu viery: - "rozjímaním a štúdiom veriacich, ktorí o nich premýšľajú vo svojom srdci" (Dei Verbum, 8), najmä "teologickým bádaním" sa dosahuje "hlboké poznanie zjavenej pravdy" (GS, 62); - dôverným poznaním duchovných skutočností zo skúsenosti [veriacich]; "Božie slová rastú s tým, kto ich číta." /sv. Gregor Veľký/; - "kazateľskou činnosťou tých, ktorí s biskupským nástupníctvom dostali hodnovernú charizmu pravdy." /Dei Verbum, 8/ KKC 94