Katechéza/1. Božie prikázanie

Čo od nás Boh žiada v 1. prikázaní?

upraviť

Nábožnosť

upraviť

Klaňanie sa Bohu

upraviť

Modlitba

upraviť

Hriechy proti prvému prikázaniu

upraviť

Je to falošná viera.

Modloslužba

upraviť

Je to uctievanie falošného božstva.

Veštenie a čarovanie

upraviť

Mágia a čarovanie

upraviť

Mágia je snaha o prinútenie skrytých duchovných síl aby spôsobili, čo od nich požadujeme. Dosahuje sa to pomocou rituálov a zaklínadiel.

Rozlišujeme mágiu:

 • čiernu - ak ide o dosiahnutie zlého účinku - spôsobiť niekomu smrť, chorobu alebo materiálnu škodu - často ide o výslovné vzývanie démonov.
 • bielu - ak sa sleduje pozitívny účinok - napríklad uzdravenie, náprava škody, zlepšenie úrody, dobré počasie...

Veštenie

upraviť

Veštenie je vzývanie duchov kvôli poznaniu skrytých vecí, najmä budúcich. Vzývanie démonov môže byť:

 • Výslovné (explicitné) - slovom alebo nejakým obradom.
 • Zahrnuté - (implicitné) - ak je z okolností jasné, že sa počíta s pomocou duchov.

Rozlišujeme rozličné spôsoby veštenia:

 • Astrológia - veštenie z postavenia nebeských telies.
 • Chiromantia - veštenie z ruky.
 • Pythonizmus - veštenie pomocou duševne chorých.
 • Snárstvo - (somnabolizmus) - pomocou snov.
 • Kryštalomantia - pomocou kryštálov alebo pohára čistej vody.
 • Geomantia - pomocou kamienkov, olova, prútikov.
 • Sortilegium - kockami, kartami.

Parapsychológia a špiritizmus

upraviť

Špiritizmus

upraviť

Špiritizmus je úsilie o vyvolanie duchov zosnulých, najčastejšie za účelom poznania tajomných vecí alebo vyvolávania podivných účinkov. Tieto účinky sa delia na:

 • Fyzické - napr. pohyb stola, videnie vzdialených obrazov, levitácia (vznášanie sa).
 • Zmyslové - napr. klopanie, búchanie, hudba, automatické písanie a pod.
 • Fantazmogenické - materializácia, teleplazma, hviezdne telo a pod.
 • Psychické - telepatia, jasnovidectvo, hyperstézia, domnelý styk s mŕtvymi...

Pokúšanie Boha

upraviť

Je to snaha slovom alebo skutkom skúšať, či Boh má nejaké vlastnosti, alebo či ich chce uplatniť (napríklad či je naozaj všemohúci, či je spravodlivý a pod.).

Dôvody na pokúšanie Boha:

 • Z pýchy a predpojatosti.
 • Z nevery a provokácie. Napríklad: Židia pod krížom žiadali od Ježiša - Zostúp z kríža a my ti uveríme...

Za pokúšanie Boha sa nepovažuje:

 • Ak sa niekto spolieha iba na šťastie a nie na špeciálnu Božiu pomoc. Napríklad študent, ktorý ide nepripravený na skúšku.
 • Kto z dostatočnej príčiny, z nutnosti alebo z veľkého úžitku očakáva zázračnú pomoc od Boha, pod podmienkou, že to robí v súlade s Božou vôľou.


Svätokrádež

upraviť

Neúctivé a nedôstojné zaobchádzanie so svätými vecami.

Rozlišujeme svätokrádež:

 • Osobnú - je to poškvrnenie posvätnej osoby - napr. smilstvo s Bohu zasvätenými osobami, násilie voči nim a pod.
 • Miestnu - je to zneuctenie posvätného miesta. Posvätné miesta sú napríklad kostoly, kaplnky, cintoríny, ktoré sú posvätené alebo konsekrované.

Svätokupectvo (Simonia)

upraviť