Katechéza/1. Božie prikázanie

Čo od nás Boh žiada v 1. prikázaní? Upraviť

Viera Upraviť

Nádej Upraviť

Nábožnosť Upraviť

Klaňanie sa Bohu Upraviť

Modlitba Upraviť

Hriechy proti prvému prikázaniu Upraviť

Povera Upraviť

Je to falošná viera.

Modloslužba Upraviť

Je to uctievanie falošného božstva.

Veštenie a čarovanie Upraviť

Mágia a čarovanie Upraviť

Mágia je snaha o prinútenie skrytých duchovných síl aby spôsobili, čo od nich požadujeme. Dosahuje sa to pomocou rituálov a zaklínadiel.

Rozlišujeme mágiu:

 • čiernu - ak ide o dosiahnutie zlého účinku - spôsobiť niekomu smrť, chorobu alebo materiálnu škodu - často ide o výslovné vzývanie démonov.
 • bielu - ak sa sleduje pozitívny účinok - napríklad uzdravenie, náprava škody, zlepšenie úrody, dobré počasie...

Veštenie Upraviť

Veštenie je vzývanie duchov kvôli poznaniu skrytých vecí, najmä budúcich. Vzývanie démonov môže byť:

 • Výslovné (explicitné) - slovom alebo nejakým obradom.
 • Zahrnuté - (implicitné) - ak je z okolností jasné, že sa počíta s pomocou duchov.

Rozlišujeme rozličné spôsoby veštenia:

 • Astrológia - veštenie z postavenia nebeských telies.
 • Chiromantia - veštenie z ruky.
 • Pythonizmus - veštenie pomocou duševne chorých.
 • Snárstvo - (somnabolizmus) - pomocou snov.
 • Kryštalomantia - pomocou kryštálov alebo pohára čistej vody.
 • Geomantia - pomocou kamienkov, olova, prútikov.
 • Sortilegium - kockami, kartami.

Parapsychológia a špiritizmus Upraviť

Špiritizmus Upraviť

Špiritizmus je úsilie o vyvolanie duchov zosnulých, najčastejšie za účelom poznania tajomných vecí alebo vyvolávania podivných účinkov. Tieto účinky sa delia na:

 • Fyzické - napr. pohyb stola, videnie vzdialených obrazov, levitácia (vznášanie sa).
 • Zmyslové - napr. klopanie, búchanie, hudba, automatické písanie a pod.
 • Fantazmogenické - materializácia, teleplazma, hviezdne telo a pod.
 • Psychické - telepatia, jasnovidectvo, hyperstézia, domnelý styk s mŕtvymi...

Pokúšanie Boha Upraviť

Je to snaha slovom alebo skutkom skúšať, či Boh má nejaké vlastnosti, alebo či ich chce uplatniť (napríklad či je naozaj všemohúci, či je spravodlivý a pod.).

Dôvody na pokúšanie Boha:

 • Z pýchy a predpojatosti.
 • Z nevery a provokácie. Napríklad: Židia pod krížom žiadali od Ježiša - Zostúp z kríža a my ti uveríme...

Za pokúšanie Boha sa nepovažuje:

 • Ak sa niekto spolieha iba na šťastie a nie na špeciálnu Božiu pomoc. Napríklad študent, ktorý ide nepripravený na skúšku.
 • Kto z dostatočnej príčiny, z nutnosti alebo z veľkého úžitku očakáva zázračnú pomoc od Boha, pod podmienkou, že to robí v súlade s Božou vôľou.


Svätokrádež Upraviť

Neúctivé a nedôstojné zaobchádzanie so svätými vecami.

Rozlišujeme svätokrádež:

 • Osobnú - je to poškvrnenie posvätnej osoby - napr. smilstvo s Bohu zasvätenými osobami, násilie voči nim a pod.
 • Miestnu - je to zneuctenie posvätného miesta. Posvätné miesta sú napríklad kostoly, kaplnky, cintoríny, ktoré sú posvätené alebo konsekrované.

Svätokupectvo (Simonia) Upraviť