Arabčina/Slovesá

SlovesáUpraviť

Úvod do sloviesUpraviť

Podobne ako ostatné plnovýznamové slovné druhy, slovesá v arabčine sú odvodené od základného slovného koreňa, ktorý má tri, zriedkavo štyri spoluhlásky. Predpony, prípony, samohlásky alebo zdvojovanie spoluhlások umožňuje časovať slovesá rovnako ako v slovenčine, ale aj vytvárať veľmi bohatú slovnú zásobu so súvisiacim základným významom. Na porovnanie možno uviesť slovenské sloveso písať, z ktorého sa dajú utvoriť príbuzné slovesá napísať, prepísať, predpísať, opísať, spísať, vypísať; z nich nedokonavé tvary prepisovať, predpisovať, opisovať, spisovať, vypisovať; alebo zložené tvary poprepisovať, popredpisovať, pospisovať, atď.

Vzor f-ʕ-lUpraviť

Podobne ako pri ostatnej slovotvorbe, na opis gramatických tvarov a javov sa ako vzor používa trojspoluhláskový slovný koreň ف-ع-ل [ f-ʕ-l ].

NeurčitokUpraviť

Arabčina nemá neurčitok – neutrálny slovesný tvar ktorý sa neviaže k žiadnej gramatickej osobe, číslu, času alebo spôsobu. Ako základný tvar sa používa najjednoduchší tvar, ktorým je perfektum maskulína tretej osoby jednotného čísla (on), napríklad كَتَبَ [ kataba ] písal. Pre jednoduchosť však budeme používať pri opise alebo preklade slovies slovenský neurčitok (písať), okrem prípadov kedy bude podstatné poukázať konkrétne na perfektum maskulína tretej osoby jednotného čísla.

ObsahUpraviť

  1. Slovesné skupiny
  2. Časovanie slovies
  3. Perfektum
  4. Imperfektum
  5. Formy slovies