PhDr. Mgr. Ondrej Miškovič, LL.M. je absolventom katolíckej teológie v roku 2018 na Katolíckej univerzite v Ružomberku na teologickej fakulte v Košiciach. V diplomovej práci sa venoval Aplikácii Homiletického direktória do východného obradu. Následne pokračoval v štúdiách na tej istej fakulte v odbore sociálna filozofia, kde obhájil rigoróznu prácu s názvom Chápanie národa a národnej identity vo filozofii štúrovcov, kedy mu bol priznaný titul doktor filozofie - PhDr. Potom si na EDU Effective Businness school urobil profesný titul LL.M., z korporátneho práva. V štúdiách pokračoval v roku 2023 na Prešovskej univerzite na katedre biblických náuk Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, kde s prácou Učenie o Christovi v nemeckej idealistickej filozofii sa uchádzal o titul teológie doktor - ThDr.