Moreplavba/Sylabus/Navigácia

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Praktická navigácia upraviť

 1. základné druhy navigácie,
 2. zemeguľa, zemepisné súradnice, zápis zemepisnej polohy,
 3. zemský magnetizmus, deklinácia a jej výpočet,
 4. lodný magnetizmus, deviácia a jej určovanie,
 5. deviačná tabuľka a deviačná krivka,
 6. základné jednotky používané v navigácii na meranie vzdialeností, uhlov, rýchlosti, času, hĺbok a výšok,
 7. horizont a obzor,
 8. plavba po loxodróme a ortodróme; základné rozdiely,
 9. druhy navigačných znakov,
 10. charakteristika svetiel navigačných znakov,
 11. medzinárodný systém značenia plavebnej dráhy (IALA),
 12. druhy kurzov a námerov a ich výpočet,
 13. druhy pozičných línií (z námeru, vzdialenosti, hĺbky, horizontálneho uhla, z nebeského telesa),
 14. určovanie polohy pomocou pozičných línií,
 15. výpočet teoretickej polohy,
 16. určenie polohy z dvoch a z viacerých súčasných námerov, z dvoch presunutých (nesúčasných) námerov, z námeru a hĺbky, z horizontálnych uhlov,
 17. pôsobenie vetra a prúdu na loď (drift, zános),
 18. plánovanie plavby, príprava máp, publikácií,
 19. lodný denník a jeho vedenie

Námorné mapy upraviť

 1. základné kartografické projekcie používané v navigácii,
 2. Merkatorova projekcia; informatívne,
 3. gnómonická projekcia; informatívne,
 4. druhy námorných máp (napr. generálne mapy, pobrežné mapy a plány prístavov),
 5. znaky a skratky používané na mapách,
 6. meranie uhlov, vzdialeností, hĺbok, výšok a prúdov na mapách,
 7. nanášanie kurzov, námerov a polôh z pozičných línií na mape,
 8. praktická práca na mape; výpočet príkladu

Základné druhy navigačných zariadení upraviť

 1. magnetický kompas; princíp práce, hlavné časti,
 2. zameriavací kompas,
 3. lodné rýchlomery; druhy, princíp práce, použitie,
 4. ultrazvukové hĺbkomery (echosondy, echoloty); princíp práce, použitie, inštalácia na lodi, ručná sonda (olovnica),
 5. družicový navigačný systém (GPS); princíp práce, použitie,

Nautické publikácie a ich použitie upraviť

 1. súpis svetiel (List of Lights),
 2. plavebné príručky (Pilot Books),
 3. navigačné tabuľky; informatívne,
 4. astronomická ročenka (Nautical Almanac)

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o nasledovné okruhy:

Praktická navigácia upraviť

 1. navigácia v prílivových vodách,
 2. prílivové a odlivové javy; príčiny vzniku prílivov a ich parametre,
 3. práca s prílivovými tabuľkami (Tide Tables Vol. 1); výpočet výšky prílivu v danom čase, výpočet času pre požadovanú výšku prílivu,
 4. prílivové prúdy, ich vznik, výpočet, značenie na mape a praktické využitie,
 5. navigácia v oblasti plytčín,

Námorné mapy upraviť

 1. elektronické mapy,
 2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

Nautické publikácie a ich využitie upraviť

 1. prílivové tabuľky (Tide Tables Vol. 1),
 2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); informatívne,
 3. katalóg máp a jeho využitie pri výbere máp.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Z navigácie sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o nasledovné okruhy:

Praktická navigácia upraviť

 1. základy astronomickej navigácie,
 2. slnečný čas, stredný čas, časové pásma,
 3. meranie výšky nebeských telies sextantom,
 4. aktualizácia zmeraných výšok nebeských telies,
 5. astronomická pozičná línia,
 6. určenie zemepisnej šírky z kulminácie Slnka a Severky,
 7. určenie polohy z nesúčasných astronomických pozičných línií zo Slnka,
 8. určenie polohy z hviezd a planét; informatívne,
 9. identifikácia hviezd; praktické použitie,
 10. výpočet dĺžky loxodrómy a ortodrómy,

Námorné mapy upraviť

 1. grafický spôsob kreslenia súradnicovej siete v Merkatorovej projekcii,
 2. praktická práca na mape; výpočet príkladu,

Navigačné zariadenia upraviť

 1. sextant; opis a princíp použitia,
 2. astronavigačná kalkulačka; princíp práce a použitie,
 3. radar; princíp práce a použitie,

Nautické publikácie upraviť

 1. astronomická ročenka (Nautical Almanac),
 2. súpisy rádiových signálov (Admiralty List of Radio Signals); praktické použitie,
 3. tabuľky pre astronavigáciu, napr. HD 605, HD 486; princíp použitia,
 4. celosvetový námorný núdzový a bezpečnostný systém (GMDSS)

Zdroj upraviť

 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj upraviť