Moreplavba/Sylabus/Námorné právo

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň C upraviť

Z námorného práva sa vyžadujú tieto vedomosti:

Základy námorného práva upraviť

 1. rozdelenie vôd morí,
 2. právo na vlajku,
 3. základné medzinárodné zmluvy súvisiace s právom na vlajku,
 4. šíre more,
 5. pobrežné vody,
 6. vnútorné a národné vody,
 7. medzinárodné prielivy a kanály,
 8. bezpečnosť plavby na mori,
 9. základné medzinárodné dohovory (SOLAS, MARPOL, COLREG),
 10. záchrana na mori; právne dôsledky požiadania o záchranu,
 11. poskytnutie pomoci,
 12. vlečenie na mori,
 13. základné povinnosti veliteľa rekreačného plavidla,
 14. dokumenty rekreačného plavidla a jeho posádky,
 15. používanie štátnej vlajky a iných vlajok,

Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori (COLREG) upraviť

 1. časti A až E,
 2. prílohy II a IV,

Znalosť právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú rekreačných plavidiel upraviť

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň B upraviť

Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa C rozšírené o

 1. námornú nehodu; zodpovednosť a povinnosti veliteľa rekreačného plavidla,
 2. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou rekreačného plavidla,
 3. poistenie proti plavebným nebezpečenstvám,
 4. námorné záložné právo,
 5. zadržanie rekreačného plavidla,
 6. registráciu rekreačného plavidla,
 7. signalizáciu; používanie vlajok medzinárodného vlajkového kódu a iných signalizačných prostriedkov.

Rozsah teoretickej skúšky na stupeň A upraviť

Z námorného práva sa vyžadujú vedomosti v rozsahu stupňa B rozšírené o

 1. vyšetrovanie námorných nehôd,
 2. námorné súdy,
 3. námorný protest,
 4. spoločná havária

Zdroj upraviť

 • 54/2002 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 10. januára 2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla.

Pozri aj upraviť