Arabčina/Nepravidelné množné číslo

Nepravidelné množné číslo upraviť

جَمْعُ التَّكْسِيْرِ [ džamʕu at-taksíri ]

Existujú viaceré vzory podľa ktorých sa tvorí nepravidelné množné číslo zo spoluhláskového koreňa. Pre úplnosť sú uvedené možné vzory, aj keď príklady sú uvedené len pre najbežnejšie tvary.

Bez prípon upraviť

فُعْل [ fuʕl ]
 • حُمْر [ ḥumr ] červení
فَعَل [ faʕal ]
 • عَرَبِيٌّ [ ʕarabíjun ] Arab →‎ عَرَبٌ [ ʕarabun ] Arabi (existujú viaceré formy množného čísla)
فِعَل[ fiʕal ]
فُعَل[ fuʕal ]
 • قُبْلَةٌ [ qublaẗun ] bozk →‎ قُبَلٌ [ qubalun ] bozky
 • دَوْلَةٌ [ dawlaẗun ] krajina, štát →‎ دُوَلٌ [ duwalun ] krajiny, štáty
فُعُل [ fuʕul ]
 • كِتَابٌ [ kitábun ] kniha →‎ كُتُبٌ [ kutubun ] knihy
 • سَفِينَةٌ [ safínaun ] loď →‎ سُفُنٌ [ sufunun ] lode

So zdvojením druhej spoluhlásky upraviť

فُعَّل [ fuʕʕal ]

S príponou upraviť

S feminínou príponou upraviť

فِعْلَة [ fiʕlaẗ ]
فَعَلَة [ faʕalaẗ ]
فِعَلَة [ fiʕalaẗ ]
فُعَلَة [ fuʕalaẗ ]
فُعَلَاء [ fuʕaláʾ ]
فَعْلَى [ faʕlá ]

S príponou duálu upraviť

فِعْلَان [ fiʕlán ]
فُعْلَان [ fuʕlán ]

S predponou «ʾa-» upraviť

أَفْعُل [ ʾafʕul ]

S feminínou príponou upraviť

أَفْعِلَة [ ʾafʕilaẗ ]
أَفْعِلَاء [ ʾafʕiláʾ ]

S dlhou samohláskou po druhej spoluhláske upraviť

فَعِيل [ faʕíl ]
فَعَال [ faʕál ]
 • ٌبِنْت [ bintun ] dievča, dcéra →‎ بَنَاتٌ [ banátun ] dievčatá, dcéry
فِعَال [ fiʕál ]
 • رَجُلٌ [ radžulun ] muž →‎ رِجَالٌ [ ridžálun ] muži

Tento vzor slúži často aj pre hromadné množné číslo:

 • ثَمَرٌ [ θamarun ] plod, ovocie →‎ ثِمَارٌ [ θimárun ] plody, ovocia
فُعُول [ fuʕúl ]
 • بَيْتٌ [ bajtun ] dom →‎ بُيُوتٌ [ bujútun ] domy
 • دَرْسٌ [ darsun ] lekcia →‎ دُرُوسٌ [ durúsun ] lekcie
 • صَقْرٌ [ ṣaqrun ] sokol →‎ صُقُورٌ [ ṣuqúrun ] sokoly

Tento vzor slúži často aj pre hromadné množné číslo:

 • طَيْرٌ [ ṭajrun ] vták →‎ طُيُورٌ [ ṭujúrun ] vtáky, vtáctvo
 • زَيْتٌ [ zajtun ] olej →‎ زُيُوتٌ [ zujútun ] oleje, množstvo oleja

So zdvojením druhej spoluhlásky upraviť

فُعَّال [ fuʕʕál ]
 • تَاجِرٌ [ tádžirun ] obchodník →‎ تُجَّارٌ [ tudždžárun ] obchodníci

S feminínou príponou upraviť

فَعَالَى [ faʕálá ]

S príponou «-í/-íj» upraviť

فَعَالِي [ faʕálí ]
فَعَالِيّ [ faʕálíj ]

So vsuvkou «-ʾi-» upraviť

فَعَائِل [ faʕáʾil ]

S predponou «ʾa-» upraviť

أَفْعَال [ ʾafʕál ]
 • نَحْرٌ [ naḥrun ] rieka →‎ أَنْحَارٌ [ ʾanḥárun ] rieky
 • هَرَمٌ [ haramun ] pyramída →‎ أَهْرَامٌ [ ʾahrámun ] pyramídy
 • وَرَقَةٌ [ waraqaẗun ] papier →‎ أَوْرَاقٌ [ ʾawráqun ] papiere
 • قَلَمٌ [ qalamun ] pero →‎ أَقْلَامٌ [ ʾaqlámun ] perá

S dlhou samohláskou po prvej spoluhláske upraviť

S predponou «ʾa-» upraviť

أَفَاعِل [ ʾafáʕil ]
أَفَاعِيل [ ʾafáʕíl ]

S predponou «ma-» upraviť

مَفَاعِل [ mafáʕil ]
 • مَدْرَسَةٌ [ madrasaẗun ] škola →‎ مَدَارِسٌ [ madárisun ] školy
 • مَركَبٌ [ markabun ] čln →‎ مَرَاكِبٌ [ marákibun ] člny
مَفَاعِيل [ mafáʕíl ]

S predponou «ja-» upraviť

يَفَاعِل [ jafáʕil ]
يَفَاعِيل [ jafáʕíl ]

S predponou «ta-» upraviť

تَفَاعِيل [ tafáʕíl ]

So vsuvkou «-wá-/-já-» upraviť

فَوَاعِل [ fawáʕil ]
فَيَاعِل [ fajáʕil ]
فَوَاعِيل [ fawáʕíl ]
فَيَاعِيل [ fajáʕíl ]

Vzory so štyrmi spoluhláskami upraviť

S príponou «-il/-íl» upraviť

فَعَالِل [ faʕálil ]
فَعَالِيل [ faʕálíl ]

Gramatika upraviť

Nepravidelné množné číslo je však ako slovo gramaticky jednotné a vždy ženského rodu, množstvo vyjadruje len sémanticky. Nasleduje za ním teda napríklad prídavné meno v jednotnom čísle, ženského rodu. To však neplatí pre prípad, kedy označuje mužské osoby (napr. obchodníci).